ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่

????????????????? ???????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ???????????? ???????????????????? ????? ?????????????
ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

บทเรียนสำเร็จรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชุด หลักธรรมนำความสุข
เรื่อง
หลักธรรมอริยสัจ 4
โดย

ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดพนมพนาวาส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

คำนำ
เอกสารบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องหลักธรรมอริยสัจ ๔ ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเป็นคู่มือในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียน ซึ่งมีเนื้อหาในกรอบการเรียนแต่ละกรอบ แบบทดสอบ และการ์ตูนช่วยสร้างความสนใจ ทำให้ผู้ศึกษาได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินในการศึกษาหาความรู้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการศึกษาหาความรู้ ให้กับตนเองและกลุ่มผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

นางปราณี พันแสง


คำแนะนำการใช้บทเรียนสำเร็จรูป
คำชี้แจง
เอกสารบทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสนอเนื้อหาประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชุด หลักธรรมนำความสุข เรื่องหลักธรรมอริยสัจ ๔ โดยนักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้
แนวปฏิบัติ
๑. ศึกษาองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้
- คำแนะนำการใช้
- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
- ขอบข่ายเนื้อหาที่ควรทราบก่อนเรียน
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอน
- คำถามหลังการทำกิจกรรม
- แบบทดสอบหลังเรียน
๒. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ๑๐ ข้อ โดยทำลงในกระดาษคำตอบที่ครูแจกให้และครูเป็นผู้ตรวจ
๓. ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนโดยอ่านบทเรียนทีละกรอบ แล้วตอบคำถามในกรอบนั้นๆ ตรวจคำตอบในกรอบต่อไป(กรอบละ ๑ คะแนน)ถ้าตอบถูกให้ทำการศึกษาในกรอบต่อไป ถ้าตอบผิดให้กลับมาศึกษาซ้ำอีกครั้ง หากไม่เข้าใจให้สอบถามครูผู้สอนและเมื่อเข้าใจดีแล้ว จึงทำการศึกษาเนื้อหาต่อไป
๔. ทำแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรมและตรวจคำตอบ
๕. ทำแบบทดสอบหลังเรียน ๑๐ ข้อ และตรวจคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน
๖. เกณฑ์การผ่านการประเมิน ต้องทำแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรมและแบบทดสอบหลังเรียนได้ ร้อยละ ๘๐
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
มาตรฐาน ส ๑.๓ ข้อ ๑ รู้และปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง กลุ่มสังคมที่ตนเป็นสมาชิก และสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัว ชุมชนและประเทศชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
ขอบข่ายเนื้อหา
หลักธรรมอริยสัจ ๔
แนวความคิดหลัก
หลักธรรมอริยสัจ ๔ เป็นคำสอนของศาสนา เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง หลักธรรมอริยสัจ ๔
คำชี้แจง แบบทดสอบทั้งหมดมี ๑๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน เวลา ๒๐ นาที คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วทำเครื่องหมาย Î ลงในกระดาษคำตอบ
๑. อริยสัจ ๔ หมายถึงอะไร
ก. ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
ข. นิโรธ มรรค สมุทัย อุปาทาน
ค. สังขาร ทุกข์ สมุทัย อุปาทาน
ง. ทุกข์ เวทนาขันธ์ สมุทัย มรรค
๒. อริยสัจ ๔ มีประโยชน์ อย่างไร
ก. ทำให้บุคคลมีชื่อเสียง
ข. ช่วยให้แก้ปัญหาได้ถูกต้อง
ค. ช่วยให้ทำงานต่างๆได้สำเร็จ
ง. ทำให้บุคคลเป็นที่เคารพของผู้น้อย
๓. จุดมุ่งหมายของอริยสัจ ๔ คืออะไร
ก. เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์
ข. เพื่อความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน
ค. เพื่อการปฏิบัติตนตามสภาวะธรรม
ง. เพื่อความสะดวกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๔. ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ หมายถึงอะไร
ก. ทุกข์จร
ข. ทุกข์กาย
ค. ทุกข์หนัก
ง. ทุกข์ประจำ
๕. “ความอยากสอบได้” สอดคล้องกับหลักธรรมอริยสัจ ๔ ข้อใด
ก. ทุกข์
ข. นิโรธ
ค. มรรค
ง. สมุทัย
๖. “นิโรธ” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ความรู้สึกอยากเป็นคนเก่ง
ข. ความรู้สึกไม่อยากเป็นคนจัดรองเท้า
ค. การไม่มีความรู้สึกอยากเป็นหัวหน้าห้อง
ง. ความพยายามที่จะระงับความอิจฉาเพื่อนที่สอบได้ที่ ๑
๗. ผู้ที่มีปัญหา ควรทำอะไรเป็นอันดับแรก
ก. สำรวจต้นเหตุของปัญหา
ข. ดำเนินการแก้ปัญหาโดยเร็ว
ค. หาทางกำจัดต้นเหตุของปัญหา
ง. พิจารณาว่าตนเองมีปัญหาอะไรบ้าง
๘. การแก้ปัญหาของใครที่ไม่ถูกต้องตามหลักอริยสัจ ๔
ก. สันติ กลัวสอบตกจึงไปสมัครเรียนพิเศษ
ข. นิคม อยากพูดภาษาอังกฤษเก่งๆ จึงไปเรียนต่างประเทศ
ค. สุนัย รู้ว่าตัวเองเรียนสู้เพื่อนไม่ได้จึงย้ายไปเรียนที่โรงเรียนอื่น
ง. ศิลา ไม่เก่งคณิตศาสตร์จึงพยายามตั้งใจฟังครูอธิบายและหมั่นทำแบบฝึกหัด
๙. สิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ หรือต้นเหตุของทุกข์เกิดจากอะไร
ก. ตัณหา
ข. ความโลภ
ค. ความโกรธ
ง. ความทะเยอทะยาน๑๐. “การหมดสิ้นปัญหา” มีความหมายตรงกับอะไร
ก. ทุกข์
ข. นิโรธ
ค. มรรค
ง. สมุทัย
คำถาม
อริยสัจ ๔ เป็นหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องใด..........................................
เฉลยกรอบที่ ๑
การแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต
คำถาม
อริยสัจ ๔ หมายถึง ...................................................................................
เฉลยกรอบที่ ๒
ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ
คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรคคำถาม
เราควรแก้ปัญหาด้วย...............................................................................

เฉลยกรอบที่ ๓
อริยสัจ ๔
คำถาม
ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ อันเกิดจากร่างกายคือ.................................
เฉลยกรอบที่ ๔
ทุกข์


คำถาม
สมุทัย หมายถึง .............................................................................


เฉลยกรอบที่ ๕
สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ อันเกิดจากตัณหา
คำถาม
นิโรธ หมายถึง ........................................................................................

เฉลยกรอบที่ ๗
การดับทุกข์ หรือการดับเหตุแห่งทุกข์
คำถาม
มรรค หมายถึง ................................................................................
เฉลยกรอบที่ ๘
ข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข์


แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง หลักธรรมอริยสัจ ๔
คำชี้แจง แบบทดสอบทั้งหมดมี ๑๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน เวลา ๒๐ นาที
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วทำเครื่องหมาย Î ลงในกระดาษคำตอบ
๑. อริยสัจ ๔ หมายถึงอะไร
ก. ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
ข. นิโรธ มรรค สมุทัย อุปาทาน
ค. สังขาร ทุกข์ สมุทัย อุปาทาน
ง. ทุกข์ เวทนาขันธ์ สมุทัย มรรค
๒. “ความอยากสอบได้” สอดคล้องกับหลักธรรมอริยสัจ ๔ ข้อใด
ก. ทุกข์
ข. นิโรธ
ค. มรรค
ง. สมุทัย
๓. อริยสัจ ๔ มีประโยชน์ อย่างไร
ก. ทำให้บุคคลมีชื่อเสียง
ข. ช่วยให้แก้ปัญหาได้ถูกต้อง
ค. ช่วยให้ทำงานต่างๆได้สำเร็จ
ง. ทำให้บุคคลเป็นที่เคารพของผู้น้อย

๔. จุดมุ่งหมายของอริยสัจ ๔ คืออะไร
ก. เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์
ข. เพื่อความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน
ค. เพื่อการปฏิบัติตนตามสภาวะธรรม
ง. เพื่อความสะดวกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๕. “การหมดสิ้นปัญหา”มีความหมายตรงกับอะไร
ก. ทุกข์
ข. นิโรธ
ค. มรรค
ง. สมุทัย
๖. การแก้ปัญหาของใครที่ไม่ถูกต้องตามหลักอริยสัจ ๔
ก. สันติ กลัวสอบตกจึงไปสมัครเรียนพิเศษ
ข. นิคม อยากพูดภาษาอังกฤษเก่งๆ จึงไปเรียนต่างประเทศ
ค. สุนัย รู้ว่าตัวเองเรียนสู้เพื่อนไม่ได้จึงย้ายไปเรียนที่โรงเรียนอื่น
ง. ศิลา ไม่เก่งคณิตศาสตร์จึงพยายามตั้งใจ ฟังครูอธิบายและหมั่นทำแบบฝึกหัด
๗. “นิโรธ” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ความรู้สึกอยากเป็นคนเก่ง
ข. ความรู้สึกไม่อยากเป็นคนจัดรองเท้า
ค. การไม่มีความรู้สึกอยากเป็นหัวหน้าห้อง
ง. ความพยายามที่จะระงับความอิจฉาเพื่อนที่สอบได้ที่ ๑


๘. ผู้ที่มีปัญหา ควรทำอะไรเป็นอันดับแรก
ก. สำรวจต้นเหตุของปัญหา
ข. ดำเนินการแก้ปัญหาโดยเร็ว
ค. หาทางกำจัดต้นเหตุของปัญหา
ง. พิจารณาว่าตนเองมีปัญหาอะไรบ้าง
๙. สิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ หรือต้นเหตุของทุกข์เกิดจากอะไร
ก. ตัณหา
ข. ความโลภ
ค. ความโกรธ
ง. ความทะเยอทะยาน
๑๐. ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ หมายถึงอะไร
ก. ทุกข์จร
ข. ทุกข์กาย
ค. ทุกข์หนัก
ง. ทุกข์ประจำเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
เรื่อง หลักธรรมอริยสัจ ๔
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

๑. ก ๖. ค
๒. ง ๗. ง
๓. ข ๘. ก
๔. ก ๙. ก
๕. ค ๑๐. ก
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
๑. ก ๖. ง
๒. ข ๗. ก
๓. ก ๘. ค
๔. ก ๙. ก
๕. ง ๑๐. ค

โพสต์โดย parnee : [14 ก.ย. 2553]
อ่าน [1932] ไอพี : 125.27.118.199
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม