ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่

????????????????? ???????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ???????????? ???????????????????? ????? ?????????????
ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการเลี้ยงสุกรแบบเกษตรธรรมชาติ
โดยเทคนิคแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย นางลมุล ศิลปแก่น

ปีที่พิมพ์ 2552

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแบบโครงงาน เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้
โดยการฝึกปฏิบัติ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงสุกรแบบเกษตรธรรมชาติ โดยใช้เทคนิค
แบบโครงงาน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคแบบโครงงาน 5) เพื่อศึกษาความสามารถของนักเรียนในการทำโครงงาน และ
6) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค
แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 4 ชนิด ดังนี้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) เอกสารประกอบการเรียนรู้
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 4) แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. แผนการจัดการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การเลี้ยงสุกรแบบเกษตรธรรมชาติ โดยใช้เทคนิค
แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีประสิทธิภาพ 86.45 / 88.58 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การเลี้ยงสุกรแบบเกษตรธรรมชาติ โดยใช้เทคนิค
แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคุณภาพ
อยู่ในระดับมากที่สุด
3. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การเลี้ยงสุกรแบบเกษตรธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.7899 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน
คิดเป็นร้อยละ 78.99
4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การเลี้ยงสุกรแบบเกษตรธรรมชาติ
โดยใช้เทคนิคแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง การเลี้ยงสุกรแบบเกษตรธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
5. นักเรียนมีความสามารถในการทำโครงงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี นักเรียนสามารถกำหนดปัญหา และตั้งสมมติฐาน สามารถทำโครงงาน มีการดำเนินงานเป็นขั้นตอน สรุปผล และสามารถนำเสนอผลงานได้
6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง การเลี้ยงสุกรแบบเกษตรธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และต่อการเลี้ยงสุกรแบบเกษตรธรรมชาติ โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับดีมาก
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การเลี้ยงสุกรแบบเกษตรธรรมชาติ
โดยใช้เทคนิคแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีนิสัยรัก
การทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงขอสนับสนุนให้ครูได้นำรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การเลี้ยงสุกร
แบบเกษตรธรรมชาติ โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือในทุกรายวิชา เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข

โพสต์โดย ลมุล ศิลปแก่น : [3 มี.ค. 2552]
อ่าน [3153] ไอพี : 125.26.186.28
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม