ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• : การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา
ชื่อผู้วิจัย : นายกฤตธนกร รอดอุปการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ปีที่ประเมิน : 2555

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการต่อไป ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ของโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปีการศึกษา 2555 รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,082 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากนักเรียน ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ปีการศึกษา2555 โดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเคร็จซี่และมอร์แกนได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จำนวน 492 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 217 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 38 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 217 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ ใช้เก็บรวบรวมเชิงปริมาณ ควบคู่กับเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Window ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด ทุกประเด็น และภาพรวมของโครงการ ดังนี้
1.ผลการประเมินด้านบริบท โดยการประเมิน 5 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวชี้วัด มีดังนี้
1.1 ความต้องการจำเป็นของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
1.2 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด
1.3 ความเป็นไปได้ของเป้าหมาย พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
1.4 ความเหมาะสมของกิจกรรม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด
1.5 ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า โดยการประเมิน 5 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวชี้วัด มีดังนี้
2.1 ผู้บริหารและครู พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
2.2 ด้านระบบบริหาร พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด
2.3 ด้านหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด
2.4 ด้านทรัพยากร พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด
2.5 ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการโดยการประเมิน 5 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวชี้วัด มีดังนี้
3.1 กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด
3.2 กิจกรรมวันสำคัญ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด
3.3 กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด
3.4 กิจกรรมอบรมวันสุดสัปดาห์ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด
3.5 กิจกรรมจัดการสอนแบบบูรณาการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต โดยการประเมิน 3 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัวชี้วัด มีดังนี้
4.1ความคาดหวังการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด
4.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับ มากที่สุด
4.3 พฤติกรรมมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนหลังจากดำเนินงานตามโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด
5. ผลการประเมินโครงการในภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยทุกประเด็นผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

การดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมแบบบูรณาการ การประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การนำจุดเด่นของแต่ละกิจกรรมไปพัฒนามาตรฐานโครงการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วม และมีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ต่อเนื่องและอยู่ในวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนทุกคนโพสต์โดย กฤตธนกร : [9 ก.ย. 2556 เวลา 18:31 น.]
อ่าน [687] ไอพี : 118.173.21.117
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม