ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านความร

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนบ้านสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ผู้ศึกษาค้นคว้า นายมงคล สุทธิสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่พิมพ์ 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อดำเนินงานสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ 2) เพื่อพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนา 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การประชุมปฏิบัติการการเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียน และคลินิกพฤติกรรม วิธีการศึกษาค้นคว้าใช้การวิจัยปฏิบัติการ 2 วงรอบ ประกอบด้วย ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบัติ ขั้นการสังเกต และขั้นการสะท้อนผล กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ผู้ศึกษาค้นคว้า ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 23 คน ปีการศึกษา 2555 นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แบบสอบถาม แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินพฤติกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบการศึกษาค้นคว้า ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนำเสนอข้อมูลที่เก็บรวบรวม จากการสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม การประเมินพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายมาจัดเป็นหมวดหมู่แล้ววิเคราะห์ สรุปตามกรอบของการศึกษาค้นคว้าและนำเสนอโดยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า
ในวงรอบที่ 1 พบว่า ผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากการดำเนินกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการในวงรอบที่ 1 จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 23 คน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 86.96 มีพฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลง จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04

ในวงรอบที่ 2 พบว่า ผลจาการดำเนินการศึกษาการพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนบ้านสังเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปีการศึกษา 2555 ในวงรอบที่ 1 นับว่าได้ผลเป็น ที่น่าพอใจ แต่มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 คน ที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ด้านความรับผิดชอบโดยไม่ทราบสาเหตุ กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าได้ประชุม ในวันที่ 20 มกราคม 2555 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กของโรงเรียน และได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ผล เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในวงรอบที่ 2 หาแนวทางแก้ไขและพัฒนาโดยยึดกิจกรรมหลัก
ในวงรอบที่ 1 จำนวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียน กิจกรรมคลินิกพฤติกรรม และเพิ่มกิจกรรมย่อยในกิจกรรมคลินิกพฤติกรรม 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน จากผลการรายงานและการประเมินผลของครูประจำวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องเรียน เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียน และจากการรายงานของการหนีเรียนของฝ่ายวิชาการของเดือนกุมภาพันธ์ 2555
และนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 คน ไม่มีใครหนีเรียนเลย
การเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนก่อนและหลังการดำเนินงานสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ พบว่า พฤติกรรมนักเรียน
ด้านความรับผิดชอบก่อนการดำเนินงานสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับการปฏิบัติบางครั้งหรือไม่เคย ค่าเฉลี่ย 1.65 หลังการดำเนินงานสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมวงรอบที่ 1
อยู่ในระดับการปฏิบัติสม่ำเสมอ ค่าเฉลี่ย 2.73 และหลังการดำเนินงานสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมวงรอบที่ 2 อยู่ในระดับการปฏิบัติสม่ำเสมอ ค่าเฉลี่ย 2.95
สรุปผลการพัฒนาทั้ง 2 วงรอบ พบว่า การดำเนินงานสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้านความรับผิดชอบ ทั้ง 2 วงรอบโดยใช้กลยุทธ์ คือ กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียน และกิจกรรมคลินิกพฤติกรรม ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเกิดจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเองและเกิดความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมทุกประการ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ด้านความรับผิดชอบได้และยังสามารถปรับใช้ในการพัฒนากิจการนักเรียนในด้านต่าง ๆ ที่ต้องการได้อีกด้วย

โพสต์โดย ต๋อง : [25 ก.ค. 2556 เวลา 23:54 น.]
อ่าน [733] ไอพี : 27.55.175.222
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม