กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ ๒ ชั่วโมงที่ ๙ องค์ประกอบของภาษาไทยเรื่องประโยคการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค

กิจกรรมก่อนเรียน

 เกมช่วยกันแต่งประโยค แบ่งกลุ่มคิดคำที่กำหนดคนละ ๕ คำ แล้วส่งตัวแทนกลุ่มละ ๑ คนมาเสนอหน้าชั้น

 ๑. ใคร (คนที่คนทั่วไปรู้จัก เช่น ตุ๊กกี้ อั้ม)

 ๒. ทำอะไร (กริยา อาการ เช่น กินข้าว แปรงฟัน)

 ๓. ที่ไหน (สถานที่ เช่น วัด บ้านพวยเด้ง)

๔. เมื่อไร (เวลา เช่น เช้าตรู่ กลางดึก)

 ๕. อย่างไร (คำขยาย เช่น อย่างรวดเร็ว อย่างรีบร้อน)

๖. กับใคร (กับคนที่คนทั่วไปรู้จัก เช่น อภิสิทธิ์)

กิจกรรมการเรียนรู้

ฟังครูอธิบายและร่วมอภิปราย ในประเด็นที่ครูกำหนด

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการร้อยเรียงประโยค

 ควรพิจารณาเรื่องต่อไปนี้

๑. ส่วนประกอบของประโยค

๒. ลำดับคำในประโยค

๓. ความยาวของประโยค

๔. เจตนาของผู้ส่งสารในประโยค

๑. ส่วนประกอบของประโยค มี ๒ ส่วน คือ

๑. ภาคประธาน ( ประธาน+ส่วนขยายประธาน)

๒. ภาคแสดง (กริยา/ขยายกริยา + กรรม/ขยายกรรม)

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยค

- นักเรียนอ่านหนังสือ

   นักเรียน(ประธาน) + อ่าน(กริยา) + หนังสือ(กรรม)

- นักเรียนชั้นม.๕กำลังอ่านหนังสือธรรมะอย่างสำรวม

   นักเรียน (ประธาน) ชั้นม.๕(ขยายประธาน) กำลัง(กริยาช่วย) + อ่าน(กริยาแท้) + อย่างสำรวม(ขยายกริยา) + หนังสือ(กรรม) +ธรรมะ(ขยายกรรม)

๒. ลำดับคำในประโยค สังเกตประโยคต่อไปนี้

 - ฉันช่วยเธอ

 - เธอช่วยฉัน

ข้อสังเกต - หากสลับที่ของคำ ความหมายจะเปลี่ยนไป

สังเกตประโยคต่อไปนี้

- พ่อหน้าตาเหมือนปู่

 - ปู่หน้าตาเหมือนพ่อ

ข้อสังเกต หากสลับที่ของคำความหมายจะไม่เปลี่ยนไป

 ๓. ความยาวของประโยค ลองขยายประโยคที่กำหนดให้

 - น้อยกินข้าว ข้อสังเกต

- เราสามารถขยายประโยคไปได้เรื่อยๆ

๔. เจตนาของผู้ส่งสารในประโยค

- นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนดีมาก - แจ้งให้ทราบ

-ใครไม่ตั้งใจเรียน ถามให้ตอบ

- นักเรียนต้องตั้งใจเรียนนะ - บอกให้ทำ

กิจกรรมหลังเรียน

๑. จงขยายประโยคต่อไปนี้

   ๑) แน่งน้อยกินแตงโม

    ๒) นุ่นซ้อมละคร

๒. วิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยคต่อไปนี้ “ทรงวุฒินักดนตรีโรงเรียนเป็นคนที่

 รับผิดชอบงานดีมาก”

-  ภาคประธานคือ........  

-  ขยายประธานคือ .........

-  ภาคแสดงคือ..................

-  กริยา คือ..................

-  กรรม คือ...............

ข้อสอบมาตรฐานเรื่อง ประโยค

ลักษณะข้อสอบ

- จะถามว่าอย่างไรรู้ไหมจ๊ะ

- ข้อใดเป็นประโยค

- ข้อใดไม่เป็นประโยค

- ข้อความนี้มีกี่ประโยค

-เคล็ดลับ การทำข้อสอบ

-รู้จักส่วนประกอบของประโยคอย่างแจ่มแจ้ง ว่า ประโยค จะประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ภาคประธาน และ ภาคแสดง ถ้าข้อความมีภาคประธาน แต่ไม่มีกริยา จะไม่เป็นประโยค เช่น

ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวคำตอบ

๑. ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์ (O-NET ๕๐ ข้อ ๕๙)

    ก. การแต่งกายตามสมัยหรือตามแฟชั่นของวัยรุ่น ขาดภาคแสดง

    ข. มีข่าวโรคไข้หวัดนกระบาดในหลายจังหวัดของ ไทย หลายจังหวัด...(ประธาน)

      มี  (กริยา) ข่าวโรคไข้หวัดนก...(กรรม)

   ค. บุคลิกภาพหรือชื่อเสียงของผู้พูดและการยอมรับ จากผู้ฟัง ขาดภาคแสดง

   ง. ความเชื่อสิ่งศักดิ์ ปาฏิหาริย์ ตลอดตนเรื่อง ไสยศาสตร์ ขาดภาคแสดง

๒. ข้อใดเป็นประโยคไม่สมบูรณ์ (A-NET ๔๙ ข้อ ๔๙)

   ก. ร้านสวยรับสั่งทำเพชรทุกชนิดด้วยฝีมือดีและงดงาม

   ข. โรงแรมเบิร์ดพาราไดซ์ หรูแบบมีสไตล์ ห้องพัก สะอาด บริการดี

   ค. ร้านเอก ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในพิษณุโลก

      (ขาดภาคแสดง)

   ง. พลอยเพชรศูนย์ศัลยกรรมความงาม ศัลยกรรมตกแต่ง

      มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

๓.ในข้อความนี้มีประโยคที่สมบูรณ์กี่ประโยค “พิธีกระทำสัตย์สาบานต่อกษัตริย์ เป็นพิธีของศาสนาพราหมณ์ที่ได้เข้าไปมีบทบาทอยู่ในราชสำนักของกษัตริย์รัฐสังคมทาสของสมัยนครหลวง” (A-NET ๕๐ ข้อ ๙๐)

  ก. ๑ ประโยค     ข. ๒ ประโยค     ค. ๓ ประโยค      ง. ๔ ประโยค

 ฝึกทำแบบทดสอบมาตรฐาน

๑. ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์(O-NET ๔๙ ข้อ ๕๕)

ก. ภาษาไทยพัฒนามาตลอดเวลา

ข. ประเทศชาติบ้านเมืองของเรา

ค. เด็กหญิงตัวเล็กผิวขาวคนนั้น

ง. ทะเลสาบข้างหมู่บ้านเจ้าพระยา

๒. ข้อใดไม่เป็นประโยค(ENTRANCE ๑/๔๘ ข้อ ๓๑)

ก. เราต้องตีราคาคุณค่าของเวลาให้สูงไว้

 ข. การสูญเสียที่เราไม่สามารถจะโทษผู้อื่นได้ นอกจากตัวเราเอง

ค.สิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์คือไม่ปล่อยเวลาให้ เปล่าประโยชน์

ง. การเสียเวลาก็เท่ากับเสียทุนทรัพย์ เสียหนทาง ความก้าวหน้า

๓. ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์(O-NET ๕๒ ข้อ ๒๕)

ก. หัวข้อการสนทนาเรื่องความเป็นเลิศในกีฬายิมนาสติก ของประเทศจีน

ข. การศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนา กีฬายิมนาสติก

ค. การแข่งขันยิมนาสติกอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุน ส่งเสริมจากรัฐ

 ง. ประเทศจีนให้ความสำคัญกับกีฬายิมนาสติกมา ยาวนานต่อเนื่อง

 ๔. ข้อใดไม่ใช่ประโยค(O-NET ๕๓ ข้อ ๒๕)

ก. การดำเนินงานธุรกิจหรือการประกอบอาชีพต้องมี ความพอเพียง

 ข. เศรษฐกิจพอเพียงมิได้จำกัดเฉพาะเกษตรกรหรือ ชาวไร่ชาวนาเท่านั้น

 ค. เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นให้ เกษตรกรสามารถดูแลตัวเองได้

ง. การบริหารจัดการเศรษฐกิจที่ทำให้คนสามารถดูแล ตัวเองให้อยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน

๕. ข้อความต่อไปนี้มีกี่ประโยค (A-NET ๔๙ ข้อ ๔๙)

   " ปัจจุบันหมู่บ้านบ่อเหล็กน้ำพี้ได้เปิดพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมการตีเหล็ก ซึ่งใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ทางหมู่บ้านได้มีการรวมกลุ่มกันเปิดโรงทำมีดเหล็กน้ำพี้โบราณ ทั้งดาบอาคม มีดหมอ มีดตัดลูกนิมิต และมีดใช้สอย ท่านจะหาชมการตีมีดได้ทั่วไป ในหมู่บ้านบ่อน้ำพี้จังหวัดอุตรดิตถ์"

 ก. ๑ ประโยค   ข. ๒ ประโยค   ค. ๓ ประโยค    ง. ๔ ประโยค

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนอย่าลืมคัดลอกข้อสอบพร้อมวงกลมคำตอบส่งครูนะจ้ะ

โพสต์เมื่อ 29 ส.ค. 2554 อ่าน 19812 | 0 ความเห็น

·····

เรื่องอื่นๆ


รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมาย ในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียนชั้น [อ่าน 19]
รับสมัครครู ประจำสาขาวิชาช่างยนต์ สัมภาษณ์ ทันทีด่วน!!! [อ่าน 16]
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมาย ในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียนชั้น [อ่าน 24]
ฝึกอบรม e-traning utq online [อ่าน 26]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [อ่าน 27]

·····

จัดทำเว็บไซต์โดย นายอดิศร ก้อนคำ (ครูโจ้)