ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่บทคัดย่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ยางพารา รายวิชา การปลูกยางพารา รหัสวิชา

ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ยางพารา รายวิชา การปลูกยางพารา รหัสวิชา
ง30277 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้รายงาน นางสาวชวนชม สีหะวงษ์
โรงเรียน บ้านกลางพิทยาคม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการสร้างนวัตกรรมนำมาใช้
ในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้นผู้รายงาน
จึงทำเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ยางพารา รายวิชา การปลูกยางพารา รหัสวิชา ง30277
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าดังนี้ 1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ยางพารา รายวิชา การปลูกยางพารา รหัสวิชา ง30277 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ยางพารา รายวิชา การปลูกยางพารา รหัสวิชา ง30277 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ยางพารา รายวิชา การปลูกยางพารา รหัสวิชา ง30277 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ยางพารา รายวิชา การปลูกยางพารา รหัสวิชา ง30277 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่กำลังเรียนในโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2555 จำนวน 95 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ยางพารา รายวิชา การปลูกยางพารา รหัสวิชา
ง30277 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 เล่ม 2) แบบทดสอบรายวิชา การปลูกยางพารา รหัสวิชา
ง30277 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ 40 ข้อ มีค่าความยาก (p) รายข้อตั้งแต่ 0.28-0.76 มีค่าอำนาจจำแนก ( r) รายข้อตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.76 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 3) แบบประเมินความพึงพอใจเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ยางพารา รายวิชา การปลูกยางพารา รหัสวิชา ง30277 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติร้อยละค่าเฉลี่ย ( ) ค่าสถิติส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติดัชนีประสิทธิผล ค่าสถิติที ( t-test ) เพื่อเปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
1. ค่าประสิทธิภาพทั้งกระบวนการและด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 พบว่าค่าประสิทธิภาพ (E1/E2 ) ที่คำนวณได้ 84.12/83.63 มีค่าสูงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน กล่าวได้ว่าเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ยางพารา รายวิชา
การปลูกยางพารา รหัสวิชา ง30277 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพสูงมากสามารถนำไปใช้
ในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ยางพารา รายวิชา การปลูกยางพารา รหัสวิชา ง30277 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.6718 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6718 หรือคิดเป็นร้อยละ 67.18
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนหลังจากเรียนโดยใช้เอกสารประกอบ
การเรียน เรื่อง ยางพารา รายวิชา การปลูกยางพารา รหัสวิชา ง30277 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 20.05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 33.45 จึงสรุปได้ว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ยางพารา รายวิชา การปลูกยางพารา รหัสวิชา ง30277 มีความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับ( ) เท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกเป็นรายการพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ทุกรายการ
สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ยางพารา รายวิชา การปลูกยางพารา รหัสวิชา ง30277 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น นักเรียนมีความพึงพอใจในเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ยางพารา รายวิชา การปลูกยางพารา รหัสวิชา ง30277 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โพสต์โดย ชวนชม สีหะวงษ์ : [24 ก.ค. 2556 เวลา 12:42 น.]
อ่าน [1120] ไอพี : 182.53.156.45
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม