ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง

ชื่อเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ของโรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
ผู้วิจัย พงศ์ศักดิ์ แสงทอง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1.) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 2.) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) กลุ่มตัวอย่างเป็นครูและนักเรียน ในปีการศึกษา 2556 จำนวนทั้งสิ้น 201 คน เป็นครู 26 คน เป็นนักเรียน 175 คน โดยใช้วิธีการสุ่มหลายขั้นตอน(Multi-stage cluster sampling) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามซึ่งมี 2 ลักษณะได้แก่ แบบสำรวจรายการและมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ .9238 และการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
1.1 ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) โดยภาพรวมระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันของครูอยู่ในระดับมาก และระดับปัญหาของครูอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดของระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันของครู คือ ด้านการกิจกรรมนักเรียน ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดของระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันของครู คือ ด้านการจัดการเรียน การสอน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดระดับปัญหาของครู คือ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดระดับปัญหาของครู คือ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและด้านการบริหารจัดการ
1.2 นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) โดยภาพรวมระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันของนักเรียนอยู่ในระดับมาก และระดับปัญหาของนักเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดของระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันของนักเรียน คือ ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดของระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันของนักเรียน คือ ด้านการวัดและประเมินผล และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดระดับปัญหาของนักเรียน คือ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดระดับปัญหาของนักเรียน คือ ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
2. ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
2.1 ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนำมาใช้ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ผู้เรียนสามารถที่จะจดจำเนื้อหาสาระที่เรียนรู้ได้ดีและได้นาน ด้วยการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม และ จัดระบบข้อมูลเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ จะช่วยในการจดจำได้นาน การส่งเสริมให้เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม หรือจริยธรรม ที่ดี จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ การเลียนแบบ การลงมือกระทำ การกระทำอย่างสมบูรณ์ การแสดงออก จนถึงขั้นการกระทำอย่างเป็นธรรมชาติ ควรเน้นที่ การฝึกฝนเป็นหลัก เรียนรู้จากการกระทำที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของ การรับรู้และกระบวนการจัดกระทำข้อมูล การสังเกตโดยใช้ความคิดและ การลงมือปฏิบัติ (Bloom. B,1956) และการพัฒนาการของบุคคลจะมีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับของอายุ แต่จะสามรถพัฒนาสติปัญญาและการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมไปในทางที่ถูกต้องเป็นตามกฎกติกาตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ (Kohlberg,1981)
แนวทางการประเมินผลคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน การวัดและประเมินผลที่ดีควรประเมินทั้ง 3 ด้านคือ ประเมินก่อนดำเนินงาน ประเมินระหว่างดำเนินการและประเมินหลังดำเนินงานและการประเมินผลที่ควรเป็นการประเมินความก้าวหน้า และประเมินเพื่อสรุปผลรวม(พระธรรมปิฎก, 2549)
2.2 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้านการจัดสภาพแวดล้อม โรงเรียนต้องมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น ใกล้ชิดธรรมชาติ มีบรรยากาศของคุณธรรม จริยธรรมที่เด็กสามารถเรียนรู้ และถือเป็นแบบอย่างได้ด้วยตนเองและเด็กควรจะมีโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์ทางคุณธรรม จริยธรรมด้วยวิธีการและจากแหล่งที่หลากหลาย ทั้งจากเพื่อน ครู ครอบครัว ชุมชน และสังคมแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้านการบริหารจัดการ การบริหารจัดการให้ความสำคัญของการกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในโรงเรียน คณะครูในโรงเรียนต้องมีความคิดเห็นที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านการจัดการเรียน การสอน การจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนั้นครูมีบทบาทสำคัญมากในการจัดการชั้นเรียน ครูต้องเข้าใจในนโยบายการพัฒนา แนวทางการจัดการเรียนรู้ตลอดจนรู้จักผู้เรียนเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถและศักยภาพในตัวผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตัวเอง มีทักษะสามารถสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนั้นแบ่งเป็นกิจกรรมโดยตรงซึ่งการที่ผู้เรียนจะเกิดทักษะได้ต้องปฏิบัติกิจกรรมนั้นอยู่เป็นประจำและกิจกรรมที่สอดแทรกหรือบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระรายวิชาและทุกโอกาสที่เหมาะสมที่จะทำให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเข้าสู่จิตใจของผู้เรียน
แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้านการวัดและประเมินผล การประเมินผลนักเรียนแต่ละคนนำผลการประเมินของครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนมาประกอบกันจึงสามารถสรุปเป็นพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรมได้โดยวิธีการประเมินนั้นมีหลากหลายวิธี หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับเครื่องมือ และกิจกรรมที่ครูจะสร้างเครื่องมือขึ้นมาวัด เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดสอบ เป็นต้น

โพสต์โดย mafai : [6 ส.ค. 2556 เวลา 16:54 น.]
อ่าน [784] ไอพี : 10.0.0.44, 182.52.25
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม