ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก
ศธ.ร่างระเบียบสกัดหนี้เสียของครูและบุคลากร ถึงจะย้ายแต่หนี้ยังตามตัวต้นสังกัดใหม่หักเงินจ่ายหนี้ได้ปกติ
ข่าวการศึกษา 22 พ.ค. 2566 เปิดอ่าน : 5,530 ครั้ง
☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
Advertisement

ศธ.ร่างระเบียบสกัดหนี้เสียของครูและบุคลากร ถึงจะย้ายแต่หนี้ยังตามตัวต้นสังกัดใหม่หักเงินจ่ายหนี้ได้ปกติ
Advertisement

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สป.ศธ.) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ …. นั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักนิติการ สป.รายงานว่า ได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯนี้ ได้กำหนด กลไกเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างเหมาะสม และได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ นำเสนอ รมว.ศึกษาธิการเพื่อพิจารณาลงนามในร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งมอบให้ สป.ศธ.มีหนังสือแจ้งเวียน และดำเนินการชี้แจ้งข้อมูล แนวทางปฏิบัติและสาระสำคัญเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ ไปยังส่วนราชการในสังกัดและในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

“การจัดทำ ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ ….เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะกรณีครูหรือบุคลากรที่ได้มีการย้ายข้ามจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาสถานศึกษาใหม่หรือต้นสังกัดใหม่จะไม่หักเงินเดือนของบุคลากรจ่ายหนี้เงินก็ยืมให้สหกรณ์จังหวัดเดิม แต่ระเบียบกระทรวงฉบับนี้เปิดโอกาสให้สามารถหักให้ได้ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาหนี้เสียของครูได้ เป็นต้น”ปลัด ศธ.กล่าว

สำหรับ ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ …. มีสาระสำคัญ ดังนี้

(๑) คำปรารภ

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยนโยบายการจัดสวัสดิการภายใน เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

(๒) บทนิยามคำว่า “สวัสดิการภายในเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ” หมายความว่า กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่คณะกรรมการสวัสดิการจัดให้มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเพื่อการกู้ยืมเงินของบุคลากรในสังกัดส่วนราชการนั้น

(๓) นโยบายการจัดสวัสดิการภายในเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากรและให้ความช่วยเหลือในด้านการเงินแก่สมาชิกที่ประสบความเดือดร้อนและจำเป็น อันเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำหนดให้มีสวัสดิการประเภทต่าง ๆ กล่าวคือ ๑) การให้กู้ยืมเงินและการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒) การให้กู้ยืมเงินสำหรับการอุปโภคบริโภค และ ๓) การเคหะสงเคราะห์ (ร่างข้อ ๕)

(๔) กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่จัดสวัสดิการภายในแก่บุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งกำกับดูแลส่วนราชการหรือหน่วยงานภายในให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด (ร่างข้อ ๖)

(๕) กำหนดให้คณะกรรมการสวัสดิการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นในส่วนกลางหรือหน่วยงานระดับจังหวัดหรือระดับเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการจัดสวัสดิการภายในเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของบุคลากรในสังกัดส่วนราชการนั้น ทั้งนี้ กำหนดให้คณะกรรมการสวัสดิการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบมีผลใช้บังคับ (ร่างข้อ ๘ และร่างข้อ ๒๑)

(๖) กำหนดให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ๑) จัดทำความตกลงสวัสดิการภายในเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของบุคลากรในสังกัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ ๒) กำหนดแบบคำขอรับสวัสดิการ ภายในเกี่ยวกับกู้ยืมเงินของบุคลากรในสังกัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ ๓) กำหนดวงเงินสวัสดิการกู้ยืมเงินให้แก่บุคลากรในสังกัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ ๔) พิจารณาคำขอสวัสดิการกู้ยืมเงิน และให้ความเห็นชอบคำขอสวัสดิการกู้ยืมเงินให้แก่บุคลากรในสังกัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นหรือเร่งด่วนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะอนุกรรมการกำหนด ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการหักเงินสวัสดิการภายในแล้ว บุคลากรจะต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ ๕) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบคำขอสวัสดิการกู้ยืมเงินให้แก่บุคลากรในสังกัดที่อยู่ในความรับผิดชอบไปยังหัวหน้าส่วนราชการ ๖) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการใด ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย ๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการสวัสดิการมอบหมาย (ร่างข้อ ๙)

(๗) กำหนดให้ประธานอนุกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการกู้ยืมเงินให้แก่บุคลากรในสังกัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ เมื่อคณะอนุกรรมการได้ให้ความเห็นชอบคำขอสวัสดิการกู้ยืมเงินแล้ว เพื่อให้บุคลากรใช้ยื่นแสดงความประสงค์ต่อสถาบันการเงินที่คณะกรรมการสวัสดิการหรือคณะอนุกรรมการสวัสดิ์การได้จัดทำความตกลงไว้ ทั้งนี้ หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการกู้ยืมเงินให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีอายุหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ (ร่างข้อ ๑๓)

(๘) กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรของแต่ละหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอาจร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ขึ้นภายในส่วนราชการ หน่วยงาน สำหรับการดำเนินกิจการเพื่อจัดสวัสดิการภายในของบุคลากรและเพื่อประโยชน์และสังคมของบุคลากรโดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก FOCUSNEWS วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 


Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ล26/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ล26/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 7,646 ครั้ง
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย (16 พฤษภาคม 2566)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย (16 พฤษภาคม 2566)
เปิดอ่าน 22,201 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566
เปิดอ่าน 15,088 ครั้ง
ด่วนที่สุด! สพฐ.ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพท (25 เม.ย.2566)

ด่วนที่สุด! สพฐ.ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพท (25 เม.ย.2566)
เปิดอ่าน 19,790 ครั้ง
ว5/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

ว5/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด
เปิดอ่าน 2,864 ครั้ง
ล456/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์

ล456/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
เปิดอ่าน 5,938 ครั้ง
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 59 ราย (25 มกราคม 2566)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 59 ราย (25 มกราคม 2566)
เปิดอ่าน 25,228 ครั้ง
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 792 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 792 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)
เปิดอ่าน 36,931 ครั้ง
แนวทางการพิจารณาอนุญาตพานักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปนอกราชอาณาจักร

แนวทางการพิจารณาอนุญาตพานักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปนอกราชอาณาจักร
เปิดอ่าน 5,747 ครั้ง
ก.ค.ศ.ปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ก.ค.ศ.ปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เปิดอ่าน 13,454 ครั้ง
ว16/2566 หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566

ว16/2566 หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566
เปิดอ่าน 4,368 ครั้ง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 12,355 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เปิดอ่าน 16,285 ครั้ง
ด่วนที่สุด! การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (ลงวันที่ 9 มกราคม 2566)

ด่วนที่สุด! การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (ลงวันที่ 9 มกราคม 2566)
เปิดอ่าน 12,044 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดอ่าน 15,157 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

แนวทางเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 "2 เตรียม 2 ให้" เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษาปลอดภัย
แนวทางเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 "2 เตรียม 2 ให้" เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษาปลอดภัย
เปิดอ่าน 4,345 ☕ 7 มิ.ย. 2566

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 12,355 ☕ 8 มิ.ย. 2566

แนวทางเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 "2 เตรียม 2 ให้" เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษาปลอดภัย
แนวทางเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 "2 เตรียม 2 ให้" เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษาปลอดภัย
เปิดอ่าน 4,345 ☕ 7 มิ.ย. 2566

สพร.เผยแห่สมัครสอบครูผู้ช่วยเอกปฐมวัยมากสุด
สพร.เผยแห่สมัครสอบครูผู้ช่วยเอกปฐมวัยมากสุด
เปิดอ่าน 3,569 ☕ 7 มิ.ย. 2566

ทะลักหลักแสน! เปิดยอดรับสมัคร "ครูผู้ช่วย" วันสุดท้าย มีตำแหน่งว่างแค่ 7,814 อัตรา
ทะลักหลักแสน! เปิดยอดรับสมัคร "ครูผู้ช่วย" วันสุดท้าย มีตำแหน่งว่างแค่ 7,814 อัตรา
เปิดอ่าน 2,434 ☕ 6 มิ.ย. 2566

สมศ.เผยกรณีสถานศึกษาไม่นำผลประเมินปีก่อนไปปรับปรุงพัฒนา จะกลายเป็นส่วนหนึ่งการพิจารณาประเมินปี 67
สมศ.เผยกรณีสถานศึกษาไม่นำผลประเมินปีก่อนไปปรับปรุงพัฒนา จะกลายเป็นส่วนหนึ่งการพิจารณาประเมินปี 67
เปิดอ่าน 1,652 ☕ 3 มิ.ย. 2566

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 11,046 ☕ 1 มิ.ย. 2566

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

การแก้ปัญหาการศึกษาไทย คันที่หลัง อย่าไปเกาที่ขา
การแก้ปัญหาการศึกษาไทย คันที่หลัง อย่าไปเกาที่ขา
เปิดอ่าน 17,830 ครั้ง

แมงมุม
แมงมุม
เปิดอ่าน 24,339 ครั้ง

สูตรปริมาตรทรงกระบอก
สูตรปริมาตรทรงกระบอก
เปิดอ่าน 17,164 ครั้ง

โอลิมปิก : ประวัติกีฬาโอลิมปิก
โอลิมปิก : ประวัติกีฬาโอลิมปิก
เปิดอ่าน 31,505 ครั้ง

รู้จัก 3 แมลงร้าย..พาหะนำโรค ที่แฝงตัวอยู่ใน “บ้าน”
รู้จัก 3 แมลงร้าย..พาหะนำโรค ที่แฝงตัวอยู่ใน “บ้าน”
เปิดอ่าน 15,143 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 081-3431047

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ