ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนากระบวนการนิเทศแบบคุณธรรมกัลยาณมิตรนิเทศ 5 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษ

ชื่อ : การพัฒนากระบวนการนิเทศแบบคุณธรรมกัลยาณมิตรนิเทศ 5 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ชื่อผู้เสนอผลงาน นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภาพนอก (มาตรา 47) อีกทั้ง กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 กำหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องดำเนินงาน 8 องค์ประกอบ
จากการศึกษาสภาพปัญหาและจากผลการนิเทศติดตามตรวจสอบการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พบว่า ยังไม่เข้มแข็ง สถานศึกษาไม่ได้สร้างระบบประกันคุณภาพภายในให้เกิดจริงจัง แต่มุ่งเน้นการปรับปรุงเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณภาพภายนอกเท่านั้น การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดไม่ต่อเนื่อง และ ไม่เป็นวัฒนธรรมขององค์กร การดำเนินการสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขาดความเป็นเอกภาพ ไม่สามารถสรุปเป็นผลการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัดได้ อีกทั้งครูไม่มีแนวทางในการจัดทำและการได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งยังพบว่า การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาไม่มีโรงเรียนใดที่สามารถจัดทำได้ถูกต้องเป็นเอกภาพในระดับ มากที่สุด มีโรงเรียนที่จัดทำได้ถูกต้องเป็นเอกภาพในระดับมาก ร้อยละ 8.6 มีความถูกต้องเป็นเอกภาพในระดับ ปานกลาง ร้อยละ 62.9 มีความถูกต้องเป็นเอกภาพในระดับน้อย ร้อยละ 27.8 และมีความถูกต้องเป็นเอกภาพในระดับ น้อยที่สุด ร้อยละ 0.7 และจากการสอบถามความต้องการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีความต้องการรับการนิเทศในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม 8 องค์ประกอบ
ดังนั้นจึงเห็นว่า การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในจะเป็นผลดีต่อประสิทธิภาพในการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ถูกต้องและเป็นเอกภาพ จำเป็นต้องใช้หลักธรรมกัลยาณมิตรนิเทศ โดยอาศัยบทบาทของผู้นิเทศในฐานะมิตรที่ดีของผู้รับการนิเทศ ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษา ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รับผิดชอบการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง และพร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. จึงสนใจที่จะศึกษากระบวนการนิเทศแบบคุณธรรมกัลยาณมิตรนิเทศ 5 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และใช้เป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้อง อันจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนางานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ตามเป้าหมายต่อไป

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
จุดประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศแบบคุณธรรมกัลยาณมิตรนิเทศ 5 ในการส่งเสริมสนับสนุนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
2.2 เพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการนิเทศแบบคุณธรรมกัลยาณมิตรนิเทศ 5 ในการส่งเสริมสนับสนุนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
เป้าหมาย
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 139 โรง

3. กระบวนการผลิตผลงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนิเทศแบบคุณธรรมกัลยาณมิตรนิเทศ 5 ได้นำกรอบแนวคิด หลักการของรูปแบบ กัลยาณมิตรนิเทศ มาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้หลักธรรมกัลยาณมิตรนิเทศ 5 ในกระบวนการนิเทศ 5 ขั้น ดังนี้
1. เข้าใจ เข้าถึงข้อมูล ใช้กิจกรรมย้อนความหลัง โดยผู้นิเทศสัมภาษณ์ผู้รับการนิเทศตามประเด็นการนิเทศ เพื่อค้นหาปัญหา/ข้อจำกัด และปัจจัยเสริมของโรงเรียน ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการนิเทศ การสัมภาษณ์ ดำเนินไปอย่างเป็นกันเองให้ผู้รับการนิเทศเห็นถึงความจริงใจในการจะเข้าไปให้ ความช่วยเหลือ
2. ร่วมหาแนวทาง แก้ไขปรับปรุง ใช้กิจกรรมเสริมพลังพัฒนา โดยผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. มุ่งสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใช้กิจกรรมมุ่งหน้าดำเนินงาน โดยผู้รับการนิเทศนำข้อสรุปจากการร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนสู่การปฏิบัติ ผู้นิเทศ เข้าเยี่ยมโรงเรียนเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ แก่ผู้รับการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
4. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน ใช้กิจกรรมประสานการตรวจสอบ (1) ประสานการตรวจสอบ (2) และตอบคำถามคุณภาพการศึกษา เมื่อโรงเรียนดำเนินการแล้วระยะหนึ่งผู้รับการนิเทศ และผู้นิเทศร่วมกันตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนในประเด็นต่าง ๆ ที่กำหนด
5. สรุป/รายงานผล ใช้กิจกรรมมุ่งพัฒนายั่งยืนนานและแบ่งปันประสบการณ์ โดยผู้นิเทศ นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์ สรุปและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่โรงเรียน
4. ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 การพัฒนากระบวนการนิเทศแบบคุณธรรมกัลยาณมิตรนิเทศ 5 ในการส่งเสริมสนับสนุนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
1) การประเมินผลการพัฒนากระบวนการนิเทศแบบคุณธรรมกัลยาณมิตรนิเทศ 5 ในการส่งเสริมสนับสนุนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
2) ผลการทดลองใช้กระบวนการนิเทศแบบคุณธรรมกัลยาณมิตรนิเทศ 5 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ของกลุ่มโรงเรียนวชิรมิตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม และสถานศึกษาสามารถดำเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 – 7 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ส่วนองค์ประกอบที่ 8 ดำเนินการได้อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
2. ผลการใช้กระบวนการนิเทศแบบคุณธรรมกัลยาณมิตรนิเทศ 5 ในการส่งเสริมสนับสนุนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
1) การดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หลังจากได้รับการนิเทศโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบคุณธรรมกัลยาณมิตรนิเทศ 5 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมของโรงเรียนทั้ง 139 โรง มีการดำเนินการตามองค์ประกอบของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดีกว่าก่อนการได้รับการนิเทศ โดยเฉพาะการใช้ หลักคุณธรรมกัลยาณมิตรนิเทศ 5 ที่นำไปสู่การปฏิบัติการในการนิเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2) ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 139 โรง โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม และสถานศึกษาสามารถดำเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 – 8 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยมทุกองค์ประกอบ

5. ปัจจัยความสำเร็จ
5.1 รูปแบบการนิเทศแบบคุณธรรมกัลยาณมิตรนิเทศ 5
5.2 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนผลและการนิเทศการศึกษา
5.3 เครื่องมือนิเทศ ติดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.4 ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5.5 งบประมาณ

โพสต์โดย TONNUM : [13 ก.ย. 2556 เวลา 14:15 น.]
อ่าน [1018] ไอพี : 202.143.160.33
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม