ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2555
ผู้ประเมิน นายชัชวาลย์ ชุ่มวงค์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสา
วิทยฐานะ ชำนาญการ

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2555
ประชากรได้แก่ คณะครูและผู้บริหาร ของโรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ปีการศึกษา 2555 จำนวน 85 คน นักเรียน จำนวน 1,658 คน และผู้ปกครอง จำนวน1,658 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะครูและผู้บริหาร จำนวน 85 คน นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมและผู้ปกครองโดยการสุ่มอย่างง่าย กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan
ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 จำนวนกลุ่มละ 310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น ตามกรอบแนวคิดของ D.L.Stufflebeam รูปแบบ CIPP Model ประกอบด้วย แบบสอบถามด้านบริบท แบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้า แบบสอบถามด้านกระบวนการ แบบสอบถามด้านผลผลิต และแบบสอบถามปลายเปิดให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปีการการศึกษา 2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for Windows ดำเนินการวิเคราะห์ดังนี้ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ(Percentage)
ตอนที่ 2 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2555 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินครั้งนี้พบว่า
1. การประเมินด้านบริบท ของโครงการโดยกลุ่มครู และผู้บริหารปรากฏว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยคณะครูและผู้บริหารเห็นว่าในสภาพสังคมปัจจุบันโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียน มากที่สุด แต่คณะครูและผู้บริหารเห็นว่า โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองน้อยที่สุด
2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า โดยครูและผู้บริหารพบว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ร่วมกับหน่วยงานอื่น
มีความเหมาะสม มีผลการประเมินมากเป็นอันดับหนึ่ง แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีการศึกษา 2555 มีผลการประเมินน้อยที่สุด
3. การประเมินด้านกระบวนการ ตามความเห็นของครู และผู้บริหาร ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยเห็นว่า การประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมมีความจำเป็น มากเป็นลำดับแรก ส่วนการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ มีผลการประเมินน้อยที่สุด กลุ่มตัวอย่างนักเรียนมีผลการประเมินโดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยที่ระยะเวลาการจัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความเหมาะสม มีผลการประเมินมากเป็นลำดับแรก แต่นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนในการจัดกิจกรรมน้อย
4. การประเมินด้านผลผลิต ความเห็นของครู ผู้บริหาร มีผลการประเมินโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสามารถทำให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตย อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีผลการประเมิน มากที่สุด ผลการประเมินของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีความเห็นว่า โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสามารถทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รักในการทำงาน ประหยัด อดออม ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการประเมินมากที่สุด การประเมินด้านผลผลิตด้านผู้เรียนจากการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่ 3 ปรากฏว่านักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสุขภาพกายและสุภาพจิตดี และประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมากและสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2555 เมื่อพิจารณารายข้อในระดับดีเยี่ยมพบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.51

โพสต์โดย serm007 : [27 ก.ค. 2556 เวลา 12:59 น.]
อ่าน [743] ไอพี : 182.93.222.68
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม