ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการโรงเรียนสีขาว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ปีการศึกษา 2555

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนสีขาว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
ปีการศึกษา 2555
ผู้รายงาน นายเสกสรรค์ คนไว ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีที่พิมพ์ 2555


บทคัดย่อ

การประเมินโครงการโรงเรียนสีขาว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
ปีการศึกษา 2555 มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสีขาว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ตามความคิดเห็นของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ตามรูปแบบการประเมินแบบซิพพ์ (CIPP Model) ผู้รายงานใช้ประชากรซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว จำนวนทั้งสิ้น 85 คน ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา จำนวน 35 คน ตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ผู้นำชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน จำนวน 10 คน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 10 คน และตัวแทนนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการรายงานผลการประเมินโครงการในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็น ที่มีต่อการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนสีขาว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 85 คน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งหรือสถานภาพ ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Checklist) ประกอบด้วยข้อคำถาม 4 ข้อ และแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น
ที่มีต่อการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนสีขาว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ตามรูปแบบ
การประเมินโครงการแบบซิพพ์ (CIPP Mdel) ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า
(Input Evaluation) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) และการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) จำนวน 60 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert type)
ผลการศึกษาพบว่า
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประชากรทั้งหมด
85 คน เมื่อพิจารณาจำแนกตามเพศ พบว่า เป็นเพศชาย 56 คน คิดเป็นร้อยละ 65.88 และเป็นเพศหญิง 29 คน คิดเป็นร้อยละ 34.12 พิจารณาตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่อายุระหว่าง 26 – 35 ปี มี 31 คน คิดเป็นร้อยละ 36.47รองลงมามีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี มี 18 คน คิดเป็นร้อยละ 21.18 อายุระหว่าง 15 – 25 ปี มี 13 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29 อายุระหว่าง 46 – 55 ปี มี 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 อายุ 56 ปีขึ้นไป มี 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.24 และอายุต่ำกว่า 15 ปี มี 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.06 พิจารณาระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี มีจำนวนเท่ากัน คือ
37 คน คิดเป็นร้อยละ 43.53 และมีการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.94 พิจารณาตำแหน่ง/สถานะ พบว่าส่วนใหญ่เป็นบุคลกรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการภายในสถานศึกษา จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 55.29 ซึ่งจำแนกเป็นครูและบุคลากรภายในโรงเรียนจำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18 นักเรียน จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.35 ส่วนบุคลกรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการภายนอกสถานศึกษา จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 44.71 ซึ่งจำแนกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29 ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนมีจำนวนเท่ากัน
คือ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 และบุคลากรในสำนักการศึกษา จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88
2. ผลการประเมินจากแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มีต่อ
การดำเนินงานในโครงการโรงเรียนสีขาว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ตามรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิพพ์ (CIPP Mdel) ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


โพสต์โดย ครูปู : [7 ส.ค. 2556 เวลา 10:42 น.]
อ่าน [1894] ไอพี : 1.4.181.55
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม