รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในโรงเรียนมีนบุรี 

ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียนมีนบุรี 

ผู้ประเมิน       นางสุภาณี  นคร

โรงเรียน   โรงเรียนมีนบุรี   กรุงเทพมหานคร  ปีที่พิมพ์  2553

___________________________________________________

   

บทคัดย่อ

                   รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียนมีนบุรี 

มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมหรือบริบท (Context) ที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในโรงเรียนมีนบุรี  2) เพื่อประเมินปัจจัย (Input) ในการดำเนินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในโรงเรียนมีนบุรีในด้านความเหมาะสม และความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่  3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) ในการดำเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิต

แบบประชาธิปไตยในโรงเรียนมีนบุรี 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product) หรือผลที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในโรงเรียนมีนบุรี  โดยใช้  CIPP MODEL เป็นรูปแบบในการประเมิน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา

ครูโรงเรียนมีนบุรี  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง   ครูคณะกรรมการงานประชาธิปไตยโรงเรียน  นักเรียนโรงเรียนมีนบุรี  ปีการศึกษา 2552  แยกเป็น

ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน  4 คน  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  จำนวน  54  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  จำนวน  27  คน

ครูคณะกรรมการงานประชาธิปไตยโรงเรียน  จำนวน  7  คน  นักเรียนโรงเรียนมีนบุรี  จำนวน    327 คน  รวมทั้งสิ้น  419  คน

           เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  จำนวน

2  ฉบับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

      ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่สถานภาพ

เป็นผู้บริหารโรงเรียนมีนบุรี  ครูโรงเรียนมีนบุรี  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง   ครูคณะกรรมการงานประชาธิปไตยโรงเรียน  นักเรียนโรงเรียนมีนบุรีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 

                                1. กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 419 คน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.95  ครูโรงเรียนมีนบุรี 54 คน คิดเป็นร้อยละ 12.89  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  27 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.44  ครูคณะกรรมการงานประชาธิปไตยโรงเรียน  7 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.67  นักเรียนโรงเรียนมีนบุรี  327 คน  คิดเป็นร้อยละ 78.04  รวมคิดเป็นร้อยละ 100.00

                                2. ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูโรงเรียนมีนบุรี  คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  ครูคณะกรรมการงานประชาธิปไตยโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนมีนบุรี มีความคิดเห็นต่อการประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในโรงเรียนมีนบุรี   โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

                         ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินสภาพแวดล้อมก่อนการดำเนินการ

ตามโครงการ

                                ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูโรงเรียนมีนบุรี  คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  ครูคณะกรรมการงานประชาธิปไตยโรงเรียน

มีความคิดเห็นต่อการประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน

มีนบุรี ด้านสภาพแวดล้อมโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

                         ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินปัจจัยเบื้องต้นที่มีต่อการดำเนินงาน

ตามโครงการ

                                ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูโรงเรียนมีนบุรี  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  ครูคณะกรรมการงานประชาธิปไตยโรงเรียน มีความคิดเห็นต่อการประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียนมีนบุรี ด้านปัจจัยเบื้องต้นโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

                         ตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินกระบวนการในการดำเนินการตามโครงการ

                                ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูโรงเรียนมีนบุรี  คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  ครูคณะกรรมการงานประชาธิปไตยโรงเรียน

มีความคิดเห็นต่อการประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน

มีนบุรี ด้านกระบวนการโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

                         ตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลผลิต

                                1. ครูโรงเรียนมีนบุรี  ครูคณะกรรมการงานประชาธิปไตยโรงเรียน

และนักเรียนโรงเรียนมีนบุรี มีความคิดเห็นต่อการประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียนมีนบุรี ด้านผลผลิต (คารวธรรม)โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

                                2. ครูโรงเรียนมีนบุรี  ครูคณะกรรมการงานประชาธิปไตยโรงเรียน

และนักเรียนโรงเรียนมีนบุรี มีความคิดเห็นต่อการประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิถีชีวิต

ประชาธิปไตยในโรงเรียนมีนบุรี ด้านผลผลิต (สามัคคีธรรม)โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

                                3. ครูโรงเรียนมีนบุรี  ครูคณะกรรมการงานประชาธิปไตยโรงเรียน

และนักเรียนโรงเรียนมีนบุรี มีความคิดเห็นต่อการประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิถีชีวิต

ประชาธิปไตยในโรงเรียนมีนบุรี ด้านผลผลิต (ปัญญาธรรม)โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

                                4. ครูโรงเรียนมีนบุรี  ครูคณะกรรมการงานประชาธิปไตยโรงเรียน

และนักเรียนโรงเรียนมีนบุรี มีความคิดเห็นต่อการประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิถีชีวิต

ประชาธิปไตยในโรงเรียนมีนบุรี ด้านผลผลิต (ระบบความเป็นประชาธิปไตย)โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

 

โพสต์เมื่อ 12 ต.ค. 2553 อ่าน 9229 | 0 ความเห็น

·····

เรื่องอื่นๆ


เปิดสอบ แนวข้อสอบ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา 28 ตุลาคม ถึง 6 พ [อ่าน 15]
เปิดสอบ แนวข้อสอบ สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัคร นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา 31 ต.ค – 20 [อ่าน 10]
การพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประ [อ่าน 64]
เผยแพร่ผลงาน [อ่าน 27]
วิธีเรียนภาษาอังกฤษ+ตปท.ให้เก่ง (นอนเรียน!) [อ่าน 32]

·····

จัดทำเว็บไซต์โดย นายอดิศร ก้อนคำ (ครูโจ้)