ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานโครงการส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของโรงเรียนอนุบาล แม่ไร่

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การรายงานโครงการส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของโรงเรียนอนุบาล แม่ไร่ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอวิธีและผลการดำเนินงาน ด้านการวางแผน การนำแผนไปปฏิบัติ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและการแก้ไขปรับปรุงงานของโครงการส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของโรงเรียนอนุบาลแม่ไร่ ส่วนประชากรที่ใช้ในการรายงานประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลแม่ไร่ ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 182 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบตรวจสอบและบันทึกการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการรายงานพบว่า
ผลการดำเนินงานโครงการ
1. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของโรงเรียนอนุบาลแม่ไร่ พบว่า กิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมการเล่าข่าวตอนเช้า กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา กิจกรรมวันภาษาไทยและกิจกรรมร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือเพียงพอมากที่สุด รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน ส่วนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมการส่งเสริมใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนกิจกรรม มีความเหมาะสมหรือเพียงพอในด้านปัจจัยน้อยที่สุด สำหรับปัจจัยเบื้องต้นที่ส่งเสริมให้กิจกรรมประสบผลสำเร็จ พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากร งบประมาณ และคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์
2. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ด้านกระบวนการดำเนินงานมีความเหมาะสมมากที่สุด ส่วนด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ด้านการวางแผนและด้าน การปรับปรุงแก้ไข มีความเหมาะสม ในด้านการดำเนินงาน พบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในวิธีดำเนินการแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะผู้รับผิดชอบเอาใจใส่ในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ขณะที่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด ด้านกระบวน การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล โดยผู้บริหารมีวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน อย่างเหมาะสม สำหรับด้าน การรายงานผลการปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้มีการประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ และด้านการปรับปรุงแก้ไข โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและนำข้อมูลที่ได้รับ การตรวจสอบมาวิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีแก้ปัญหา โดยการใช้หลักการทฤษฎีในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขและจัดทำมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหา อย่างเหมาะสม สำหรับด้านกระบวนการวางแผน มีขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสม มีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่เน้นคุณภาพผู้เรียนมีการวิเคราะห์สภาพปัญหากำหนดแนวทางแก้ไขชัดเจนและมีการเตรียมทรัพยากรในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการวางแผน มีความเหมาะสม
ผลผลิตของโครงการ
1. ผลการตรวจสอบคุณภาพแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน พบว่า การพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ส่วนการพัฒนาห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ซึ่งแหล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่มีผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
2. ผลการประเมินทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน พบว่า ในภาพ รวมนักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 65.90 มีนิสัยรักการอ่าน มีการฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูล และสร้างสรรค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา สนใจกระตือรือร้นที่จะเรียน มีส่วนร่วมในการเรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น มีการใช้ห้องสมุดทั้งในและนอกสถานศึกษาอยู่ในระดับดี
3. ผลการประเมินการจัดกระบวนการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้แหล่งเรียนรู้พบว่า ครูมีการจัดกระบวนการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกได้อย่างอิสระตามความสามารถ เป็นรายบุคคล และกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นกัลยาณมิตรโดยให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์และมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทักษะในเนื้อหาที่สอนและแนวการจัดการเรียนรู้ได้ถูกต้อง พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้และหาคำตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง มีวิธีการวัดประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ มีการพัฒนาเพื่อนร่วมงานหรือเครือข่ายให้มีความรู้ทักษะในเนื้อหาที่สอน ใช้สื่อประกอบการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหากิจกรรมและตัวผู้เรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย นายพฤตินันท์ ทะระมา : [19 มี.ค. 2552]
อ่าน [5500] ไอพี : 118.172.72.112
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม