ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่

????????????????? ???????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ???????????? ???????????????????? ????? ?????????????
ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นขอนแก่นสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นขอนแก่นสำหรับเด็กปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อผู้วิจัย นางสงกรานต์ ปราบนอก
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ปีที่วิจัย 2553

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิ่น “หลักสูตรสาระท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นขอนแก่น” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิ่น “ภูมิปัญญาท้องถิ่นขอนแก่น” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
3)เพื่อทดลองใช้หลักสูตรสาระท้องถิ่น “ภูมิปัญญาท้องถิ่นขอนแก่น” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล
ปีที่ 3 4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสาระท้องถิ่น “ภูมิปัญญาท้องถิ่นขอนแก่น” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เกี่ยวกับ พัฒนาการด้านสติปัญญา ความรู้ ความเข้าใจเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นขอนแก่น และความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร โดยใช้แบบแผนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) ใช้แบบแผนการวิจัยแบบการวิจัยก่อนทดลอง (Pre Experimental Designs) แบบ The One – Shot Case Study (มาเรียม นิลพันธุ์ 2549 : 143) โดยให้นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 30 คน เป็นหน่วยการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการวิจัยไว้ตามขั้นตอนต่อไปนี้คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research) : การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) : การพัฒนาหลักสูตร ขั้นตอน
ที่ 3 การวิจัย (Research) : การทดลองใช้หลักสูตร ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) : การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 30 คนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 42 คน ใช้ระยะเวลาทดลองใช้หลักสูตร ใช้เวลาจัดประสบการณ์ 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 100 นาที ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงบูรณาการกิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ เสริมประสบการณ์ สร้างสรรค์และกลางแจ้ง ช่วงเวลาอาจยึดหยุ่นตามลักษณะกิจกรรมและความสนใจของเด็ก ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 40 ครั้ง หน่วยการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นขอนแก่น กำหนดสาระให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญของเมืองขอนแก่น งานประเพณี ขนมที่ขึ้นชื่อของจังหวัด สมุนไพรและการทำนา โดยกำหนดเนื้อหาหลักสูตรเป็น 2 ส่วน คือ หลักสูตรภาคความรู้และภาคปฏิบัติ ได้แก่ หลักสูตรภาคความรู้ประกอบด้วย 1) สภาพภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2) พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 3) มรดกทางธรรมชาติ 4) ภูมิปัญญาชาวบ้าน 5) เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และ6) บุคคลสำคัญของท้องถิ่น และภาคปฏิบัติ ได้แก่ การไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขอนแก่นในบริเวณบึงแก่นนคร ศาลหลักเมือง และอนุสาวรีย์ท้าวเพียเมืองแพน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากสถานที่จริงที่เป็นภูมิหลังของภูมิปัญญาท้องถิ่นขอนแก่นโดยพานักเรียนไปชมบึงแก่นนคร ศาลหลักเมือง อนุสาวรีย์ท้าวเพียเมืองแพน
ผลการวิจัยปรากฎดังนี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นขอนแก่นพบว่า ผู้เกี่ยวข้องต้องการให้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรัก ภาคภูมิใจในชุมชนของตน มีความคาดหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของขอนแก่น ทั้งในด้านของสถานที่สำคัญๆของจังหวัด ประเพณีประจำจังหวัด เครื่องดนตรี อาหารและอาชีพที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของไทยที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน การช่วยกันดูแลรักษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนศึกษาจากสถานที่จริงและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานการสำรวจ มีผู้รู้ท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรมและประเมินผล
2. ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นขอนแก่นสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 พบว่าหลักสูตรสาระท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นขอนแก่นประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ คือ 1) ปรัชญา 2) วิสัยทัศน์ 3) ภารกิจ 4) เป้าหมาย 5) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 6) ระยะเวลาเรียน 7) สาระที่ควรรู้ 8) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 9) การประเมินพัฒนาการ 10) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 11) แผนการจัดประสบการณ์ 40 แผน หลักสูตรมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมโดยค่าดัชนีความสอดคล้องของหลังสูตร (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00
3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรสาระท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นขอนแก่นสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 นำหลักสูตรสาระท้องถิ่นไปใช้ทดลองกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นจำนวน 30 คน โดยผู้วิจัย ร่วมกับผู้รู้ท้องถิ่น จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์และกิจกรรมโครงงานการสำรวจ นำนักเรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดขอนแก่น เช่น บึงแก่นนคร ศาลหลักเมือง และอนุสาวรีย์ท้าวเพียเมืองแพน การฟังวิทยากรบรรยาย พบว่า นักเรียนมีความสนใจร่วมมือในการทำกิจกรรม สามารถบอกเล่าประวัติความเป็นมาและรูปร่างลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นขอนแก่นรวมถึงเล่าเรื่องราวของประเพณีและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ นักเรียนมีความสนใจในการไปศึกษานอกสถานที่ ทั้งการไปเยี่ยมชมบึงแก่นนคร ศาลหลักเมืองและอนุสาวรีย์ท้าวเพียเมืองแพน
4. ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสาระท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นขอนแก่นพบว่า พัฒนาการด้านสติปัญญาเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นขอนแก่นของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 หลังการใช้หลักสูตร นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีพัฒนาการเรียนรู้ในระดับ 2 (ดี) ขึ้นไปทุกคน จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมที่นักเรียนชอบมากคือการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน การจัดกิจกรรมโดยผู้รู้ในท้องถิ่น สื่อและแหล่งเรียนรู้ ชอบการทำขนม การเป่าแคน เพราะสนุกสนานและวิทยากรที่มาให้ความรู้ก็ใจดี ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ทำให้นักเรียนมีความรู้เรื่องประวัติ ความเป็นมา เกิดความภูมิใจที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาของบ้านเกิดของตนเอง

โพสต์โดย ปีใหม่ : [12 เม.ย. 2556 เวลา 17:12 น.]
อ่าน [1134] ไอพี : 223.205.237.248
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม