ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระบบสมการเชิงเส้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค41202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น จำนวน 2 ชั่วโมง
..............................................................................................................................................
1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ด้านความรู้ ให้นักเรียนสามารถ
1. แก้ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปรที่กำหนดให้ได้
2. แก้ระบบสมการเชิงเส้น 3 ตัวแปรที่กำหนดให้ได้
3. หาค่าของตัวแปรที่กำหนดให้ได้
4. นำการแก้ระบบสมการเชิงเส้นไปใช้ได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ ให้นักเรียน
1. มีความสามารถในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา
2. มีความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอ
3. มีความสามารถในการสืบค้นและการเชื่อมโยง
4. ฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคำนวณและการแก้ปัญหา
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้นักเรียน
1. มีความร่วมมือและรับผิดชอบและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
2. มีความสนใจและกระตือรือร้น
3. กล้าคิดและแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น
4. สนุกกับการเรียนรู้
5. ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นและความสามัคคี
6. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
7. นำความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆในการดำรงชีวิตได้
8. นำความรู้หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นได้


2. สาระสำคัญ
ระบบสมการเชิงเส้นนำไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตสาสตร์ได้หลายเรื่อง และการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สามตัวแปร คำตอบของระบบสมการ คือ การหาค่าของตัวแปรและทำให้สมการเป็นจริง อาจมีคำตอบเดียว หรือหลายคำตอบ หรือไม่มีคำตอบ ซึ่งระบบสมการมีกี่ตัวแปรก็ได้ แต่สมการจะต้องมีเท่ากับจำนวนตัวแปร
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 จุดประสงค์ปลายทาง
3.2.1 นักเรียนสามารถหาคำตอบของระบบสมการได้
3.3 จุดประสงค์นำทาง
3.3.1 แก้ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปรที่กำหนดให้ได้
3.3.2 แก้ระบบสมการเชิงเส้น 3 ตัวแปรที่กำหนดให้ได้
3.3.3 หาค่าของตัวแปรที่กำหนดให้ได้
3.3.4 นำการแก้ระบบสมการเชิงเส้นไปใช้ได้
4. เนื้อหาสาระ
4.1 บทนิยามระบบสมการเชิงเส้น
4.2 การแก้ระบบสมการเชิงเส้น
4.3 การหาค่าของตัวแปรที่กำหนดทำให้
4.4 ตัวอย่างการแก้ระบบสมการเชิงเส้น
4.5 การนำระบบสมการเชิงเส้นไปใช้
5. กระบวนการที่ใช้
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด , กระบวนการคิดคำนวณ , กระบวนการกลุ่ม , กระบวนการแก้ปัญหา
6. กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
6.1 ผู้สอนแจกแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
ชุดที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้น ให้นักเรียนคนละ 1 เล่ม
6.2 นักเรียนศึกษาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จากหน้า ก
6.3 นักเรียนศึกษาคำแนะนำการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ในหน้า ข
6.4 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
ชุดที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้น เป็นปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ ในแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ชุดที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้น หน้า ค
โดยใช้กระดาษคำตอบในหน้า ง
6.5 นักเรียนตรวจคำตอบในหน้า จ แล้วบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนน
6.6 ผู้สอนยกตัวอย่างระบบสมการเชิงเส้น ให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบของระบบสมการที่ทำ
ให้ระบบสมการเป็นจริง เช่น คำตอบ มีหลายคำตอบ
( 0 , 8 ) , ( 1 , 7 ) , ( 2 , 6 ) , ( 3 , 5 ) , ( 4 , 4 ) เป็นต้น
ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6.7 ผู้สอนแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่
เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน อ่อน คละกัน (ผู้สอนจัดกลุ่มนักเรียนไว้ล่วงหน้า)
6.8 นักเรียนศึกษาเนื้อหาโดยสรุปและตัวอย่างจากแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ชุดที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้น ในขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มกำลังศึกษาผู้สอนอธิบายเพิ่มเติม ให้กับนักเรียนที่เกิดความสงสัยหรือไม่เข้าใจเป็นรายกลุ่ม
ตัวอย่างที่ 1 จงแก้ระบบสมการเชิงเส้นวิธีทำ ..............(1)
..............(2)

จะได้
แทนค่า ลงใน
จะได้


ตรวจคำตอบ และ ในสมการ
จะได้ เป็นจริง

ดังนั้น คำตอบของสมการคือ
ตัวอย่างที่ 2 จงแก้ระบบสมการเชิงเส้นวิธีทำ ..............(1)
..............(2)
จากสมการ (1) จะได้
แทนค่า ลงใน (2)
จะได้

แทนค่า ลงใน (1)
จะได้

ตรวจคำตอบ และ ในสมการ (1)
จะได้ เป็นจริง
ดังนั้น คำตอบของสมการคือ

ตัวอย่างที่ 3 จงแก้ระบบสมการเชิงเส้นวิธีทำ ..............(1)
..............(2)

นำ 2 (1) จะได้ ..............(3)
นำ (3) – (2) จะได้
ดังนั้น ระบบสมการ ไม่มีคำตอบ

6.9 ผู้สอนถามนักเรียนให้ตอบเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้น โดยผู้สอนอธิบายต่อว่า
ระบบสมการเชิงเส้นนั้นจะต้องมีสมการเท่ากับจำนวนตัวแปร พร้อมกับการสังเกตระบบสมการที่โจทย์กำหนดให้
6.10 ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันสรุปจากคำอธิบายข้อ 6.9 ได้ว่า การแก้ระบบสมการเชิงเส้น
อาจมีคำตอบเดียว หรือมีหลายคำตอบ หรือไม่มีคำตอบเลยก็ได้ ( หน้า 1 - 5 )
6.11 จากนั้นให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาและตัวอย่างในแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ให้
เข้าใจพร้อมกับทำแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ทีละแบบฝึกเรียงตามลำดับ และถ้าไม่เข้าใจให้ซักถามก่อนลงมือทำทุกครั้ง
6.12 นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยครูสุ่มนักเรียน
จำนวน 8 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน เฉลยแบบฝึกหัดคนละ 1 แบบฝึก นักเรียนที่เหลือทุกคนในชั้นช่วยกันตรวจสอบว่าถูกหรือผิด แล้วบันทึกคะแนนลงแบบบันทึกคะแนน
ขั้นวิเคราะห์ อภิปรายผลงาน องค์ความรู้ที่สรุปได้จากกิจกรรมการเรียนรู้
6.13 ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันสนทนาและซักถามเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้น
บทนิยาม และข้อตกลงของระบบสมการเชิงเส้น
6.14 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ โดยนักเรียนทำเป็นรายบุคคล
ลงในแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
ชุดที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้น
6.15 ประธานกลุ่มแต่ละกลุ่มตรวจแบบทดสอบหลังเรียน ให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มโดย
ตรวจกับเฉลยแบบทดสอบ ให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน แล้วบันทึกคะแนนลงแบบบันทึกคะแนน
6.16 นักเรียนนำความรู้เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ไปประยุกต์ใช้ใน
เรื่อง การเท่ากันของเมทริกซ์ ต่อไป
6.21 ประธานกลุ่มแต่ละกลุ่มประเมินพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม ลงในแบบประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
7. สื่อการเรียนรู้
7.1 แบบเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 2
7.2 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
7.3 ตัวอย่างบนกระดานดำ จำนวน 3 ข้อ
7.4 แบบฝึกหัดแนะแนวทางบนกระดานดำ จำนวน 3 ข้อ
7.5 แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
ชุดที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้น
7.6 คู่มือคณิตศาสตร์8. การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้
8.1 วิธีการวัด
8.1.1 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนรายบุคคล
8.1.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนรายบุคคล
8.1.3 ตรวจแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
ชุดที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้น
8.1.4 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
8.2 เครื่องมือวัด
8.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนรายบุคคล
8.2.2 แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนรายบุคคล
8.2.3 แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
ชุดที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้น
8.2.4 แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนรายบุคคล กำหนดระดับคะแนนเป็น 3 ระดับ ได้ผลการประเมินอย่างน้อยระดับ 2 ทุกรายการให้ “ ผ่าน ”
8.3.2 การสังเกตการณ์ปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนรายบุคคล กำหนดระดับคะแนนเป็น 3 ระดับ ได้ผลการประเมินอย่างน้อยระดับ 2 ทุกรายการให้ “ ผ่าน ”
8.3.3 การทำแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
ชุดที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้น ทำแบบฝึกที่ 1- 8 ถูกต้องผ่านเกณฑ์ 70 %
8.3.4 การทำแบบทดสอบหลังเรียน ถูกต้องผ่านเกณฑ์ 70 %
9. กิจกรรมสืบเนื่อง
9.1 แนะนำให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น
จากการสืบค้น
9.2 ให้นักเรียนร่วมกันจัดบอร์ด เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น เพื่อเผยแพร่ความรู้
9.3 หากพบว่ามีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ควรมีการสอนซ่อมเสริม โดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ชุดที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้น เล่มเดิม โดยเพื่อนช่วยเพื่อน หรือปรึกษาครูผู้สอน หรือศึกษาต่อเองที่บ้าน10. บันทึกผลหลังสอน
10.1 ผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................
10.2 ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรม
.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................
10.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้
.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................ผู้สอน
( นางเจริญรัตน์ วงษา )
ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................................
( นายสมพงษ์ ราชวงษ์ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา
คะแนนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค 41202
ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
ชุดที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนนแบบฝึกที่ รวม ก่อนเรียน หลังเรียน พัฒนา
1 2 3 4 5 6 7 8
10 10 10 10 10 10 10 10 80 10 10
1 นายจตุพล ธุระงาน
2 นายศักดิ์ชาย ทองลา
3 นายกิตติพงษ์ คชมาตย์
4 นายธวัชชัย ขำนาพึง
5 นายสิขเรศ สิงห์คำ
6 นายมาโนชณ์ อุ่นจันทร์
7 นายวีระพงษ์ บุตรคต
8 นายสุริยา จันทะคุณ
9 นายอารุณ บุตรคต
10 นายเมธา คชปัญญา
11 นายณัฐวุฒิ ด่านทิม
12 นายทรงพล สายอรุณ
13 นายธณเกียรติ สวัสดี
14 นายธีรยุทธ ฟองจางวาง
15 นายอภิชิต สุทธิผุย
16 นางสาวกิตติมา โพธิ์กุล
17 นางสาวมณีรัตน์ ทองศรีจันทร์
18 นางสาวกิตติมา จันทะคุณ
19 นางสาวนันทานิจ อินทร์แผลง
20 นางสาวภิรมยา จันทะคุณ
21 นางสาวยุพา ศรีนวล
22 นางสาววีรยา อ่อนพรม
23 นางสาวศิริพร บัวยิ้ม

เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนนแบบฝึกที่ รวม ก่อนเรียน หลังเรียน พัฒนา
1 2 3 4 5 6 7 8
10 10 10 10 10 10 10 10 80 10 10
24 นางสาวศิริรัตน์ อินตะวิชัย
25 นางสาวจิรายุ คนเที่ยง
26 นางสาวนิตยา ธรรมรังสี
27 นางสาวปาริชาติ คำตุ้ม
28 นางสาวเยาวรักษ์ แสนยศ
29 นางสาวศิรินาถ เงื่อนจันทร์ทอง
30 นางสาวศิรินาถ มั่งเรือง
31 นางสาวศิริวิมล วรรณชัย
32 นางสาวสุพัตรา จันทะคุณ
33 นางสาวขนิษฐา ยาจำปา
34 นางสาวจันทร์สุดา จันทร์เอี่ยม
35 นางสาวดวงเดือน ตรีอินทร์
36 นางสาวนภาทิพย์ จันทะคุณ
37 นางสาวนวนันท์ วงศ์หิรัญเดชา
38 นางสาวประภัสสร โสภา
39 นางสาวปัทมา อุตะมะ
40 นางสาวเพชรรัตน์ นุ่นสุข
41 นางสาววิไลรัตน์ แสงปัญญา
42 นางสาวสาวิตรี จันทะคุณ
43 นางสาวสุนทรีลักษณ์ ตาฉิมมา
44 นางสาวกิรติกาญจน์ เมฆแสงสี
45 นางสาวสุภาวี กาวี
รวม
รวมเฉลี่ย
รวมเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนรายบุคคล
ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
ชุดที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4


เลขที่
ชื่อ - สกุล พฤติกรรมของนักเรียน

สรุปผล
การประเมิน
ความสนใจ การมีส่วนร่วม ความกระตือรือร้น การคิดอย่างมีเหตุผล มีระเบียบชัดเจน ความสามารถในการตอบคำถาม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็น สามารถสรุปได้อย่างมีเหตุผล การเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์
ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นายจตุพล ธุระงาน
2 นายศักดิ์ชาย ทองลา
3 นายกิตติพงษ์ คชมาตย์
4 นายธวัชชัย ขำนาพึง
5 นายสิขเรศ สิงห์คำ
6 นายมาโนชณ์ อุ่นจันทร์
7 นายวีระพงษ์ บุตรคต
8 นายสุริยา จันทะคุณ
9 นายอารุณ บุตรคต
10 นายเมธา คชปัญญา
11 นายณัฐวุฒิ ด่านทิม
12 นายทรงพล สายอรุณ
13 นายธณเกียรติ สวัสดี
14 นายธีรยุทธ ฟองจางวาง
15 นายอภิชิต สุทธิผุย
16 นางสาวกิตติมา โพธิ์กุล
17 นางสาวมณีรัตน์ ทองศรีจันทร์
18 นางสาวกิตติมา จันทะคุณ
19 นางสาวนันทานิจ อินทร์แผลง
20 นางสาวภิรมยา จันทะคุณ
21 นางสาวยุพา ศรีนวล


เลขที่

ชื่อ - สกุล พฤติกรรมของนักเรียน


สรุปผล
การประเมิน
ความสนใจ การมีส่วนร่วม ความกระตือรือร้น การคิดอย่างมีเหตุผล มีระเบียบชัดเจน ความสามารถในการตอบคำถาม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็น สามารถสรุปได้อย่างมีเหตุผล การเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์
ผ่าน ไม่ผ่าน
22 นางสาววีรยา อ่อนพรม
23 นางสาวศิริพร บัวยิ้ม
24 นางสาวศิริรัตน์ อินตะวิชัย
25 นางสาวจิรายุ คนเที่ยง
26 นางสาวนิตยา ธรรมรังสี
27 นางสาวปาริชาติ คำตุ้ม
28 นางสาวเยาวรักษ์ แสนยศ
29 นางสาวศิรินาถ เงื่อนจันทร์ทอง
30 นางสาวศิรินาถ มั่งเรือง
31 นางสาวศิริวิมล วรรณชัย
32 นางสาวสุพัตรา จันทะคุณ
33 นางสาวขนิษฐา ยาจำปา
34 นางสาวจันทร์สุดา จันทร์เอี่ยม
35 นางสาวดวงเดือน ตรีอินทร์
36 นางสาวนภาทิพย์ จันทะคุณ
37 นางสาวนวนันท์ วงศ์หิรัญเดชา
38 นางสาวประภัสสร โสภา
39 นางสาวปัทมา อุตะมะ
40 นางสาวเพชรรัตน์ นุ่นสุข
41 นางสาววิไลรัตน์ แสงปัญญา
42 นางสาวสาวิตรี จันทะคุณ
43 นางสาวสุนทรีลักษณ์ ตาฉิมมา
44 นางสาวกิรติกาญจน์ เมฆแสงสี
45 นางสาวสุภาวี กาวี
ลงชื่อ..........................................ผู้ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 3 หมายถึง มีผลการปฏิบัติดี
ระดับ 2 หมายถึง มีผลการปฏิบัติปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึง มีผลการปฏิบัติพอใช้
การแปลผลการประเมิน ได้ผลการประเมินอย่างน้อย ระดับ 2 ทุกรายการให้ “ ผ่าน ”
ตัวอย่าง
ผลการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนรายบุคคล
ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
ชุดที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

ชื่อกลุ่ม........................................................
สมาชิก
1.................................................. 2..............................................................
3.................................................. 4..............................................................

รายการปฏิบัติ

แบบฝึกที่ ความครบถ้วน ความถูกต้อง ลำดับขั้นตอน การตรงต่อเวลา รวมคะแนน
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
คะแนนรวม


ข้อเสนอแนะ / ปัญหาที่ควนแก้ไข
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..........................................ผู้ประเมิน
วันที่.................................

เกณฑ์การประเมินผล
แบบวิเคราะห์ของการทำแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา

1. ความครบถ้วน
3 ( ดี )
2 ( พอใช้ )
1 ( ต้องปรับปรุง )

- ทำแบบฝึกเสริมทักษะได้อย่างครบถ้วน
- ทำแบบฝึกเสริมทักษะได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด
- ทำแบบฝึกเสริมทักษะได้น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด

2. ความถูกต้อง
3 ( ดี )
2 ( พอใช้ )
1 ( ต้องปรับปรุง )
- ทำแบบฝึกเสริมทักษะได้ถูกต้องมากกว่า 79 %
- ทำแบบฝึกเสริมทักษะได้ 50 – 79 %
- ทำแบบฝึกเสริมทักษะได้น้อยกว่า 50 %


3. ความเหมาะสม
ของลำดับขั้นตอน
3 ( ดี )
2 ( พอใช้ )
1 ( ต้องปรับปรุง )
- แสดงลำดับขั้นตอนของการทำแบบฝึกเสริมทักษะได้ชัดเจน
เหมาะสม
- แสดงลำดับขั้นตอนของการทำแบบฝึกเสริมทักษะหรือ
เรียงลำดับขั้นตอนไม่เหมาะสม
- ไม่มีการแสดงลำดับขั้นตอนของการทำแบบฝึกเสริมทักษะ


4. การตรงต่อเวลา
3 ( ดี )
2 ( พอใช้ )
1 ( ต้องปรับปรุง )

- ทำแบบฝึกเสริมทักษะเสร็จตรงตามกำหนดเวลา
- ทำแบบฝึกเสริมทักษะเสร็จตรงตามกำหนดเวลาเป็นบางครั้ง
- ทำแบบฝึกเสริมทักษะไม่เสร็จตามกำหนดเวลา

ผลการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนรายบุคคล
ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
ชุดที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนนรายการที่ประเมิน คะแนน
1 2 3 4
1 นายจตุพล ธุระงาน
2 นายศักดิ์ชาย ทองลา
3 นายกิตติพงษ์ คชมาตย์
4 นายธวัชชัย ขำนาพึง
5 นายสิขเรศ สิงห์คำ
6 นายมาโนชณ์ อุ่นจันทร์
7 นายวีระพงษ์ บุตรคต
8 นายสุริยา จันทะคุณ
9 นายอารุณ บุตรคต
10 นายเมธา คชปัญญา
11 นายณัฐวุฒิ ด่านทิม
12 นายทรงพล สายอรุณ
13 นายธณเกียรติ สวัสดี
14 นายธีรยุทธ ฟองจางวาง
15 นายอภิชิต สุทธิผุย
16 นางสาวกิตติมา โพธิ์กุล
17 นางสาวมณีรัตน์ ทองศรีจันทร์
18 นางสาวกิตติมา จันทะคุณ
19 นางสาวนันทานิจ อินทร์แผลง
20 นางสาวภิรมยา จันทะคุณ
21 นางสาวยุพา ศรีนวล
22 นางสาววีรยา อ่อนพรม
23 นางสาวศิริพร บัวยิ้ม
24 นางสาวศิริรัตน์ อินตะวิชัย
25 นางสาวจิรายุ คนเที่ยง
เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนนรายการที่ประเมิน คะแนน
1 2 3 4
26 นางสาวนิตยา ธรรมรังสี
27 นางสาวปาริชาติ คำตุ้ม
28 นางสาวเยาวรักษ์ แสนยศ
29 นางสาวศิรินาถ เงื่อนจันทร์ทอง
30 นางสาวศิรินาถ มั่งเรือง
31 นางสาวศิริวิมล วรรณชัย
32 นางสาวสุพัตรา จันทะคุณ
33 นางสาวขนิษฐา ยาจำปา
34 นางสาวจันทร์สุดา จันทร์เอี่ยม
35 นางสาวดวงเดือน ตรีอินทร์
36 นางสาวนภาทิพย์ จันทะคุณ
37 นางสาวนวนันท์ วงศ์หิรัญเดชา
38 นางสาวประภัสสร โสภา
39 นางสาวปัทมา อุตะมะ
40 นางสาวเพชรรัตน์ นุ่นสุข
41 นางสาววิไลรัตน์ แสงปัญญา
42 นางสาวสาวิตรี จันทะคุณ
43 นางสาวสุนทรีลักษณ์ ตาฉิมมา
44 นางสาวกิรติกาญจน์ เมฆแสงสี
45 นางสาวสุภาวี กาวี
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย


โพสต์โดย นางเจริญรัตน์ วงษา : [25 ก.พ. 2552]
อ่าน [15738] ไอพี : 118.172.143.161
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม