ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยใช้ รูปแบบการบริหารแบบ PDCA ของโรงเรียนบ้านนาลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ลักษณะผลงาน : การประเมินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ผู้ประเมิน : นายสมศักดิ์ คุณสนอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาลาน
ปีพุทธศักราช : 2555

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยใช้รูปแบบการบริหารแบบ PDCA ของโรงเรียนบ้านนาลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทของโครงการ ประเมินปัจจัยของโครงการ ประเมินกระบวนการของโครงการ และประเมินผลผลิตของโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม เน้นการประเมินใน 4 ด้าน คือ การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) การประเมินด้านปัจจัย (Input Evaluation) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ประชากรผู้ให้ข้อมูลครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านนาลาน ปีการศึกษา 2554 รวมจำนวน 99 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วยแบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินโครงการ พบว่า
การประเมินโครงการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยใช้รูปแบบการบริหารแบบ PDCA ของโรงเรียนบ้านนาลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาประเด็นการประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยโรงเรียนมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไว้อย่างเหมาะสมและชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของโครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ครู และบุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของโครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยของโครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนมีงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมินกระบวนการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยโรงเรียนมีการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย และมีการดำเนินการนิเทศกำกับติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแผนการนิเทศอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ มีแผนการจัดการเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมเสริมในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทุกชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับมาก
4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความสามารถและความถนัดได้เต็มตามศักยภาพ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเสริมจุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยของนักเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนโรงเรียนใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นเครื่องมือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนในบางรายวิชา และการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับมาก
5. ข้อเสนอแนะตามประเด็นการประเมินของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ด้านบริบทของโครงการ ควรมีการวางแผนด้าน การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านปัจจัยของโครงการ ควรจัดหางบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาระบบสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านกระบวนการของโครงการ ควรมีการอบรมพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ควรมีการประเมินผลและประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และควรขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ด้านผลผลิตของโครงการ ควรมีการสรุปผลการเรียนจากการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในแต่ละภาคเรียนอย่างต่อเนื่อง และส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานให้บริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม คือ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพราะถือว่าเป็นข้อมูลป้อนกลับที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

โพสต์โดย TONNUM : [4 มิ.ย. 2556 เวลา 22:49 น.]
อ่าน [860] ไอพี : 118.173.115.179
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม