ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)
สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้วิจัย : ไพเราะ ใจชื่น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)
ปีที่ทำวิจัย : ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ
การพัฒนาเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ในการวิจัย ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต 2. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3. เพื่อทดลองใช้เกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต 4. เพื่อประเมินและปรับปรุงเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ การจัดประสบการณ์ด้วยเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ที่กำลังศึกษา อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 29 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จากนักเรียนทั้งหมด 6 ห้องเรียน เลือกมา 1 ห้องเรียน ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้วิจัยเป็นครูประจำชั้น ดำเนินการศึกษาวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2555 จำนวน 8 สัปดาห์ รวม 40 วัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. เกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 40 เกม ที่ผ่านการตรวจหาค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 1.00 2. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ครูผู้สอนปฐมวัยและผู้เชี่ยวชาญด้านเกมการศึกษา 3. แบบทดสอบประเมินความพร้อมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนด้วยเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต จำนวน 50 ข้อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ค่า t–test แบบ dependent 4. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อเกมการศึกษา โดยกำหนดตัวเลือกภาพหน้า 3 แบบ 1) หน้ายิ้ม เห็นด้วยมาก 2) หน้าเฉย เห็นด้วยปานกลาง 3) หน้าบึ้ง เห็นด้วยน้อย จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าทางสถิติร้อยละ(%) ค่า , S.D. แล้วนำเสนอแบบพรรณาความ แบบแผนการวิจัยเป็นแบบ Pre Experimental One Group Pretest – Posttest Design ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า นักเรียนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องการให้มีการพัฒนาเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต โดยให้มีรูปแบบที่เหมาะสม วิธีการเล่นให้มีหลากหลายวิธี เวลาในการปฏิบัติกิจกรรม ที่นำมาพัฒนาเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตและเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต ยังสอดคล้องกับหน่วยการเรียนการสอนหลักสูตร โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยเรื่องที่นำมาพัฒนาเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตมีเนื้อหาจากความต้องการและความสนใจของนักเรียนเป็นสำคัญ ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญและความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. ผลการพัฒนาและหาค่าประสิทธิภาพเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) พบว่า เกมการศึกษาที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย คำนำวัตถุประสงค์ คู่มือครู ( แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ),คู่มือนักเรียน ( แบบทดสอบหลังเรียน ) โดยเกมการศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีจำนวน 40 เกม คือ1) เกมซ่อนภาพ จำนวน 8 เกม 2) เกมซ้อนภาพ จำนวน 8 เกม 3) เกมแยกภาพ จำนวน 8 เกม 4) เกมประกอบภาพ จำนวน 8 เกม 5) เกมอนุกรมมิติ จำนวน 8 เกม ซึ่งเกมการศึกษามีค่าประสิทธิภาพรายเดี่ยว (Individual Tryout) เท่ากับ 82.00 / 86.67 ค่าประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก ( Small Group Tryout ) เท่ากับ 83.11 / 84.44และเกมการศึกษามีค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout ) 85.38 / 86.44 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 3. ผลการทดลองใช้เกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ทดลองจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา ประกอบการสอนด้วยตนเองกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 29 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เริ่มการทดลองตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2555 รวมเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน รวม 40 วัน ( วันละ 60 นาที ) พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ กระตือรือร้น ต้องการเรียนเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยให้ความร่วมมือและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม ทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนซึ่งมีทั้งปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มอย่างดี 4. ผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไขเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตพบว่าคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในแต่ละด้านที่เรียนด้วยเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต ด้านการจัดประสบการณ์โดยเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต ประโยชน์โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านนักเรียนเห็นด้วยในระดับมากเช่นเดียวกัน กล่าวคือนักเรียนมีความคิดเห็นว่าเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตมีรูปแบบที่น่าสนใจช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้

โพสต์โดย ครูยุ : [27 ก.ค. 2556 เวลา 13:11 น.]
อ่าน [1110] ไอพี : 223.206.83.217
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม