ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินผลโครงการการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเ

บทคัดย่อ

การประเมินผลโครงการการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการใน ๔ ด้าน คือ ๑) ปฏิกิริยาด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ ๒) ประเมินการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระการอบรม ๓) ประเมินพฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ๔) ประเมินผลลัพธ์ที่มีต่อโรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด

วิธีการประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการครั้งนี้ ดำเนินการหลังจากสิ้นสุดการอบรมตามโครงการการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร(หนองจอก) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เป็นการประเมินผลสรุปรวม(Summative Evaluation) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินโครงการอบรมแบบเคริกแพทริก(Kirkpatrick) ๔ ด้าน คือ ประเมินปฏิกิริยา(Reaction evaluation) ประเมินการเรียนรู้(Learning evaluation) ประเมินพฤติกรรม(Behavior evaluation) และประเมินผลลัพธ์ (Result evaluation) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรโรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด เป็นผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ข้าราชการครู จำนวน ๘ คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จำนวน ๔๙ คน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ แบ่งเป็น แบบสอบถามสำหรับครู จำนวน ๕ ตอน และแบบสอบถามสำหรับนักเรียน จำนวน ๒ ตอน ดำเนินการสร้างแบบสอบถามโดยผู้ขอรับการประเมิน และตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญ ๕ คน ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินโครงการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา เริ่มสินธ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติการวัดและประเมินผล
๓. ดร.ประยูร ครองยศ ผู้อำนวยการกองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการฝึกอบรม
๔. ดร.ทรงยศ แก้วมงคล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนักวิชาการ ผู้สอน ผู้บรรยาย เรื่องหลักสูตรสถานศึกษา
๕. ดร.ผกาวรรณ นันทวิชิต ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบัวแก้ว สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การตรวจสอบความเชื่อมั่นเครื่องมือทั้ง ๒ ฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α – Coefficient) ของครอนบาค(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับของครู ๔ ด้าน ดังนี้ ๑) ด้านปฏิกิริยา ส่วนที่ ๑ การดำเนินงานบริหารจัดการอบรม มีค่าความเชื่อมั่น ๐.๙๒ ส่วนที่ ๒ ประโยชน์ของเนื้อหาสาระตามหลักสูตร มีค่าความเชื่อมั่น ๐.๙๗ ๒) ด้านการเรียนรู้ มีค่าความเชื่อมั่น ๐.๙๖ ๓) ด้านพฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีค่าความเชื่อมั่น ๐.๙๕ และ ๔) ด้านผลลัพธ์ที่มีต่อโรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด มีค่าความเชื่อมั่น ๐.๙๕ ส่วนแบบสอบถามฉบับของนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่น ๐.๗๒ ซึ่งถือว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูงและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ๐.๕๐ – ๑.๐๐ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป IBM SPSS Statistics Version 20 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ในการหาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมินโครงการ
จากการประเมินผลโครงการตามรูปแบบการประเมินโครงการฝึกอบรมแบบเคริกแพทริก (Kirkpatrick) สรุปผลการประเมินโครงการได้ดังนี้
๑. ผลการประเมินปฏิกิริยาด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ
ผลการประเมินปฏิกิริยาด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ โดยภาพรวมพบว่า ข้าราชการครูมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๖ โดยมีความพึงพอใจในส่วนประโยชน์ของเนื้อหาสาระตามหลักสูตรของโครงการมากกว่าส่วนการดำเนินงานบริหารจัดการอบรม และเมื่อพิจารณาแต่ละส่วนพบว่า ในส่วนที่ ๑ การดำเนินงานบริหารจัดการอบรม ข้าราชการครูมีความพึงพอใจหัวข้อได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการเข้ารับการอบรมมากที่สุด และมีความพึงพอใจหัวข้อวิธีการจัดการอบรมหรือการเรียนรู้มีความเหมาะสมเป็นลำดับสุดท้าย สำหรับในส่วนที่ ๒ ข้าราชการครูมีความพึงพอใจหัวข้อการจัดทำสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระมากที่สุด และมีความพึงพอใจหัวข้อการจัดเวลาเรียนเป็นลำดับสุดท้าย
๒. ผลการประเมินการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระการอบรม
ผลการประเมินการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระการอบรม โดยภาพรวมพบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๖ โดยมีความคิดเห็นด้านเจตคติมากว่าด้านทักษะและด้านการเรียนรู้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรู้ ความเข้าใจ ข้าราชการครูมีความคิดเห็นในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลมากที่สุด และมีความรู้ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นลำดับสุดท้าย ในด้านทักษะ พบว่าข้าราชการครูสามารถวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดไปจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มากที่สุด และสามารถใช้เทคนิค SWOT Analysis ในการปฏิบัติงาน ในลำดับสุดท้าย ส่วนด้านเจตคติ พบว่าข้าราชการครูมีความคิดเห็นในหัวข้อการอบรมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรมีความจำเป็นและมีความสำคัญสำหรับครู มากที่สุด และเห็นว่าหัวข้อการวิเคราะห์หลักสูตรเป็นเรื่องที่ครูทุกคนทำได้ เป็นลำดับสุดท้าย
๓. ผลการประเมินพฤติกรรมการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ผลการประเมินพฤติกรรมการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ พบว่าข้าราชการครูมีพฤติกรรมการปฏิบัติโดยภาพรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๓ โดยมีพฤติกรรมในระดับมากที่สุด 3 หัวข้อคือ ๑)สามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้หลักสูตรได้ ๒)สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ๓)สามารถทำงานเป็นทีมได้ ส่วนหัวข้อพฤติกรรมการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในลำดับสุดท้าย มี ๓ หัวข้อ คือ ๑)นำเทคนิค SWOT Analysis มาใช้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ๒)การปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ๓)ความสามารถสนับสนุนเพื่อนร่วมงานด้วยการแนะนำในการทำงาน
๔. ผลการประเมินผลลัพธ์ที่มีต่อโรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด
การประเมินด้านผลลัพธ์ที่มีต่อโรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ดจากความเห็นของข้าราชการครูในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๓ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า หัวข้อหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมีองค์ประกอบครบถ้วน และครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย มากที่สุด และเห็นว่าหัวข้อรางวัลเกียรติบัตรที่นักเรียนได้รับเป็นผลมาจากการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เป็นลำดับสุดท้าย ส่วนนักเรียนมีความคิดเห็นว่า ผลลัพธ์ที่มีต่อโรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ดที่เกิดจากการที่ครูนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๕ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หัวข้อครูมีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นในการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และหัวข้อครูใช้วิธีสอนที่ต่างไปจากวิธีการเดิม มีค่าเฉลี่ยเป็นลำดับสุดท้าย

โพสต์โดย นิ้งหน่อง : [12 ก.ย. 2556 เวลา 16:45 น.]
อ่าน [949] ไอพี : 110.77.211.59
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม