ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

รหัสวิชา ๒๐๐๐–๑๑๐๑ ชื่อวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑ สอนครั้งที่ ๑
หน่วยที่ - ชื่อหน่วย ปฐมนิเทศ เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. สาระสำคัญ
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยที่คนไทยควรภูมิใจมีลักษณะสำคัญและลักษณะความงดงามที่เกิดจากเสียง ความหมาย และสำนวนโวหาร การเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว จะทำให้สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเพื่อจรรโลงความเป็นไทยสืบไทย

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
๒.๑ จุดประสงค์ทั่วไป (จุดประสงค์ปลายทาง)
๒.๑.๑ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ขอบข่ายและเนื้อหาของวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑
๒.๑.๒ นักเรียนทราบประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑
๒.๑.๓ นักเรียนทราบแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑
๒.๑.๔ นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดด้วยตนเองจากสื่อการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑
๒.๑.๕ นักเรียนทราบเกณฑ์การวัดผลประเมินผลวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑
๒.๑.๖ นักเรียนมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง ความผูกพัน ความมีมนุษยสัมพันธ์ และมีความรู้และทักษะวิชาชีพ

๒.๒ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (จุดประสงค์นำทาง)
๒.๒.๑ นักเรียนสามารถบอกจุดประสงค์การเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑ได้
๒.๒.๒ นักเรียนสามารถบอกขอบข่ายเนื้อหาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑ได้
๒.๒.๓ นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑ได้
๒.๒.๔ นักเรียนสามารถบอกแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑ได้
๒.๒.๕ นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดด้วยตนเอง และจากสื่อการเรียน การสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑ได้
๒.๒.๖ นักเรียนสามารถบอกเกณฑ์การวัดผลประเมินผลวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑ ได้
๒.๒.๗ นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลาและส่งงานตามกำหนดเวลา
๒.๒.๘ นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตและแต่งกายถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อตกลง
๒.๒.๙ นักเรียนร่วมคิด ร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม และนำวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงาน
๒.๒.๑๐ นักเรียนปฏิบัติตนเป็น “ผู้นำ” และ “ผู้ตาม” ที่ดี และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้
๒.๒.๑๑ นักเรียนแสดงออกถึงความใฝ่รู้ในเรื่องที่สังคมปัจจุบันสนใจและบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความมั่นใจในการทำงาน

๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๒ มาตรฐานรายวิชา
๓.๓ ขอบข่ายเนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับ
๓.๔ แนวปฏิบัติในการเรียน
๓.๕ การวัดผลและประเมินผล

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ ๒๑ ชั่วโมงที่ ๑– ๒
๔.๑ ขั้นนำ
๔.๑.๑ ครูพูดคุย ซักถามนักเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย ในชีวิตประจำวันของนักเรียน
- นักเรียนใช้ทักษะภาษาไทยในด้านใดบ้าง
- นักเรียนมีปัญหาในการใช้ภาษาไทยอย่างไรบ้าง
- นักเรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทยหรือไม่อย่างไร

๔.๒ ขั้นสอน
๔.๒.๑ ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
๔.๒.๒ ให้นักเรียนกรอกข้อมูลประวัติ
๔.๒.๓ บอกขอบข่ายเนื้อหาวิชาและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑
๔.๒.๔ บอกเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑ ให้นักเรียน
เข้าใจและแนะนำแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา
๔.๒.๕ แนะนำสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑ ที่จัดแสดงไว้บนโต๊ะหน้าชั้นเรียน
๔.๒.๖ ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ตรวจคำตอบ และบันทึกคะแนนไว้

๔.๓ ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวการเรียนการสอนเพื่อความเข้าใจตรงกัน และให้นักเรียนบันทึกลงในสมุดจดงาน ตามใบความรู้ที่ครูแจกให้ศึกษา
๕. สื่อการเรียนรู้
สื่อสิ่งพิมพ์
๑. ใบแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยที่ - เรื่องการปฐมนิเทศ
๒. หนังสือประกอบการเรียน
๓. ตัวอย่างเอกสารชุดการสอนประกอบศูนย์การเรียน
๔. แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑
๕. แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
๖. แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม
๗. แบบประเมินผลงานรายบุคคล
๘. แบบประเมินการนำเสนอผลงานกลุ่ม

สื่อโสตทัศน์
๑. แผ่นใส
- จุดประสงค์รายวิชา
- มาตรฐานรายวิชา
- ขอบข่ายเนื้อหารายวิชา
๒. แผ่นใสเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

๖. การวัดผลและประเมินผล
๖.๑ วัดตามจุดประสงค์
๖.๑.๑ นักเรียนสามารถบอกจุดประสงค์การเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑ได้
๖.๑.๒ นักเรียนสามารถบอกขอบข่ายเนื้อหาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑ได้
๖.๑.๓ นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ๑ได้
๖.๑.๔ นักเรียนสามารถบอกแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ๑ได้
๖.๑.๕ นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดด้วยตนเอง และจากสื่อการเรียน การสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑ได้
๖.๑.๖ นักเรียนสามารถบอกเกณฑ์การวัดผลประเมินผลวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑ ได้
๖.๒ วิธีการวัด
๖.๒.๑ สังเกตการตอบคำถามของนักเรียน
๖.๒.๒ ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
๖.๒.๓ สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

๖.๓ เครื่องมือวัด
๖.๓.๑ แบบประเมินผลงานรายบุคคล
๖.๓.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน
๖.๓.๓ แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๖.๔ เกณฑ์การวัดและประเมินผล
๖.๔.๑ แบบทดสอบก่อนเรียนไม่มีเกณฑ์ผ่าน เก็บคะแนนไว้เปรียบเทียบกับคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน
๖.๔.๒ แบบประเมินผลงานรายบุคคล (๒๐ คะแนน) เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๕๐
๖.๔.๒.๑ เนื้อหา ๕ คะแนน
๖.๔.๒.๒ ภาษา ๕ คะแนน
๖.๔.๒.๓ กระบวนการคิด ๕ คะแนน
๖.๔.๒.๔ เวลา ๕ คะแนน
๖.๔.๓ แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(๒๐ คะแนน) เกณฑ์ผ่านต้องได้คะแนนเฉลี่ยระดับ ๒ ขึ้นไป
๖.๔.๕.๑ ด้านความรับผิดชอบ (๔ คะแนน)
เข้าเรียนตรงเวลา ๒ คะแนน
ส่งงานตามกำหนดเวลา ๒ คะแนน
๖.๔.๕.๒ ด้านความมีวินัยในตนเอง (๔ คะแนน)
มีความซื่อสัตย์สุจริต ๒ คะแนน
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ ข้อตกลง ๒ คะแนน
๖.๔.๕.๓ ด้านความผูกพัน (๔ คะแนน)
ร่วมคิด ร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม ๒ คะแนน
นำวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงาน ๒ คะแนน
๖.๔.๕.๔ ด้านมนุษยสัมพันธ์ (๔ คะแนน)
ปฏิบัติตนเป็น “ผู้นำ” และ “ผู้ตาม” ที่ดี ๒ คะแนน
สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ ๒ คะแนน
๖.๔.๕.๕ ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ (๔ คะแนน)
แสดงออกถึงความใฝ่รู้ในเรื่องที่สังคมปัจจุบันสนใจ ๒ คะแนน
มีบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความมั่นใจในการทำงาน ๒ คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ ๔ = ดีมาก ระดับ ๓ = ดี
ระดับ ๒ = พอใช้ ระดับ ๑ = ควรปรับปรุง

๗. กิจกรรมเสนอแนะ/งานที่มอบหมาย
-

๘. เอกสารอ้างอิง
-

โพสต์โดย นางกันป์หา เก้าเอี้ยน : [24 มี.ค. 2552]
อ่าน [9545] ไอพี : 222.123.145.66
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม