ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ตัวอย่างการเขียนรายงาน 10 หน้า

รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
---------------------------------------------------------------------

ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ – สกุล นางลภาภัทร พลสิทธิ์ อายุ 38 ปี อายุราชการ 16 ปี
คุณวุฒิสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) วิชาเอก การบริหารการศึกษา
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5274
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รับเงินเดือน อันดับ คศ. 2 ขั้น 20,670 บาท

การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
1. ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง) สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษาในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ช่วยวางแผนปฏิบัติงาน ควบคุม กำกับดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ดังนี้
ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียน การวัดผลและประเมินผล ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน


2) ช่วยวางแผนปฏิบัติงาน ควบคุม กำกับดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ
ดังนี้ จัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษา แผนใช้จ่ายเงิน แผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบาย แผนงานของทางราชการ หน่วยงานต้นสังกัด โดยเน้นความสำคัญต่อการจัดสรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นอันดับแรก และมีการวางแผนระดมทรัพยากรจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามาสนับสนุนบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทั้งระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกเงิน การจ่ายเงิน ทะเบียนเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ การจัดทำบัญชีตลอดจนทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้าง
3) ช่วยวางแผนปฏิบัติงาน ควบคุม กำกับดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ดังนี้
มีการวางแผนการจัดการบริหารงานบุคคล เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยจัดทำมาตรฐานภาระงานของบุคลากรให้ชัดเจน ได้ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างขวัญกำลังใจอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
4) ช่วยวางแผนปฏิบัติงาน ควบคุม กำกับดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป ดังนี้
บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ เป้าหมายของสถานศึกษา จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ โดยมีการประสานภาคีเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน ในการระดมทุนทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่แก่ชุมชนและมีการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
ก. หน้าที่ได้รับมอบหมายพิเศษระดับสถานศึกษา
1) คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกทีมงานที่ 2
2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.2/ป.3/ป.5/ม.2/ม.3)
3) คณะกรรมการจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี
4) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
5) คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
6) คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนแกนนำวิถีพุทธ
7) รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียน
8) คณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน
9) คณะกรรมการทีมนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
10) รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
11) คณะกรรมการดำเนินงานระบบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
12) คณะกรรมการดำเนินงานกีฬาสีภายในโรงเรียน
13) คณะกรรมการตัดสินผลการประกวดเขียนบทร้อยกรองช่วงชั้นที่ 1-3
14) อาจารย์นิเทศประจำโรงเรียนแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
15) คณะกรรมการดำเนินงานป้องกันสารเสพติดในโรงเรียน
16) รับผิดชอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
17) คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือห้องสมุดโรงเรียน
18) รับผิดชอบการดำเนินงานการปฏิบัติกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
19) ผู้ตรวจสอบและถ่วงดุลระบบบัญชี การรับ-จ่ายเงินโรงเรียน
20) รับผิดชอบการจัดสอนแทนข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน
21) คณะกรรมการดำเนินงานระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน
22) คณะกรรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
23) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
24) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสอนซ่อมเสริมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
25) คณะกรรมการดำเนินงานการวัดผลประเมินทางการเรียน
26) คณะทำงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนกุลยุทธ์ในสถานศึกษา
27) คณะกรรมการดำเนินการทดสอบของนักเรียนระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
ข. หน้าที่ได้รับมอบหมายพิเศษระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษานครราชสีมา เขต 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) คณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน
2) คณะทำงานจัดทำคู่มือการพัฒนารูปแบบกระบวนการด้านการมีส่วนร่วม (บ้าน
วัด โรงเรียน) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1-2
3) คณะทำงานวิจัยพัฒนารูปแบบกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1-2
4) ที่ปรึกษาผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (อาจารย์3 เชิงประจักษ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
5) กรรมการกำกับห้องสอบอาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6) คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ(ภาษาไทย) งานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2551
7) วิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูด้านการมีส่วนร่วม (บ้าน วัด โรงเรียน)
โครงการพัฒนารูปแบบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1-2
8) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง งานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2551 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9) คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
10) คณะกรรมการจัดทำคู่มือ SIM MODEL ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
11) คณะกรรมการนิเทศโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
12) เป็นผู้จัดทำรายงานโครงการบรรพชาสามเณร 84,000 รูปของอำเภอโชคชัย
13) เป็นประธานคณะกรรมการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลละลมใหม่พัฒนา

2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิทยฐานะ
ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้กำกับ ติดตาม นิเทศ และประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา ช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษาดำเนินงานวางแผน ควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง
1) ดำเนินการช่วยกำกับ ดูแล บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
2) ดำเนินการวางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
3) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดำเนินการนิเทศและการวัดผลประเมินผล
4) ดำเนินการส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกเขตบริการ
5) ดำเนินการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
6) ดำเนินการบริหารงานงบประมาณการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
7) ดำเนินการวางแผนบริหารงานบุคคล การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8) ดำเนินการจัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9) ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10) ดำเนินการประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดับทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน
11) จัดทำระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
13) ดำเนินการเป็นผู้แทนสาถนศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทำนิติกรรม สัญญาในราชการของสาถนศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สาถนศึกษาได้รับตามที่ได้รับมอบอำนาจ
2.2 คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ
คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ นั้นข้าพเจ้าได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานตลอดจนศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานวิชาการที่เกี่ยวข้องจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยเฉพาะกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส่งผลให้มีความรอบรู้ทั่วไปในการพัฒนาวิชาชีพ มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 เป็นคณะกรรมการและเป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง) ได้นำกลยุทธ์ จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2รวมทั้งสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนและชุมชน มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงาน มีผลทำให้ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัตินำมาเป็นแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ใน การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง) ให้มีประสิทธิภาพ
1.2 เป็นคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2549 –
2552 ของโรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
ได้ใช้กระบวนการบริหาร 5 ขั้นตอน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานคือ การสำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ การวางแผน การดำเนินงานตามแผน การประเมินผลและสรุปรายงาน มีผลทำให้โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
มีแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายในทุกระดับและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พร้อมทั้งให้การบริหารงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลที่ดีต่อการพัฒนากระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
1.3 เป็นคณะกรรมการจัดทำแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ มีผลทำให้ทราบปัญหา จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างครบถ้วน และนำมา ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูสายผู้สอนโรงเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษา
ของนักเรียนตามความถนัดเฉพาะด้าน ผลการดำเนินงาน นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความรู้ ความสามารถและความถนัดของตนเองได้
1.4 เป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลและรายงานผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผลสัมฤทธิ์ (NT) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 6
และมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 โดยได้กำกับ ติดตามและนิเทศ เพื่อให้การดำเนินการประเมินผล
ตามโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำรายงานผลการประเมินผลการดำเนินการ
ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
1.5 ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการดำเนินการทำให้โรงเรียนมี ความพร้อมทั้งด้านกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองระดับปฐมวัยได้ระดับดี 14 มาตรฐาน ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ได้ระดับพอใช้ 2 มาตรฐานและระดับดี 12 มาตรฐานและสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาให้การรับรองมาตรฐาน
1.6 ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการวางแผนและดำเนินการบริหารงานบุคคล
ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนและนักการภารโรง ผลการดำเนินงาน กระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งดำเนินการอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ส่งผลทำให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถตามความต้องการของโรงเรียน
2.3 ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษาและการจัดการศึกษา
จากการที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความขยันหมั่นเพียร ช่วยผู้อำนวยการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคนิคกระบวนการและกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน จึงส่งผลให้โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง) ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งได้ส่งผลดีต่อบุคคลและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดังต่อไปนี้
ผลที่เกิดกับนักเรียน
1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง) ปีการศึกษา 2551
ได้รับการยกย่องจากระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นเป็นอันดับ 2 ใน 10 โรงเรียนอันดับแรก
2) เด็กหญิงชลธิชา สินธร นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ชนะเลิศ การพูดทักษะภาษาอังกฤษ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 กิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษ
3) เด็กหญิงหัทยา ฉิมใหม่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 1 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและทักษะทางวิชาการ
4) เด็กหญิงณัฐชา ด่านกระโทก เด็กหญิงจิระประภา บุตรเงิน และเด็กหญิงนัฐมล พลศรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การร้อยมาลัยสดช่วงชั้นที่ 2 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและทักษะทางวิชาการ
5) เด็กชายศักรินทร์ รื่นกลาง เด็กชายจักรกฤษณ์ หนดกระโทกและเด็กหญิงปวีณา รัศมี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การทำพานบายศรีสู่ขวัญช่วงชั้นที่ 2 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและทักษะทางวิชาการ
6) เด็กหญิงนฤมล จินดาอิน ได้รับเกียรติบัตรการยกย่องเป็นเยาวชนคนดี ศรีแผ่นดิน จากนิตยสารเส้นทางไทยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
7) เด็กหญิงจันทร์นภา เพ็ชรทะเล ได้รับการคัดเลือกผลงานการเขียนเรียงความเพื่อตีพิมพ์ลงในหนังสือเรื่องเล่าจากศิษย์ “ครูดีในดวงใจ” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8) เด็กหญิงชนกนันท์ ด่านกระโทก ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 การแข่งขันกิจกรรม ยอดนักพูด ช่วงชั้นที่ 1
9) เด็กหญิงสุกัญญา เนือดกระโทก ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 การแข่งขันกิจกรรม คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel ช่วงชั้นที่ 2
10) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธ โดยมีการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนมาเผยแพร่ให้โรงเรียนวิถีพุทธจาก 5 อำเภอในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2และจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยนำผลผลิตทั้งทางด้านงานวิชาการ วิชาชีพ งานฝีมือของนักเรียนเองมาจัดแสดงพร้อมกับจำหน่ายในราคาย่อมเยา
11) นักเรียนโรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง)ทุกคนได้รับการอบรมบ่มนิสัยและศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ฝึกสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ โดยพระวิทยากรทุกวันศุกร์
ส่งผลให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม กิริยามารยาทอ่อนน้อม
ผลที่เกิดกับครู
1) ครูผู้สอนได้รับการเลื่อนวิทยฐานะจากครูชำนาญการเป็นครูชำนาญการพิเศษจำนวน 4 ราย ได้แก่ นางรำพึง กลิ่นกลาง นางรันดร นิวัติเจริญจิต นางสาวบุญชู สังเกตุ และนายอาษา เขมะวิบูลย์
2) ครูผู้สอนส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ราย ได้แก่ นายสหัส วิฤทธิ์ชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม นางเทพี พันธุรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายนคร รัตนประภาวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา นางพวงทอง ดอกกระโทก การศึกษาปฐมวัย นางพิกุล เทพทะเล การศึกษาปฐมวัย และนายโยธิน สุระเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3) ครูผู้สอนเข้ารับการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อระดับปริญญาโทจำนวน 4 ราย ได้แก่ นางรำพึง กลิ่นกลาง วิชาเอก หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางสาวบุญชู สังเกต วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางกฤชภร แก้วประเสริฐวิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายนภัสดล ลิมปิเจริญ วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนายอาษา เขมะวิบูลย์ วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4) ครูต้นแบบและครูดีเด่นจำนวน 16 คน ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
5) ครูผู้สอนได้รับคัดเลือกให้นำผลงานทางวิชาการ แผนการจัดการเรียนบูรณาการหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เผยแพร่ให้ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6) ครูผู้สอน ได้รับการคัดเลือกให้นำผลงานตนเอง ผลงานนักเรียน ผลการจัดการศึกษาไปจัดนิทรรศการตามโครงการขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน ที่โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
ผลที่เกิดกับผู้ปกครอง
1) ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่น และศรัทธาในการบริหารจัดการศึกษาและส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น
2) ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียนมากขึ้น
3) ผู้ปกครองเข้ามาใช้บริการทางวิชาการและสถานที่ของทางโรงเรียน
ผลที่เกิดกับชุมชน
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนปลอดภัยห่างไกลสิ่งเสพติด
2) ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชุมชน
3) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำมาเป็นวิทยากรในโรงเรียน
ผลที่เกิดกับสถานศึกษา
1) โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำวิถีพุทธ อำเภอโชคชัย
2) โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
3) โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์อบรมทางไกลผ่านดาวเทียมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
5) โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาห้องเรียนสีขาวระดับเพชร
ผลที่เกิดกับการจัดการศึกษา
1) ทำให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
2) นักเรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
3) นักเรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม
3. ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอรับการประเมิน
รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง) ปีการศึกษา 2551

4. วิทยานิพนธ์ที่เคยเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา
(ภาษาไทย) การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7
(ภาษาอังกฤษ) THE STUDY OF PROBLEMS AND THE PROBLEMATIC SOLVING GUIDELINES IN OPERATION OF THE BUDDHIST WAYS SCHOOLS UNDER NAKHON RATCHASIMA EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICES 1-7

5. ผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับอนุมัติเพื่อเลื่อนตำแหน่ง -ไม่มี-


ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริง


ลงชื่อ.....................................ผู้ขอรับการประเมิน

(นางลภาภัทร พลสิทธิ์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง)
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่ารายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและเป็นความจริง


ลงชื่อ...................................................

(นายธงชัย ป่วงกระโทก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง)

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552โพสต์โดย tan:// : [8 ธ.ค. 2553 เวลา 11:02 น.]
อ่าน [27817] ไอพี : 182.232.22.41
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
ทําเว็บ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม