ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการพัฒนา

บทคัดย่อ
การปฏิรูปการศึกษา ที่เน้นการกระจายอำนาจ และการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน หรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชน บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการกำกับ และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาอันเนื่องมาจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ต้องการให้ประชาชนซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริง การศึกษาในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน บึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 2) พัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เกี่ยวกับ การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียน การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ การปรับปรุงห้องอินเทอร์เน็ต ศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิต,ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง(การปลูกพืชแบบไฮโดรโปรนิค) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน และการปรับปรุงห้องเกียรติยศของโรงเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินงานของกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า การพัฒนาการ มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และ 4) สังเคราะห์กระบวนการดำเนินงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมปฏิบัติการ และการประเมินโดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ เคมมิสและแม็คแทคการ์ท (Kemmis and McTaggart) และการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Action Learning) ของฉลาด จันทรสมบัติ โดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) การวางแผน (Planning) (2) การปฏิบัติ (Action) (3) การสังเกต (Observation) (4) การสะท้อนผล (Reflection) (5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) โดยมีผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าโดยสมัครใจ จำนวน 15 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสำรวจความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบทดสอบ และแบบประเมิน การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิค การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแบบหลายมิติ วิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า การพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ใช้กลยุทธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยภาพรวมการพัฒนาทั้ง 2 วงรอบ ปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในกิจการของโรงเรียน รู้จักบทบาทหน้าที่ตนเอง ในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษามากขึ้น และคาดหวังในผลการเรียนรู้ที่พัฒนาดีขึ้น ของนักเรียน แต่ในวงรอบที่ 1 ผู้รับการอบรมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอยู่มากแต่มีบางส่วนที่ยังต้องพัฒนาในวงรอบที่ 2 ต่อไป เมื่ออบรม ผู้เข้าประชุม มีความเข้าใจมากขึ้นและการประเมินคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของโรงเรียนน้อย โครงสร้างทางสังคมของท้องถิ่น ทางสถานศึกษามีกิจกรรมเท่านั้น และได้ดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประเมิน แล้วนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุงแก้ปัญหาร่วมกัน และดำเนินการพัฒนาต่อไป และพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการร่วมบริหารจัดการศึกษาและเห็นความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ โดยให้ความร่วมมือในการสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน คือ การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียน การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ การปรับปรุงห้องอินเทอร์เน็ต ศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิต,ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง(การปลูกพืชแบบไฮโดรโปรนิค) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน และการปรับปรุงห้องเกียรติยศของโรงเรียน โดยสรุป การพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมปฏิบัติการ และการบริหารงานแบบ มีส่วนร่วม ช่วยให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการร่วมบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และร่วมมือกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้นำกลยุทธ์ดังกล่าว ไปพัฒนาโรงเรียนอื่นต่อไป

โพสต์โดย สัว : [4 ก.ย. 2556 เวลา 11:06 น.]
อ่าน [817] ไอพี : 110.77.232.227
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม