ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ด้วยผู้เขียนกำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ สถานีบริการสารสนเทศโรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีความสนใจศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่มีความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนาสังคมอื่น ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็เป็นสถานที่ดูแล และให้การศึกษาแก่เด็กเล็ก มีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา มีทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง และเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ถ่ายโอนภารกิจมาให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาเน้นการจัดการศึกษารับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้พร้อมในการเข้ารับการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดประสบการณ์ที่ให้เด็ก สามารถดำรงชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข มีการพัฒนาเด็ก โดยให้ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม
การที่จะทำให้ประชากรมีคุณภาพ ย่อมต้องเริ่มที่เด็ก คือ บุคคลที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในวันข้างหน้า คนจะพัฒนาได้ดีนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง เริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กโดยเฉพาะในช่วง 5 ปีแรกของชีวิต เป็นระยะที่สำคัญที่สุด เมื่อครอบครัว ซึ่งเป็นสถานที่แรกในการปลูกฝังรากฐานที่สำคัญ ในด้านต่าง ๆ ในชีวิตเด็กโดยมีพ่อ แม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้ให้ความรัก ความสนใจ เอาใจใสในการอบรมเลี้ยงดู แต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความเจริญก้าวหน้าของนวัตกรรมเทคโนโลยี ส่งผลให้ค่านิยมในสังคมเปลี่ยนแปลงไป มีการแข่งขันในด้านต่าง ๆ สูง สังคมชนบทจนกลายเป็นสังคมเมืองอย่างรวดเร็ว
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1 ส่งเสริมด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ สังคม และด้านสติปัญญา ด้านภาษาในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน สามารถแยกประเด็นได้ดังนี้
ด้านร่างกาย พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยร่วมอยู่ในระดับมาก ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการด้านร่างกาย โดยการให้เด็กฝึกเด็กช่วยเหลือตนเอง ในการแต่งกาย การรับประทานอาหาร การดื่มนม ซึ่งลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับการฝึกฝนอบรมเลี้ยงดูลูก
ด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่ผู้ปกครองส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยการให้ขวัญและกำลังใจเด็ก โดยการยิ้มแย้ม แสดงความสนใจ หรือชมเชย เมื่อเด็กแสดงออกในสิ่งที่ดี ให้เด็กได้มีโอกาสพบปะกับบุคคล และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการปฏิสัมพันธ์ ฝึกความมีวินัยให้แก่เด็กอย่างสม่ำเสมอ เรื่องความสะอาด การรับประทานอาหาร การเก็บของเข้าที่ เมื่อใช้เสร็จแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับวิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม
ด้านสติปัญญา พบว่า ผู้ปกคราองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านสติปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่ผู้ปกครองส่งเสริมให้เด็กได้มีการฝึกอวัยวะรับสัมผัสต่าง ๆ ให้เด็กได้เล่นของเล่นที่เหมาะสมกับวัย และชี้แนะให้เด็กรู้จักคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว วัตถุ สิ่งของ เครื่องใช้หรือของเล่นที่อยู่รอบตัว
ด้านภาษา พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านภาษา อยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่ผู้ปกครอง จะชี้แนะให้เด็กรู้จักชื่อสิ่งของต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และพูดคุย ยิ้มแย้ม ชมเชยเด็ก สอนให้เด็กพูดคำง่าย ๆ เปิดเพลงให้เด็กฟัง และให้เด็กร้องเพลงตาม รวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ทั้งนี้ เพราะการกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะทางภาษาให้เด็กตามความเหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็ก และลักษณะดังกล่าว ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และสภาพแวดล้อมภายในครอบครัว ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้เกิดพัฒนาการทางภาษาของเด็ก เนื่องจากพัฒนาการทางภาษาถือเป็นกระบวนการสำคัญที่เด็กจำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นโพสต์โดย เบญจมาภรณ์ พินิจสุขใจ : [5 เม.ย. 2552]
อ่าน [3993] ไอพี : 115.67.132.194
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
ทําเว็บ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม