ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่

????????????????? ???????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ???????????? ???????????????????? ????? ?????????????
ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• "บทคัดย่อ"โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโร

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ปีการศึกษา
2552 - 2553
ผู้ประเมิน นายมิตร แสงหิรัญ
ปีที่รายงาน 2554


รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2552 - 2553 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบทในการดำเนินโครงการ ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมินโดยใช้แบบสอบถามตามแบบสอบถามที่ผู้ประเมินได้สร้างขึ้น จำนวน 7 ฉบับ ปีการศึกษา 2552 - 2553 กลุ่มที่ใช้ในการประเมิน ผู้ประเมินได้ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ปีการศึกษา 2552 จำนวน 783 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 92 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 338 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 338 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ปีการศึกษา 2553 จำนวน 783 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 92 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 338 คน ผู้ปกครอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 338 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบบันทึกผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้แบบบันทึกผลการประเมินตามสภาพจริง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการนำเสนอข้อมูลตามสภาพจริงในลักษณะการพรรณนา ผลการประเมินดังนี้
1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 255-2553
พบว่า ปีการศึกษา 2552 ด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.10) และปีการศึกษา 2553 โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74) ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 แสดงว่าปีการศึกษา 2553 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2552

2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 255-2553 พบว่า ปีการศึกษา 2552 ด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.01) และปีการศึกษา 2553 โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.77) ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 แสดงว่า ปีการศึกษา 2553 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2552
3. ผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2552 – 2553 ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่า ปีการศึกษา 2552 โดยรวมทุกกลุ่ม ที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า นักเรียน มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด ( = 3.02) รองลงมาคือ ครู มีค่าเฉลี่ย ( = 2.97) และผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ย ( = 2.89) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2553 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่าครูมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด ( = 4.47) รองลงมาคือ นักเรียนมีค่าเฉลี่ย ( = 4.38) และผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ย ( = 4.37) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 แสดงว่าปีการศึกษา 2553 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2552
4. ผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2552- 2553 พบว่า ปีการศึกษา 2552 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด ( = 2.96) รองลงมาคือ ครู มีค่าเฉลี่ย ( = 2.98) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2553 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่าครูมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด ( = 4.52) รองลงมาคือ นักเรียนมีค่าเฉลี่ย ( = 4.48) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 แสดงว่าปีการศึกษา 2553 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2552
5. ผลการประเมินการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและในท้องถิ่น ปีการศึกษา 2552-2553 พบว่า ปีการศึกษา 2552 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด ( = 3.03) รองลงมาคือ ครู มีค่าเฉลี่ย ( = 2.94) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2553 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด ( = 4.72)รองลงมาคือ ครูมีค่าเฉลี่ย ( = 4.70) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 แสดงว่าปีการศึกษา 2553 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2552
6. ผลการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2552-2553 พบว่า ปีการศึกษา 2552 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด ( = 3.16) รองลงมาคือ ครู มีค่าเฉลี่ย ( = 3.04) นักเรียน มีค่าเฉลี่ย ( = 3.01) และผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย ( = 3.00) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2553 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด ( = 4.64) รองลงมาคือ ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย ( = 4.34) คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ย ( = 4.05) และครู มีค่าเฉลี่ย ( = 4.03) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 แสดงว่าปีการศึกษา 2553 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2552
7. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2552-2553 พบว่า ปีการศึกษา 2552 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่านักเรียน มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด ( = 3.07) รองลงมาคือ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ย ( = 3.01) ครูมีค่าเฉลี่ย ( = 2.98) และผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย ( = 2.89) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2553 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด ( = 4.51) รองลงมาคือ ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย ( = 4.50) คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ย ( = 4.42) และครู มีค่าเฉลี่ย ( = 4.28) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 แสดงว่าปีการศึกษา 2553 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2552
ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
ข้อเสนอแนะสำหรับโรงเรียน
1. ควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์ หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เพราะจะทำให้รู้ถึงทิศทางของการพัฒนาในแต่ละด้าน เกิดความคล่องตัวในการประสานงานกับทุกๆ ฝ่าย และจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
2. โรงเรียนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่มีขนาดและบริบทที่ใกล้เคียงกันควรนำรูปแบบ วิธีการและกิจกรรมต่างๆ ในโครงการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ให้สอดคล้องกับ บริบทของโรงเรียน เพราะจะทำให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
3. ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ ได้รับทราบและเผยแพร่ผลจากการดำเนินงานของโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาได้รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน
4. ควรนำผลการประเมินไปใช้ เพื่อวางแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษาต่อไป
5. ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษามีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการและควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมเพราะจะทำให้มีกำลังใจในการทำงานและส่งผลต่อความสำเร็จของงานในครั้งต่อๆ ไป
ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินหรือวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการประเมินโครงการระดับองค์รวมของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการ ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของซิปป์ (CIPP Model)
2 ควรมีการประเมินโครงการต่าง ๆ ในระดับงานหรือกลุ่มงานย่อยของโรงเรียนทุกโครงการ โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินอื่นที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการคำตอบ

กิตติกรรมประกาศ

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่ง การเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2552-2553 ครั้งนี้เป็นการประเมินเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้ของนักเรียน ดำเนินการประเมินโครงการสำเร็จลงได้โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ปีการศึกษา 2552 และ ปีการศึกษา 2553 จนกระทั่งการประเมินโครงการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ขอขอบคุณนางชนิดา วิสะมิตนันท์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา – สตูล ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ หลักการและแนวคิดในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี และ ให้การดูแลช่วยเหลือเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือในการประเมินโครงการ นายถนัด ขวัญนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ตรัง – กระบี่ นายสมพงษ์ แคนยุกต์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นางไพรัช ตลาภา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นายอำนาจ แก้วรักษ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และนายปิติ ตั้งชูทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ได้ให้คำแนะนำ แนวทางการประเมินโครงการในทุกขั้นตอน ดร.จำเริญ จิตรหลัง ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ทุกท่านให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ การกำหนดค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมิน
ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ จนทำให้การดำเนินการประเมินโครงการครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี


มิตร แสงหิรัญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

โพสต์โดย มิตร : [11 เม.ย. 2555 เวลา 10:26 น.]
อ่าน [870] ไอพี : 223.205.176.163
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม