ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• โครงการการประเมินโครงการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ33101 ที่ส่ง

1. ชื่อโครงการ โครงการกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 33101 ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดประชานิมิตร จังหวัดนครราชสีมา
2. รูปแบบที่ใช้ในการประเมิน ใช้ CIPP MODEL
3. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
3.1 เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ
3.2 เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ
3.3 เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการ
3.4 เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ
4. วิธีดำเนินการประเมิน
4.1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน 12 คน ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
4.2.1 แบบประเมิน จำนวน 14 ฉบับ ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
4.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ จำนวน 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
4.2.3 แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างใช้สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามโครงการ
4.2.4 แบบรายงานการจัดกิจกรรมเป็นแบบที่ใช้ในการรายงานการจัดกิจกรรมแต่ละประเภทตามโครงการ
4.2.5 แบบตรวจสอบรายการ เป็นแบบแจงนับจำนวนรางวัลหรือ เกียรติบัตรที่นักเรียนได้รับจากการผลการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ

4.3 การสร้างเครื่องมือในการประเมิน
4.3.1 แบบประเมิน
1. ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมิน
2. สร้างแบบประเมินฉบับร่างแล้วนำเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมิน
3. ปรับปรุงแบบประเมินตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
4. นำแบบประเมินไปทดลองใช้ (Try Out) กับครู และนักเรียนในโรงเรียนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบประเมินโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
5. ปรับปรุงแบบประเมินให้สมบูรณ์แล้วนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ กลุ่มตัวอย่าง
4.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. ศึกษา เอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ
2. วิเคราะห์หลักสูตรผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ เพื่อกำหนดขอบเขตในการสร้างแบบทดสอบ
3. สร้างแบบทดสอบจำนวน 60 ข้อ และนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้
4. นำแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน แล้วคัดเลือกที่เข้าเกณฑ์ และคัดเลือกข้อสอบตามเกณฑ์ จำนวน 30 ข้อ เพื่อนำไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย
5. จัดพิมพ์แบบทดสอบให้สมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการเก็บรวบรวม ความข้อมูล
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินได้ดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอน
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
4.5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับแบบประเมิน (Rating Scale) วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
4.5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการวิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าที (t - test)

5. ขอบเขตของการประเมิน
5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การประเมินโครงการครั้งนี้ เป็นการประเมินโครงการจัดกิจกรรมประกอบ การเรียนการสอนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ33101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนวัดประชานิมิตร จังหวัดนครราชสีมา ตามองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ
5.1.1 เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ
5.1.2 เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ
5.1.3 เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการ
5.1.4 เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ
5.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาการเรียน การสอน จำนวน 12 คน ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน
6. ระยะเวลาในการประเมิน
ตั้งแต่ เมษายน 2555 - มีนาคม 2556
7. ค่าใช้จ่ายในการประเมิน 15,000 บาท
8. ผู้ประเมิน นางสาววาสนา แก้วใสย์
9. ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชานิมิตร
2. คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
3. ครูผู้สอนวิชาภาษอังกฤษ
4. ผู้ประเมิน
10. ระยะเวลาและกิจกรรม
การประเมินโครงการครั้งนี้ ได้แบ่งระยะเวลาและกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ ดังนี้

ลำดับที่ กิจกรรม ช่วงเวลา
1 การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานก่อนการประเมิน มกราคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2555
2 การเตรียมการสร้างเครื่องมือ มีนาคม 2555 – เมษายน 2555
3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ เมษายน 2555 – พฤษภาคม 2555
4 การเก็บรวบรวมข้อมูล มิถุนายน 2555 – มีนาคม 2556
5 การวิเคราะห์ข้อมูล เมษายน 2556 – พฤษภาคม 2556
6 การเขียนรายงานการประเมินโครงการ มิถุนายน 2556 – กรกฎาคม 2556
7 จัดพิมพ์ รายงานการประเมินโครงการ กรกฎาคม 2556

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น
11.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น
11.3 ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ
12. ค่าใช้จ่ายในการประเมิน
ในการประเมินโครงการครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายในการประเมินเป็นเงิน 15,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ค่ารวบรวมข้อมูลพื้นฐานก่อนการประมาณ 500 บาท
ค่าการเตรียมการสร้างเครื่องมือ 500 บาท
ค่าการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพ 3,000 บาท
ค่าการเก็บรวบรวมข้อมูล 2,000 บาท
ค่าการวิเคราะห์ข้อมูล 2,000 บาท
ค่าพิมพ์รายงาน 6,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,000 บาท

โพสต์โดย Vanessa : [26 ก.ค. 2556 เวลา 13:57 น.]
อ่าน [981] ไอพี : 113.53.243.172
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม