ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่

????????????????? ???????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ???????????? ???????????????????? ????? ?????????????
ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทความการวิจัย รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

บทความวิจัย

รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาชีววิทยา
เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา


ผู้วิจัย นางสุธินีย์ กองคำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี


บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างคะแนนก่อนเผชิญประสบการณ์และคะแนนหลังเผชิญประสบการณ์ด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาชีววิทยา เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา ที่ผลิตขึ้น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพแบบภาคสนามเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4/3 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 48 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยประสบการณ์หลักสำหรับให้นักเรียนได้เผชิญจำนวน 3 ประสบการณ์หลัก คือ เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ การรักษาดุลยภาพและการสื่อสารระหว่างเซลล์ การแบ่งเซลล์และการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ (2) แบบทดสอบก่อนเผชิญประสบการณ์และหลังเผชิญประสบการณ์ และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาประสิทธิภาพด้วยค่า E1/E2 ค่าดัชนีประสิทธิผล ค่าที (t-test) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา ที่สร้างขึ้นจำนวน 3 ประสบการณ์หลัก มีค่าประสิทธิภาพ 81.30/80.08, 81.09/80.73 และ 81.25/80.31 ตามลำดับ และมีค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 3 ประสบการณ์หลักเท่ากับ 81.21/80.37 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 (2) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา มีคะแนนเฉลี่ยหลังเผชิญประสบการณ์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเผชิญประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมาอยู่ในระดับมาก

ความสำคัญและที่มาของปัญหา
สภาพปัจจุบันของการเรียนการสอนในวิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า (1) เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนครอบคลุมตามโครงสร้างเนื้อหาที่กำหนด (2) วิธีการสอนเป็นการสอนแบบบรรยายตามคู่มือครูและครูยังเน้นพฤติกรรมการท่องจำเป็นหลักมากกว่าการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง (3) การจัดการเรียนการสอนยังไม่ได้นำหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องเหมาะสมกับวุฒิภาวะและความแตกต่างระหว่างนักเรียนได้อย่างเพียงพอ (4) สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นคู่มือครู แบบเรียนและใบงาน และ (5) ขั้นตอนการเรียนส่วนใหญ่เป็นขั้นตอนการประกอบกิจกรรมการเรียน โดยครูเป็นผู้บรรยายเนื้อหาและยกตัวอย่าง นักเรียนใช้แบบเรียนเป็นสื่อประกอบการบรรยายเนื้อหาของครู จากนั้นทำใบงานโดยดูคำตอบจากแบบเรียน เมื่อเรียนจบหน่วยเนื้อหาครูทำการทดสอบหลังเรียนหรือประเมินคะแนนจากใบงาน
จากสภาพปัจจุบันของการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนมีดังนี้ (1) การจัดการเรียนการสอนส่วนมากครูผู้สอนไม่ได้จัดลำดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม (2) วิธีการเรียนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลางของการเรียน ครูเป็นผู้บรรยายและสาธิตการฝึกปฏิบัติ นักเรียนเป็นผู้ฟังและปฏิบัติตาม พบว่า นักเรียนไม่ได้มีส่วนร่วมในการเรียนและบทเรียน นักเรียนส่วนใหญ่จดจำเนื้อหาสาระได้เพียงช่วงที่ครูบรรยายและครูไม่นำหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้จึงไม่มีทิศทางที่แน่นอน การจัดการเรียนการสอนยังไม่เน้นไปที่การเรียนรายบุคคล เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปยังนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล (3) สื่อที่นำมาใช้ไม่สามารถเปลี่ยนความเป็นนามธรรมของเนื้อหาให้มีลักษณะเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ง่าย เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นสื่อประกอบการสอนของครู อีกทั้งไม่สามารถสร้างเงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดสิ่งเร้ากระตุ้นให้นักเรียนเกิดการอยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกเบื่อหน่ายและสามารถเกิดความคงทนในสิ่งที่เรียนรู้ได้เพราะสามารถเรียนรู้ซํ้าแล้วซํ้าอีกได้บ่อย ๆ จนนำ ไปสู่จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนตํ่า (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2541: 21-24) และ (4) ขั้นตอนการเรียนส่วนใหญ่เป็นขั้นตอนการประกอบกิจกรรมการเรียน โดยการฟังบรรยายจากครู โดยใช้แบบเรียนเป็นสื่อประกอบ และการทำใบงานหลังการฟังบรรยาย พบว่า นักเรียนจดจำคำตอบไม่ได้ มักใช้วิธีการลอกคำตอบจากในแบบเรียน นักเรียนที่มีผลการเรียนในกลุ่มอ่อนมักลอกคำตอบจากนักเรียนที่มีผลการเรียนในกลุ่มเก่งและเมื่อเรียนจบหน่วยเนื้อหา ครูให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนจากการทำแบบทดสอบอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ
ความพยายามในการแก้ปัญหาในการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ครู ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ (1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญและแผนการจัดการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ (Backward Design) ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากครูยังใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเดิมอยู่และสื่อที่ใช้ส่วนใหญ่มักเป็นใบงาน (2) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน แต่การอบรมดังกล่าวยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากเมื่อครูผ่านการอบรมแล้วครูมักไม่นำความรู้มาใช้หรือทบทวนความรู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติมา ทำให้ลืมขั้นตอนการทำงาน ดังนั้น สื่อที่ได้จึงเป็นเพียงใบงาน หรือสื่อประเภทสไลด์คอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนเท่านั้น และ (3) ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอนในเนื้อหาเกี่ยวกับเซลล์ของสิ่งมีชีวิต พบว่ายังมีน้อยและไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหน่วยการเรียน งานวิจัยที่ค้นพบได้แก่ งานวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องโครงสร้างของเซลล์ (ศิริวรรณ หยูทองคำ 2546 : 3) เป็นการวิจัยในหัวข้อย่อยหนึ่งของเรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเท่านั้นยังไม่ครอบคลุมทุกเนื้อหา เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการวิจัยในเนื้อหาอื่น ๆ อีกเพื่อช่วยแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้กว้างขึ้น
จากสภาพปัญหาและความพยายามในการแก้ปัญหาทำให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา ตามแนววิธีการสอนที่ ศาสตราจารย์
ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ได้พัฒนาขึ้นเนื่องจาก ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ เป็นชุดการสอนแบบสื่อประสมที่จัดเตรียมไว้ กำหนดแนวทางการเผชิญประสบการณ์ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบประสบการณ์หลัก รอง ภารกิจ และรายละเอียดขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแผนเผชิญประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ข้อมูลจากประมวลสาระและแหล่งความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้การเผชิญประสบการณ์สำเร็จลุล่วง โดยภายในชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ ประกอบด้วย (1) คู่มือการใช้ (2) สื่อการสอน และ (3) คู่มือการเผชิญ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนแบบกลุ่มกิจกรรม (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2540 : 218 - 224) ซึ่งเป็นวิธีการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้วิจัยได้กำหนดประสบการณ์ให้นักเรียนได้เสาะแสวงหาความรู้ที่เป็นเนื้อหาสาระสำหรับประกอบภารกิจ งาน และทักษะจากแหล่งวิทยาการที่ได้มีการชี้แนะหรือจัดเตรียมไว้ให้ได้ประสบการณ์ที่กำหนดไว้ เพื่อมุ่งให้นักเรียน “ทำได้” มากกว่า “ให้รู้” นักเรียนรู้จักขวนขวายหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา ทำให้ได้กระบวนการทำงานที่สามารถนำไปใช้ได้ นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจร่วมกันทำงานเป็นกลุ่มและมีความรับผิดชอบ ส่วนครูจะมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเรียน เป็นผู้ประสานงาน ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลตามที่นักเรียนร้องขอและทำหน้าที่ประเมินการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่กำหนดให้นักเรียนได้เผชิญ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2545 : 145 – 152)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาชีววิทยา เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างคะแนนก่อนเผชิญประสบการณ์และคะแนนหลังเผชิญประสบการณ์ด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา ที่ผลิตขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จำนวน 200 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 48 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย
2. เนื้อหาสาระที่ใช้ในการผลิตชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ เป็นเนื้อหาในวิชาชีววิทยา เล่ม 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยประสบการณ์หลักจำนวน 3 ประสบการณ์ ได้แก่ ประสบการณ์หลักที่ 1.1 เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ ประสบการณ์หลักที่ 1.2 การรักษาดุลยภาพและการสื่อสารระหว่างเซลล์ และประสบการณ์หลักที่ 1.3 การแบ่งเซลล์และการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ รวมจำนวน 16 ชั่วโมง
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
4.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาชีววิทยา เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา
4.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาชีววิทยา เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา

วิธีการดำเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 200 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 48 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายจับฉลาก ซึ่งในแต่ละห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนจำแนกได้ดังนี้

ตารางที่ 3.1 แสดงจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในแต่ละห้องเรียน
ห้องเรียน จำนวนนักเรียน
ม. 4/1 51
ม. 4/2 50
ม. 4/3 48
ม. 4/4 51
ในแต่ละห้องเรียนมีนักเรียนกลุ่มที่มีผลการเรียนเก่ง ผลการเรียนปานกลาง และผลการเรียนอ่อนคละกัน ผู้วิจัยได้สุ่มนักเรียนเพื่อเข้ากลุ่มทดลองโดยการสุ่มอย่างง่ายจับฉลากเพื่อเลือกห้องเรียน จากนั้นผู้วิจัยได้สุ่มอย่างง่ายจับฉลากเพื่อเลือกนักเรียนในแต่ละกลุ่มผลการเรียนเข้ากลุ่มทดลอง โดยผู้วิจัยได้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นตัวจำแนกนักเรียนแต่ละกลุ่มผลการเรียน
1) สุ่มนักเรียนเข้ากลุ่มทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว โดยการสุ่มอย่างง่าย
จับฉลากเลือกห้องเรียน ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 มี
จำนวน 50 คน จากนั้นสุ่มนักเรียนเข้ากลุ่มทดลองโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจับฉลากในแต่ละกลุ่ม
ของผลการเรียน ได้นักเรียนที่มีผลการเรียนในกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ 1 คน รวมเป็น
นักเรียนที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว จำนวน 3 คน
2) สุ่มนักเรียนเข้ากลุ่มทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม โดยการสุ่มอย่างง่ายจับฉลากเลือกห้องเรียน ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 มีจำนวน 51 คน การสุ่มนักเรียนเข้ากลุ่มทดลองใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจับฉลากในแต่ละกลุ่มของระดับผลการเรียน ได้นักเรียนที่มีผลการเรียนในกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ 2 คน รวมเป็นนักเรียนที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม จำนวน 6 คน
3) สุ่มนักเรียนเข้ากลุ่มทดสอบประสิทธิภาพแบบภาคสนาม โดยการสุ่มอย่างง่ายจับฉลากเลือกห้องเรียน ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 มี
จำนวน 48 คน ประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลการเรียนในกลุ่มเก่ง จำนวน 12 คน ผลการเรียน
ปานกลาง 26 และผลการเรียนอ่อน จำนวน 10 คน
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
2.1 ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์
ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก
2.1.1 แผนเผชิญประสบการณ์ มีการกำหนดภารกิจและงาน เป็นแนวทางให้นักเรียนทำงานอย่างมีขั้นตอน นักเรียนได้เผชิญประสบการณ์ด้วยตนเอง และโดยกลุ่มกิจกรรม
ในการกำหนดภารกิจและงาน ผู้วิจัยได้กำหนดอย่างละเอียด คือ การศึกษาเนื้อหาจากประมวลสาระ การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การวางแผนการทดลอง การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
การดำเนินการทดลอง และการนำเสนอผลงาน ซึ่งจากการสังเกตพบว่า นักเรียนสามารถปฏิบัติภารกิจและงานได้ครบถ้วนตามที่กำหนด และจากการตรวจสอบผลงานที่นักเรียนทำและประเมินพบว่าชิ้นงานของนักเรียนอยู่ในระดับดี แสดงว่านักเรียนเข้าใจในภารกิจและงานและสามารถปฏิบัติได้ จึงส่งผลให้คะแนนระหว่างเผชิญประสบการณ์และคะแนนหลังเผชิญประสบการณ์มีค่าคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
2.1.2 รูปแบบของการเรียนจากเพื่อน ผู้วิจัยได้ออกแบบให้มีรูปแบบของการเรียนจากเพื่อนโดยเรียนเป็นกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง นักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลาง และนักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อน จัดนักเรียนที่มีผลการเรียนทั้ง 3 ระดับคละกันเป็นกลุ่ม นักเรียนที่เรียนเป็นกลุ่มจะมีการช่วยเหลือกันในการทำงาน
จากการสังเกต พบว่ารูปแบบการเรียนจากเพื่อนทำให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่ม ได้ช่วยกันทำงาน นักเรียนที่มีผลการเรียนในกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลาง ได้ช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ และจากการได้ช่วยกันทำงานส่งผลทำให้ผลงานมีคุณภาพ
2.1.3 วิธีการเผชิญประสบการณ์ด้วยการฝึกปฏิบัติ ผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการเผชิญประสบการณ์ด้วยการฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วย (1) การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการบูรณาการความรู้กับงานเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ใน วิชาชีววิทยา (2) ให้นักเรียนลงมือทดลองเป็นกลุ่มและฝึกปฏิบัติ ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย ได้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
จากการสังเกตพบว่า การฝึกปฏิบัติช่วยให้นักเรียนได้ลงมือทำจริง นักเรียนฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลและดำเนินการทดลองในแต่ละประสบการณ์หลักอย่างตั้งใจ และให้ความสนใจกับงานที่ทำ สามารถนำเสนอผลการทดลองของแต่ละกลุ่มได้ผลการทดลองที่ใกล้เคียงกันและสอดคล้องกับความเป็นจริง
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 3 ประสบการณ์หลัก มีค่าคะแนนทดสอบหลังเผชิญประสบการณ์สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเผชิญประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก
2.2.1 วิธีการเผชิญประสบการณ์ ซึ่งในการวิจัยผู้วิจัยได้ออกแบบให้นักเรียนได้เผชิญประสบการณ์ในรูปแบบ (1) นักเรียนได้เผชิญประสบการณ์ด้วยตนเองเป็นรายกรณี โดยศึกษาความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ คือ ประมวลสาระ การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งนักเรียนได้บันทึกสาระสำคัญที่ได้จากการศึกษาและการสืบค้นเพื่อแสวงหาความรู้ รวมทั้งได้ทำแบบฝึกหัดระหว่างเผชิญประสบการณ์เพื่อทบทวนความรู้ก่อนที่จะทำแบบทดสอบหลังเผชิญประสบการณ์
(2) นักเรียนได้เผชิญประสบการณ์ด้วยกิจกรรมกลุ่ม เป็นรูปแบบของการเรียนจากเพื่อนทำให้นักเรียนได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน การจัดนักเรียนที่มีผลการเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อนคละกัน ทำให้นักเรียนในกลุ่มที่ผลการเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลาง ได้ช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อนให้สามารถทำงานได้สำเร็จ และ (3) การเผชิญประสบการณ์โดยการฝึกปฏิบัติ ทำให้นักเรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้ดี และจำได้นาน
จากรูปแบบการเผชิญประสบการณ์ของนักเรียนทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าว จึงส่งผลให้คะแนนทดสอบหลังเผชิญประสบการณ์สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเผชิญประสบการณ์
2.2.2 สื่อที่ใช้ในการเรียนจากชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ คือ ประมวลสาระ ผู้วิจัยได้ออกแบบให้มีข้อความ ภาพประกอบ และกิจกรรม เพื่อเร้าความสนใจของนักเรียนและให้เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
2.2.3 รูปแบบการเผชิญประสบการณ์ โดยใช้รูปแบบการเผชิญประสบการณ์ที่เน้นการเรียนกับเพื่อน โดยเฉพาะขั้นฝึกปฏิบัติการทดลอง และการอภิปราย ซึ่งจากการสังเกตระหว่างการทดลองนักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน ได้ช่วยเหลือกันทำงาน และช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ จึงส่งผลให้คะแนนทดสอบหลังเผชิญประสบการณ์สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเผชิญประสบการณ์
2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยนักเรียนมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2 เรื่อง คือ วิธีการเผชิญประสบการณ์ด้วยการฝึกปฏิบัติช่วยให้นักเรียนสามารถทำได้ และนักเรียนชอบเรียนด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ ที่เป็นเช่นนี้เพราะชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำงาน โดยกำหนดไว้ในภารกิจและงาน นักเรียนจึงได้ทำมากกว่ารู้ คือ นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการกระทำได้ดีกว่าที่จะฟังการบอกของครู (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2540 : 6) สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความอยากรู้อยากเห็นในทุก ๆ เรื่อง มีความพากเพียรที่จะเรียนให้สำเร็จ มีความพอใจในการแสวงหาความรู้ และต้องการความอิสระ (พรรณี เจนจิต 2538 : 251 – 253) ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวทำให้นักเรียนชอบเรียนด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา มีข้อเสนอแนะ 2 ประการ คือ (1) ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ และ (2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
3.1.1 จากผลการวิจัยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์มีผลสัมฤทธิ์หลังเผชิญประสบการณ์สูงกว่าก่อนเผชิญประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 จึงสามารถนำชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ไปใช้ได้กับนักเรียนที่เรียนเรื่องดังกล่าวในโรงเรียนอื่น ๆ ได้
3.1.2 ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในทุกประสบการณ์หลักได้ออกแบบให้นักเรียนได้เผชิญประสบการณ์โดยการทดลอง ดังนั้น ในการนำชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ไปใช้ ครูผู้สอนจึงควรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม และควรตรวจสอบความเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนการทดลอง
3.1.3 ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกประสบการณ์หลักได้กำหนดให้นักเรียนได้ทำภารกิจและงานโดยการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต ดังนั้นหากนำชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปใช้ ควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตให้พร้อม และมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน
3.1.4 ในการสอนแบบอิงประสบการณ์โดยใช้ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ ครูต้องให้นักเรียนรายงานความก้าวหน้า เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค และจะได้ทราบว่านักเรียนทำภารกิจและงานได้ครบถ้วนหรือไม่
3.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
3.2.1 การวิจัยครั้งนี้ ในการเผชิญประสบการณ์โดยกิจกรรมกลุ่มมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนตามระดับผลการเรียนเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน จากนั้นผู้วิจัยได้จัดนักเรียนเข้ากลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มมีนักเรียนที่มีผลการเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อนคละกัน เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลาง ได้ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มอ่อน ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปน่าจะมีการวิจัย โดยการให้นักเรียนจัดกลุ่มกิจกรรมโดยความสมัครใจของนักเรียนเองว่าจะทำให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นหรือไม่โพสต์โดย rinya11 : [15 ก.ย. 2553]
อ่าน [4344] ไอพี : 61.19.66.223
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม