ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา โดยเน้นการสร้างความรู้บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา โดยเน้นการสร้างความรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม(Constructivism) เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ และการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยเน้นการสร้างความรู้ตามแนวคิด คอนสตรัคติวิสซึม(Constructivism) เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ และการจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา โดยเน้นการสร้างความรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม (Constructivism) เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ และการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชนบทศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 จำนวน 40 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม (Constructivism) เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ และการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 แผน รวม 21 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ 3) แบบทดสอบ ย่อยประจำหน่วยก่อนเรียน/หลังเรียน 4) แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 5) แบบประเมินชิ้นงานรายบุคคล 6) แบบประเมินพฤติกรรมการสร้างความรู้ตนเองของผู้เรียน และ 7) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม (Constructivism) รูปแบบการศึกษาใช้แบบ One Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้หาคุณภาพของแบบทดสอบ สถิติที่ใช้หาค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจาย (C.V.) และ t – test แบบ Dependent Sample ผลการศึกษาพบว่า 1. กระบวนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยเน้นการสร้างความรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม(Constructivism) เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ และการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วยการวิเคราะห์มาตรฐาน การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และคำอธิบายรายวิชา แล้วกำหนดหน่วย การเรียนรู้ และ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม สัมพันธ์รูปแบบต่างๆ และกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความคิดตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ รวมทั้งการมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เป็นต้น มาจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความรู้แก่ผู้เรียนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม(Constructivism) 2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยเน้นการสร้างความรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม (Constructivism) เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ และการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป พบว่า ค่าเฉลี่ยของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยมีนักเรียน จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 85 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 42.15 คิดเป็นร้อยละ 84.3 ผ่านเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80 ขึ้นไป 3. การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา โดยเน้นการสร้างความรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม(Constructivism) เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ และการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการสร้างความรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม(Constructivism) มีค่าระหว่าง 4.33 - 4.88 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 แสดงว่า นักเรียนเห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมตามรายการที่ประเมินอยู่ในเกณฑ์สูง โดยเห็นด้วยมากที่สุด กับการแข่งขันเกมการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 รองลงไป คือ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมที่สร้างความรู้อย่างเป็นระบบขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 และมีการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ชื่อเรื่อง การสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนเรื่อง การเมือง การปกครองของไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชนบทศึกษา ผู้วิจัย นายชูชาติ สุทธิบุตร โรงเรียนชนบทศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ปีที่วิจัย 2552 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนเรื่อง การเมืองการปกครองของไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80 / 80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนเรื่อง การเมืองการปกครองของไทย 3) ศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียน เรื่อง การเมืองการ ปกครองของไทย กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนชนบทศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 จำนวน 40 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนเรื่อง การเมืองการปกครองของไทย จำนวน 5 แผน 15 ชั่วโมง 2) บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนเรื่อง การเมืองการปกครองของไทย จำนวน 5 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน หน่วยการเรียนเรื่อง การเมืองการปกครองของไทย ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนเรื่อง การเมืองการปกครองของไทย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ รูปแบบการวิจัย ใช้รูปแบบ One – Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งสถิติที่ใช้หาคุณภาพของแบบทดสอบ สถิติที่ใช้หาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป และ t – test แบบ Dependent Sample ผลการวิจัยพบว่า 1. บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษาหน่วยการเรียนเรื่อง การเมืองการปกครองของไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างและพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 88.51 / 85.90 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา หน่วยการ เรียนเรื่อง การเมืองการปกครองของไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนเรื่อง การเมืองการปกครองของไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68

โพสต์เมื่อ 7 ม.ค. 2554 อ่าน 5484 | 0 ความเห็น

·····

เรื่องอื่นๆ


เฟอร์นันโด้ ลั่นเราต้องชนะสเปอร์ให้ได้ [อ่าน 33]
รายงานการประเมินโครงการการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายกา [อ่าน 14]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ [อ่าน 19]
ประเด็นเพื่อการรู้เท่าทันข่าวสารหรือรู้ทันสื่อ [อ่าน 55]
รู้เท่าทันข่าวสารหรือรู้ทันสื่อ หมายถึง อะไร ? [อ่าน 51]

·····

จัดทำเว็บไซต์โดย นายอดิศร ก้อนคำ (ครูโจ้)