ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงาน สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การจัดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลป

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

1. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
เพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

2. ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า
2.1 ประชากร เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนบ้านประทุนทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 15 คน
2.2 ตัวแปรที่ศึกษา
2.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 40 กิจกรรม
2.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยในด้านการฟัง ด้านการพูด ด้านการอ่าน และด้านการเขียน
2.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550
ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 จำนวน 15 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน
ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์

3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.1 แผนการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 15 หน่วย ๆ ละ 3 กิจกรรม
3.2 แบบประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมพัฒนาความพร้อม
ทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยผู้เชี่ยวชาญ
3.3 กิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 40 กิจกรรม
3.4 แบบประเมินความสอดคล้องของกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยผู้เชี่ยวชาญ
3.5 แบบสังเกตความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2


4. วิธีการดำเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ผู้รายงานดำเนินการด้วยตนเอง โดยกลุ่มเป้าหมายจะได้รับการจัดประสบการณ์ตามแผน
การจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดยเริ่มทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ถึง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 ใช้เวลาในการทดลอง 15 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน วันละ 1 กิจกรรม
4.2 ในระหว่างดำเนินการทดลอง ได้จดบันทึกการสังเกตความพร้อมทางภาษาของกลุ่มเป้าหมาย
จนครบ 15 สัปดาห์ จำนวน 45 ครั้ง
4.3 นำคะแนนที่ได้จากการสังเกตมาจำแนกเป็นด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
แล้วนำข้อมูลในแต่ละด้านไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ

5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นำข้อมูลจากการสังเกตที่จำแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนมาหาค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. นำค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้ง 4 ด้าน มาจัดทำแผนภูมิ เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าของพัฒนาการทางภาษา ตั้งแต่เริ่มการทดลองจนสิ้นสุดการทดลอง

6. สรุปผลการศึกษา
ในการพัฒนาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมพัฒนาความพร้อม
ทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
6.1 ค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนแบบสังเกตความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่จัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ด้านการฟัง
โดยภาพรวมหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ มีพัฒนาการทางภาษา
ด้านการฟัง อยู่ในระดับดี
6.2 ค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนแบบสังเกตความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่จัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ด้านการพูด
โดยภาพรวมหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ มีพัฒนาการทางภาษา
ด้านการพูด อยู่ในระดับดี
6.3 ค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนแบบสังเกตความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่จัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ด้านการอ่าน
โดยภาพรวมหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ มีพัฒนาการทางภาษา
ด้านการอ่าน อยู่ในระดับดี
6.4 ค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนแบบสังเกตความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ด้านการเขียนโดยภาพรวมหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ มีพัฒนาการทางภาษา ด้านการเขียน อยู่ในระดับดี

7. อภิปรายผล
การศึกษาในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อศึกษาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในด้านการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน พบว่าเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านประทุนทอง มีความสามารถ
ทางภาษา ด้านการฟัง ด้านการพูด ด้านการอ่าน และด้านการเขียนสูงขึ้นหลังจากที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 อยู่ใน
ระดับดีทั้ง 4 ด้าน แสดงให้เห็นว่าการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถพัฒนาด้านภาษาของเด็กระดับปฐมวัยให้พัฒนาสูงขึ้นได้ อภิปรายผลได้ดังนี้
1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางภาษาของ
เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถพัฒนา
ด้านภาษาของเด็กระดับปฐมวัยให้พัฒนาสูงขึ้นได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมพัฒนาความพร้อม
ทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้ผ่านกระบวนการ ขั้นตอนการสร้างจากการที่ได้ศึกษาเอกสารหลักสูตร แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ของ
John Dewey และPiaget โดยให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีความสัมพันธ์กับชีวิตปัจจุบันของเด็ก จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางโดยคำนึงถึงความสนใจและความสามารถของเด็ก ครูเป็นผู้จัดเตรียมประสบการณ์สภาพแวดล้อม เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้หรือมีประสบการณ์ด้วย
ตนเอง เปิดโอกาสให้เด็กมีเสรีภาพในการคิดการแสดงออก ครูเป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
ส่งเสริม และวางแนวทางที่เหมาะสมแก่เด็กอย่างต่อเนื่อง ในการจัดกิจกรรมพัฒนาความพร้อม
ทางภาษาของเด็กปฐมวัยได้นำแนวคิดทฤษฎีของ John Dewey และPiaget มาจัดกิจกรรม ทำให้เด็กปฐมวัยสนใจ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีสมาธิในการทำกิจกรรม สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้อง เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์จากการใช้ภาษาในการตอบคำถาม การสนทนากับครูและเพื่อน การพูดเล่าเรื่อง การอ่านภาพ /สัญลักษณ์ การวาดภาพ การเขียนขีดเขี่ย ทำให้เด็กเกิดทักษะในการฟัง
พูด อ่านและเขียนซึ่งสอดคล้องกับ นภเนตร ธรรมบวร (2546 : 222 – 223) ที่กล่าวว่าการจัดสิ่งแวดล้อม
ให้เด็กได้มีโอกาสอ่าน เขียน พูด และฟัง จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและพัฒนาความต้องการ
ในการเรียนรู้ของเด็ก
2. การจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาแบบเรียนปนเล่น เด็กได้เรียนรู้การใช้ภาษาจากการปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา เด็กได้ฝึกใช้คำศัพท์ในขณะร่วมกิจกรรมในรูปแบบของ
การเล่นเกม การแข่งขัน ทำให้เด็กมีความสนุกสนาน กล้าที่จะแสดงออกซึ่งเสอดคล้องกับหลักการ
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
บูรณาการผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า มีความเหมาะสม
กับวัย
3. กิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีกิจกรรมและสื่อ
ที่สอดคล้องกับนิตยา ประพฤติกิจ (2539 : 167-178) ที่กล่าวถึงสื่อแต่ละประเภท โดยแยกตามทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งผู้รายงานได้นำกิจกรรมและสื่อที่ส่งเสริมการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพจริงของกลุ่มเป้าหมาย
4. กิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 40 กิจกรรม
ที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัย ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทดลองใช้รายบุคคล ทดลองใช้กลุ่มเล็ก ทดลองใช้ภาคสนาม และปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนำมาใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถพัฒนาความพร้อมทางภาษาได้เป็นอย่างดี
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจา คำมะสอน (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสามารถ
ด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์พูดเล่าเรื่องอย่างต่อเนื่องโดยใช้ภาพประกอบโดยทำการทดลองกับเด็กอายุ 4 - 5 ปี โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ผลการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์พูดเล่าเรื่องอย่างต่อเนื่องโดยใช้ภาพประกอบ
มีความสามารถด้านการฟังและการพูดเล่าเรื่องโดยการพูดสูงและสอดคล้องกับสมศรี แสงธนู (2545 : 66) ได้ศึกษาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการวาดภาพบนทรายเปียกแบบครูให้การเสริมแรงของเด็กปฐมวัย นักเรียนชาย – หญิง อายุระหว่าง 4 – 5 ปี จำนวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมและระหว่างการจัดกิจกรรมการวาดภาพบนทรายเปียกแบบครูให้การเสริมแรงในแต่ละช่วงสัปดาห์ มีความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากผลการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางภาษา
สูงขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่ผู้รายงานได้ศึกษาค้นคว้า และพัฒนากิจกรรมพัฒนาความพร้อม
ทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เป็นแนวทางที่ดีและเหมาะสมที่จะใช้เป็นสื่อในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษาได้เป็นอย่างดี

8. ข้อเสนอแนะทั่วไป
8.1. การจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดพฤติกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา เนื่องจาก
เปิดโอกาส ให้เด็กได้ใช้ภาษาในการพูด การแสดงความคิดเห็น มีโอกาสฟังเสียงต่าง ๆ ที่หลากหลาย
ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และแสดงออกทางภาษาทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนสูงขึ้น ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องในระดับชั้นอนุบาล เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กให้เต็มศักยภาพ
8.2 ขณะจัดกิจกรรมควรให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่และมีส่วนรวมทุกคน ไม่ควรตำหนิเมื่อพบว่าเด็กทำผิดข้อตกลง เพราะจะทำให้เด็กไม่กล้าแสดงออก เปิดโอกาสให้เด็กได้เป็นทั้ง
ผู้ถาม และผู้ตอบทั้งนี้เพราะการสังเกต การถามตอบ การพบปะพูดคุย และการบันทึกข้อมูล
อย่างละเอียดและต่อเนื่อง จะทำให้ครูมองเห็นพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเด็ก ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กได้เป็นอย่างดี

9. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
9. 1 ควรมีการศึกษาถึงพัฒนาการและทักษะในด้านอื่น ๆ ของเด็กปฐมวัย เช่น พัฒนาการ
ทางร่างกาย พัฒนาการทางอารมณ์ และพัฒนาการด้านสังคม ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมพัฒนาในแต่ละด้าน เป็นต้น
9.2 ควรมีการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษาโดยใช้สื่ออื่น ๆ เช่น ใช้นิทาน คำคล้องจอง เพลง เป็นต้น
โพสต์โดย นางมลิวัลย์ วังกรานต์ : [12 มี.ค. 2552]
อ่าน [2521] ไอพี : 118.175.154.68
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม