ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี งานเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ผู้ศึกษา นายสมัคร สงพัด
ปีที่ทำการศึกษา พ.ศ. 2550

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม (2) เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียน (3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว งานเกษตร ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว งานเกษตร จำนวน 11 แผน (2) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล ได้แก่ แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนโดยครูเป็น- ผู้สังเกต แบบประเมินผลการทำงานกลุ่ม ซึ่งประเมินโดยนักเรียนในแต่ละกลุ่ม ดำเนินการเก็บข้อมูล ใช้หลัก 3 E ดังนี้ 1. Experiencing : การสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะทำการศึกษา 2. Enquiring : ความคิดเห็นของผู้สังเกตการณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. Examining : การตรวจชิ้นงาน หรือการทำแบบฝึกหัด โดยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ในชั้นเรียน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมบันทึกผลหลังการเรียนรู้ ผลที่เกิดกับผู้เรียน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะวิธีแก้ไข การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)
ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม ทักษะ-กระบวนการกลุ่มของนักเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ดังนี้ ผลการพัฒนาแผนการ-จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม จากผลการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียน และพฤติกรรม ของนักเรียนทุกกลุ่มอยู่ในระดับดีมาก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่ได้รับ การเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการกลุ่มแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนแบบฝึกหัด จำนวน ร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด และนักเรียนมีทักษะ- ในการปฏิบัติงานโดยเน้นกระบวนการกลุ่มสูงกว่า ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม


1.บทนำ


1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นกลไกและกระบวนการที่สำคัญในการอบรม กล่อมเกลาให้บุคลากรของชาติ
มีความรู้ ความสามารถ ความชาญฉลาด เป็นคนดี คนเก่ง มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
พร้อมที่จะเป็นรากฐานของชีวิตให้ก้าวไปสู่สังคมและโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากความสำคัญของการศึกษาดังกล่าว พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ปัญหาในด้านการเรียนการสอน ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากวิธีสอนของครู โดยครูได้ใช้วิธีสอนแบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่ จำนง พลายแย้ม (อ้างถึงใน ภาณุ ภานุพินทุ, 2539) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการสอนของครูประถมศึกษาบางส่วน ยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน และจากการวิจัยของ กระจาย คงสง (2529) พบว่า ในด้านพฤติกรรมการสอนของครู ยังไม่สอดคล้องกับหลักสูตร กล่าวคือ ครูประถมศึกษา ประมาณร้อยละ 64 ยังทำการสอนแบบยึดครูเป็นศูนย์กลาง นักเรียนเป็นผู้รับฟังจดจำเนื้อหาที่บอกให้ได้ เพื่อนำไปใช้ในการสอบ
ดังนั้นครูจึงควรเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน และเสาะแสวงหาเทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ที่สามารถพัฒนาการศึกษาและแก้ปัญหาทางการเรียน
การสอน ซึ่งการนำเทคนิคการใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการใช้สื่อ
การเรียนรู้ด้านเทคนิควิธีการ อนึ่ง กระบวนการกลุ่มเป็นกระบวนการในการทำงานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันและมีการดำเนินงานร่วมกัน โดยผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มต่างก็ทำหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการที่ดี เพื่อนำกลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางสังคมและขยายขอบเขตของการเรียนรู้ให้หลากหลายยิ่งขึ้น ช่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในการจัดทำแผนการจัดการ-เรียนรู้
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้ผู้ศึกษาค้นคว้าต้องการที่จะสร้างสื่อด้านเทคนิควิธีการ
การสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม จัดทำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว งานเกษตร
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะได้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการกลุ่มที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกำหนดไว้

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว งานเกษตร
ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1.2.2 เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียน
1.2.3 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว งานเกษตร ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 คน
1.3.2 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว งานเกษตร
1.3.3 ระยะเวลาในการศึกษา ทำการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ใช้เวลาในการศึกษา จำนวน 22 คาบ คาบละ 60 นาที
1.3.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวน- การกลุ่ม

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.4.1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม หมายถึง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ตามแนวทางพัฒนาหน่วย การเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม ในการจัดกิจกรรมโดยมีขั้นตอนที่กำลังศึกษาอยู่ ได้แก่ แบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้า อภิปราย นำเสนอและสรุปผล
1.4.2 นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ในโรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
จำนวน 10 คน
1.4.3 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ ตำบลดงเค็ง
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
1.4.4 กระบวนการกลุ่ม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวน- การกลุ่ม (Group Process Based Instruction) กระบวนการกลุ่มเป็นกระบวนการในการทำงาน


ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นายสมัคร สงพัด
วันเดือนปีเกิด 4 สิงหาคม 2506
สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 1 หมู่ 4 บ้านกล้วย ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ปัจจุบัน ห้องภาพพรคัลเลอร์ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โทร 043491166, 0812633292
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2530
ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. (ศษ.ม.). สาขาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2544.
ประสบการณ์ทางวิชาการ
1. ครูผู้สอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพดีเด่น ระดับอำเภอ ปีการศึกษา
2537,2539,2541,2542 และรองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูผู้สอนกลุ่ม-
การงานและพื้นฐานอาชีพ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขต 5 (มิตรภาพทักษิณ) สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2542
2. “ครูผู้มีมาตรฐานวิชาชีพครูดีเด่น” สำนักงานคุรุสภาอำเภอหนองสองห้อง
ประจำปี 2545
3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดีเด่น
เนื่องในงาน“วันครู”ประจำปี2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 3
ปัจจุบัน รับราชการครู ตำแหน่ง ครูโรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

โพสต์โดย นายสมัคร สงพัด : [21 ส.ค. 2551]
อ่าน [8606] ไอพี : 10.250.86.11
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม