ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่

????????????????? ???????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ???????????? ???????????????????? ????? ?????????????
ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานโครงการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร

ชื่อ รายงานโครงการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร
ของโรงเรียนวัดบ้านสนวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ผู้จัดทำ นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิต
โรงเรียนวัดบ้านสนวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 2
ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2556

บทคัดย่อ
โครงการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรของโรงเรียน
วัดบ้านสนวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ครั้งนี้ ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 นโยบายโรงเรียนและความต้องการจำเป็นของโรงเรียน 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสม / เพียงพอของโครงการเกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศติดตามผลและสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงาน
4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านสนวน ปีการศึกษา 2555 รวมจำนวนทั้งสิ้น 455 คน ที่ได้มาจากการสุ่มด้วยตารางของเครซี่และมอร์แกน (R.V.Krejcie & D.W.Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 9 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการประเมินบริบทของความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อความสอดคล้อง ระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 นโยบายโรงเรียนและความต้องการจำเป็นของโรงเรียน พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการย่อยทุกโครงการกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 นโยบายโรงเรียนและความต้องการจำเป็นของโรงเรียน มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมินความเหมาะสม / เพียงพอของโครงการเกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าผลการวิเคราะห์
ความเหมาะสม / พอเพียงของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการบริหารจัดการองค์กรของโรงเรียนวัดบ้านสนวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตามความคิดเห็นของบุคลากรภายในโรงเรียน ได้แก่ ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรของโรงเรียนวัดบ้านสนวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศติดตามผลและสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงาน ของโครงการ พบว่า
3.1 ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับความร่วมมือ
ของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย
การนิเทศติดตามผลและสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงานในโครงการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรของโรงเรียนวัดบ้านสนวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรของโรงเรียนวัดบ้านสนวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ในภาพรวม ระดับของการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
3.2 จุดเด่น จุดด้อย และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขของโครงการการมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรของโรงเรียนวัดบ้านสนวน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
จุดเด่น คือ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร เป็นกิจกรรมที่ส่งผลดีทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียน การได้ศึกษาหาแนวทางแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน การเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เปิดโอกาสรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคคลอื่นๆ การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ได้ร่วมคิดร่วมทำ
จุดด้อยของโครงการ พบว่า สถานที่ฝึกอบรมขาดอุปกรณ์ที่จำเป็น การพัฒนาศักยภาพครูมีขีดจำกัดเรื่องเวลา เพราะครูไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ทุกครั้ง การแสดงวิสัยทัศน์ ยังแสดงออกไม่ตรงประเด็นมากนัก การทำงานกลุ่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติมักเป็นคนกลุ่มเดิมๆ
4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ
4.1 การบริหารจัดการองค์กรของโรงเรียนวัดบ้านสนวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า
4.1.1 ผลการวิเคราะห์โครงการการส่งเสริมความเป็นเลิศ การที่บุคลากรมีการ
ใฝ่ศึกษา มุ่งเรียนรู้เพื่อที่จะได้พัฒนาศักยภาพของตนให้มีความสามารถในงานที่ทำ ผลการศึกษา
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยระดับของการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
4.1.2 ผลการวิเคราะห์โครงการการส่งเสริมวิธีคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง การที่บุคลากรเปิดใจกว้างสำหรับการเรียนรู้ สามารถปรับรูปแบบวิธีการคิดให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้อย่างมีเหตุผล ผลการศึกษาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับของการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
4.1.3 ผลการวิเคราะห์โครงการการส่งเสริมวิสัยทัศน์ร่วม การที่บุคลากรรู้จักสร้างจุดหมายร่วมกันและร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติเพื่อไปสู่จุดหมายที่ร่วมกันสร้าง
ผลการศึกษาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับของการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
4.1.4 ผลการวิเคราะห์โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
การที่บุคลากรสามารถนำความรู้จากความสำเร็จหรือความล้มเหลวของตนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับบุคลากรอื่น อันเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของทีม
ผลการศึกษา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับของการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
4.1.5 ผลการวิเคราะห์โครงการการส่งเสริมการคิดเชิงระบบ การที่บุคลากร
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เข้าใจได้ชัดเจน ถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เปลี่ยนจากการมีมุมมองอย่างแยกส่วนมาเป็นมองภาพรวมได้
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับของการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
4.2 ความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อโครงการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการบริหารจัดการองค์กรของโรงเรียนวัดบ้านสนวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่าความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองในโรงเรียนที่มีต่อโครงการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรของโรงเรียนวัดบ้านสนวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย แดน : [4 มิ.ย. 2556 เวลา 10:20 น.]
อ่าน [362] ไอพี : 203.172.201.163
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม