ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินผลโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนซับบอนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินผลโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนซับบอนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ผู้รายงาน นายคำภาสน์ บุญเติม
ปีการศึกษา 2555
บทคัดย่อ
รายงานการประเมินผลโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนซับบอนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 3) เพื่อประเมินกระบวนการโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 4) เพื่อประเมินผลผลิตโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และ 5)เพื่อประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายใน ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร จำนวน 2 คน ครู จำนวน 18 คน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 175 คน และนักเรียน จำนวน 175 คน รวมทั้งหมด 383 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ ผลการประเมินโครงการ พบว่า
1. ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ผู้ประเมินได้ทำการประเมินเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน มี 2 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนเหมาะสม รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
1.2 ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมของชุมชน โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ชุมชนมีแกนนำและเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ ชุมชนตระหนักและเห็นความสำคัญของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ชุมชนมีบุคลากรที่จะให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างเพียงพอ
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ผู้ประเมินได้ทำการประเมินเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน มี 3 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านบุคลากร โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บุคลากรมีความตระหนักถึงการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ บุคลากรที่รับผิดชอบมีเจตคติที่ดีต่อโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สถานศึกษามีจำนวนบุคลากรที่เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
2.2 ด้านงบประมาณ โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณรองรับการดำเนินงานตามโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความเหมาะสมและเพียงพอ และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สถานศึกษาจัดหาแหล่งงบประมาณมาสนับสนุน
2.3 ด้านทรัพยากร โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษามีสื่อ/เครื่องมือในการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สถานศึกษามีแนวทางในการระดมทรัพยากรการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) ผู้ประเมินได้ทำการประเมินเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน มี 4 ด้าน ดังนี้
3.1 ด้านการวางแผน(Plan) โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่น ชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน รองลงมา คือ มีการวางแผนการประเมินและเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้าไปพร้อมกับการจัดทำแผนต่างๆ และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการระบุรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
3.2 ด้านการปฏิบัติตามแผน(Do) โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงระหว่างภารกิจต่าง ๆ รองลงมา คือ ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เรียน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
3.3 ด้านการตรวจสอบประเมินผล(Check) โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการรวบรวมข้อมูลและร่วมตรวจสอบผลงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาหาจุดเด่นและจุดด้อยของโรงเรียน รองลงมา คือ มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระหว่างการดำเนินงานและสรุปผลเพื่อ ปรับปรุงพัฒนาหลังการดำเนินงานทุกปี และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการนิเทศภายในเพื่อแนะนำ จูงใจให้ครูปฏิบัติงานให้สำเร็จ
3.4 ด้านการพัฒนาปรับปรุง(Act) โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในเป็นข้อมูลปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้ บริหารและบุคลากรโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม รองลงมา คือ มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองหรือรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมโดยกำหนดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องแก้ไข และพัฒนา
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต(Product) ผู้ประเมินได้ทำการประเมินเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน มี 8 ด้าน ดังนี้
4.1 ด้านการจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการจัดระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการดำเนินงานโดยทุกคนมีส่วนร่วม (SBM) รองลงมา คือ ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารสามารถเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของหน่วยงานต้นสังกัดได้ และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
4.2 ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รองลงมา คือ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการกำหนดภารกิจของสถานศึกษา
4.3 ด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สมบูรณ์ ครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรม รองลงมา คือ มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานข้อมูลสถานศึกษา และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
4.4 ด้านการดำเนินการตามตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพของ สถานศึกษากำหนดไว้ รองลงมา คือ การนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมที่กำหนดอย่างสอดรับกับวิสัย ทัศน์และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.5 ด้านการดำเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยบุคลากรภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยบุคลากรจากหน่วยงานต้นสังกัด และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานและเอกลักษณ์สถานศึกษา
4.6 ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ รองลงมา คือ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับสถานศึกษา
4.7 ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี รองลงมา คือ การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
4.8 ด้านการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การนำข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษาไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป รองลงมา คือ มีการประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็นวัฒนธรรมในการทำงานปกติ ของสถานศึกษา
5. ด้านผลผลิต ประเมินโดยนักเรียน ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน รองลงมา คือ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
6. ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนซับบอนวิทยาคม ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยผลการประเมินความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหาร และครูมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู รองลงมา คือ โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สรุปผลการดำเนินงานและการรายงานเป็นที่ทราบของสาธารณชนคำสำคัญ : ประเมินโครงการ / ประกันคุณภาพการศึกษา / โรงเรียนซับบอนวิทยาคม

โพสต์โดย ่judge : [14 ก.ย. 2556 เวลา 19:18 น.]
อ่าน [928] ไอพี : 49.231.101.182
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม