ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• สภาพปัจจุบันและปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา โรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการ

ชื่อเรื่อง สภาพปัจจุบันและปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา โรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กรณีศึกษาโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ผู้วิจัย นายจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการศึกษา

ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษาในโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรณีศึกษาโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ปีการศึกษา 2553 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ
ผลการศึกษาพบว่า
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษาในโรงเรียน
พร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรณีศึกษาโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษาในโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรณีศึกษาโรงเรียน ท่าหลวงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ดังนั้น จึงผู้วิจัยขอนำเสนอผลการวิจัยโดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยด้านที่มีการปฏิบัติมากไปน้อย ดังนี้ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การดำเนินการระดับชั้นเรียน การกำกับดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนระดับสถานศึกษา ตามลำดับ ดังนี้
1.1 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ผลการวิจัย พบว่า ผลการปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านที่มีการปฏิบัติมากไปน้อย ได้แก่ สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา รองลงมาคือ ครูผู้สอนนำหลักสูตรสถานศึกษาไปกำหนดโครงสร้างรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย ส่วนด้านที่มีคะแนนต่ำสุดคือสถานศึกษานำเสนอร่างเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบการวัดประเมินผลต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 การดำเนินการระดับชั้นเรียน ผลการวิจัย พบว่า ผลการปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านที่มีการปฏิบัติมากไปน้อย ได้แก่ มีการวางแผนนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ และการจัดทำโครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษามีความชัดเจนเน้นการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้รายวิชาบรรลุผลตามตัวชี้วัด มีค่าคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ สถานศึกษาส่งเสริมการบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนร่วมกันออกแบบวางแผนการสอน และการวัดประเมินผลหน่วยนั้น ๆ ส่วนด้านที่มีคะแนนต่ำสุดคือมีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้โดยมีการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน
1.3 การกำกับดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่าพบว่า ผลการปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านที่มีการปฏิบัติมากไปน้อย ได้แก่ การประกันคุณภาพภายใน และการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรมีคะแนนสูงสุด ส่วนการวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
1.4 การส่งเสริม สนับสนุนระดับสถานศึกษา ผลการวิจัย พบว่า ผลการปฏิบัติภาพรวม อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านที่มีการปฏิบัติมากไปน้อย ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนงบประมาณทรัพยากร การส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ และ การดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษาในโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรณีศึกษาโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ทั้งนี้เป็นอาจเป็นผลจากการดำเนินการของผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงครูผู้สอน ตัวนักเรียน ที่ร่วมมือกันทำงานอย่างจริงจังในการที่จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเช่น การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนิเทศกำกับติดตามการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เป็นต้นเพื่อเป็นกลไกให้โรงเรียนต้นแบบเหล่านี้สามารถดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษาของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. ปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษาในโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรณีศึกษา โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า
2.1 ครูยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 การใช้หลักสูตรการเรียนการสอนระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา ครูยังยึด
การสอนตามหลักสูตรเดิมอยู่
2.3 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำ
หลักสูตรท้องถิ่น
2.4 การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขาดการวางแผนประเมิน
การใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามสภาพจริงทั้งก่อนใช้ ระหว่างใช้และหลังใช้
2.5 การวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยังไม่มีการทำวิจัยหลักสูตรสถานศึกษาอย่างจริงจัง

โพสต์โดย ครูเบิ้ม : [14 พ.ย. 2554 เวลา 11:59 น.]
อ่าน [4497] ไอพี : 192.168.99.161, 203.
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม