ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมาคมอาเ

บทคัดย่อ
การจัดการเรียนรู้ สาระที่ 4 (ประวัติศาสตร์) เรื่อง สมาคมอาเซียนและประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างใหม่ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่โรงเรียนกำลังให้
ความสนใจ จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง ประชาคมอาเซียน ผู้เรียนต้องอาศัยทักษะกระบวนการคิดหาคำตอบด้วยตนเอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนต้องพยายามพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ตามแนวคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ตรงกับเหตุการณ์ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน
มีความอยากรู้อยากเรียน บทเรียนสำเร็จรูปเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคล และเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่เหมาะสมจะนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนั้นผู้ศึกษาค้นคว้าจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป สาระที่ 4 (ประวัติศาสตร์) เรื่อง สมาคมอาเซียนและประเทศในกลุ่มอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง สาระที่ 4 (ประวัติศาสตร์) เรื่อง สมาคมอาเซียนและประเทศในกลุ่มอาเซียนสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง สมาคมอาเซียนและประเทศในกลุ่มอาเซียนสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 หรือสูงกว่า และ 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ผู้เรียนจำนวน28 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมาคมอาเซียนและประเทศในกลุ่มอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมาคมอาเซียนและประเทศในกลุ่มอาเซียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาค้นคว้าใช้วิธีการทดสอบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างเดียว วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS (Statistical Package for the Social Science) for Window ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data) ตามลำดับ ดังนี้ สถิติที่ใช้คือ 1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( Mean) ร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความยากง่ายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อำนาจจำแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าดัชนีความสอดคล้องของบทเรียนสำเร็จรูป และการหาค่าความเชื่อมั่น (rtt ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เท่ากับ 0.83

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1. หาค่าสถิติพื้นฐานของแบบทดสอบหลังเรียนในบทเรียนสำเร็จรูป
สาระที่ 4 (ประวัติศาสตร์) เรื่อง สมาคมอาเซียนและประเทศในกลุ่มอาเซียน จำนวน 11 เล่ม ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดสอบหลังเรียนในบทเรียน
ของบทเรียนสำเร็จรูป จำนวน 11 เล่ม พบว่า คะแนนการทดสอบหลังเรียนในบทเรียน
ของบทเรียนสำเร็จรูป จำนวน 11 เล่ม ของผู้เรียน เล่มที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 8.71
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 เล่มที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 9.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63
เล่มที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 9.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 เล่มที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย 9.36
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 เล่มที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย 9.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63
เล่มที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 9.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 เล่มที่ 7 มีคะแนนเฉลี่ย 9.21
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 เล่มที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ย 8.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49
เล่มที่ 9 มีคะแนนเฉลี่ย 9.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 เล่มที่ 10 มีคะแนนเฉลี่ย 9.07
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 และ เล่มที่ 11 มีคะแนนเฉลี่ย 8.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ก่อนและหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูป สาระที่ 4 (ประวัติศาสตร์) เรื่อง สมาคมอาเซียนและประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 11 เล่ม โดยใช้การทดสอบค่าที
(t – test)
2.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน จากการทำแบบทดสอบหลังเรียนในบทเรียนสำเร็จรูป
จำนวน 11 เล่ม มีค่าเฉลี่ย 91.30 ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 83.00 ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเป็น 83.00 ส่วนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 35.36
ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 88.40 ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์เป็น 88.40 ดังนั้น ประสิทธิภาพ
ของบทเรียนสำเร็จรูป เท่ากับ 83.00 / 88.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า บทเรียนสำเร็จรูปที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ
2.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ในบทเรียนสำเร็จรูป จำนวน 11 เล่ม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป และคะแนนเฉลี่ยตามบทเรียนสำเร็จรูป จำนวน 11 เล่ม ของผู้เรียนหลังเรียนด้วย
บทเรียนสำเร็จรูป สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่า t – test = 67.34
สูงกว่า *p < .01 ( t.01 , 27 = 2.473) ซึ่งตรงกับสมมุติฐานในการศึกษาค้นคว้า แสดงว่า
บทเรียนสำเร็จรูปมีคุณภาพ สามารถทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป สาระที่ 4 (ประวัติศาสตร์) เรื่อง สมาคมอาเซียนและประเทศในกลุ่มอาเซียน จำนวน 11 เล่ม
พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
โดยสรุปจากการศึกษาครั้งนี้ ทำให้ได้บทเรียนสำเร็จรูป สาระที่ 4 (ประวัติศาสตร์) เรื่อง สมาคมอาเซียนและประเทศในกลุ่มอาเซียน จำนวน 11 เล่ม เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

โพสต์โดย ปิ๋ม : [26 มี.ค. 2555 เวลา 00:21 น.]
อ่าน [1287] ไอพี : 113.53.107.241
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม