ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รูปแบบการบริหารการศึกษากึ่งสงเคราะห์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษากึ่งสงเคราะห์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางการบริหาร สร้างรูปแบบการบริหาร ทดลองใช้รูปแบบการบริหารประเมินรูปแบบการบริหารการศึกษากึ่งสงเคราะห์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางในการบริหารการศึกษากึ่งสงเคราะห์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการโดย 1.) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารการศึกษากึ่งสงเคราะห์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 2.) ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาสงเคราะห์ของสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการบริหารการศึกษากึ่งสงเคราะห์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการโดย 1.) ยกร่างรูปแบบการบริหารการศึกษากึ่งสงเคราะห์ฯ 2.) ตรวจสอบร่างรูปแบบการบริหารการศึกษากึ่งสงเคราะห์ฯ ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารการศึกษากึ่งสงเคราะห์ ในโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมทดลองใช้รูปแบบ จำนวน 21 โรงเรียน โดยผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารและครู โรงเรียนละ 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 42 คน ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการบริหารการศึกษากึ่งสงเคราะห์ฯ โดยผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนของสถานศึกษาที่ร่วมทดลองใช้รูปแบบการบริหารการศึกษากึ่งสงเคราะห์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 21 โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 105 คน
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการบริหารการศึกษากึ่งสงเคราะห์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ซึ่งสรุปได้ดังนี้
สภาพปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขาดการกำหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น ๆ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ไม่เป็นปัจจุบัน และ มีการนิเทศ กำกับ ติดตามไม่ต่อเนื่อง ไม่มีการใช้ผลการนิเทศมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน ผลการศึกษาความต้องการในการบริหารการศึกษากึ่งสงเคราะห์ พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรกำหนดนโยบายและเป้าหมายรวมถึงแนวทางการดำเนินงานการศึกษากึ่งสงเคราะห์อย่างชัดเจน ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วม กับภาคส่วนอื่นๆ การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ และกำหนดแนวทาง ปฏิทินการนิเทศติดตามให้มีความชัดเจน ส่วนสถานศึกษามีความต้องการด้านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ ผลการศึกษาแนวทางการบริหารการศึกษากึ่งสงเคราะห์ พบว่า ด้านโครงสร้างการบริหาร ในส่วนของกรรมการทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาควรเป็นตัวแทนที่มาจากผู้เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย การกำหนดบทบาทหน้าที่หลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ บทบาทหน้าที่หลักของสถานศึกษา จัดทำแผนและคู่มือการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารการศึกษากึ่งสงเคราะห์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การจัดทำแผนและคู่มือการดำเนินงานในระดับสถานศึกษาโดยกิจกรรมหลัก ได้แก่ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต กิจกรรมประชาธิปไตย กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมการงานอาชีพ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม การจัดกิจกรรมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งความสำเร็จในการดำเนินการบริหารการศึกษากึ่งสงเคราะห์ พิจารณาจากจำนวนนักเรียนออกกลางคัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ ทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียน
2. รูปแบบการบริหารการศึกษากึ่งสงเคราะห์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประกอบด้วยประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านนโยบายและกลยุทธ์
การส่งเสริมการดำเนินงานการจัดการศึกษากึ่งสงเคราะห์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 องค์ประกอบที่ 2 โครงสร้างการบริหารการศึกษากึ่งสงเคราะห์ องค์ประกอบ ที่ 3 ด้านกิจกรรมการดำเนินงาน องค์ประกอบที่ 4 ด้านกระบวนการบริหาร องค์ประกอบที่ 5 ด้านผลผลิต และ องค์ประกอบที่ 6 เงื่อนไขความสำเร็จ
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารการศึกษากึ่งสงเคราะห์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 สรุปได้ ดังนี้
3.1 ด้านการได้รับโอกาสทางการศึกษา เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2554 กับ ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนที่จัดการศึกษากึ่งส่งเคราะห์ทั้ง 21 แห่ง มีนักเรียนบ้านพักเรือนนอนเพิ่มขึ้นจาก 2,931 คน เป็น 3,007 คน เพิ่มขึ้น 76 คน คิดเป็นร้อยละ 2.59 และจำนวนนักเรียนออกกลางคันเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2554 กับปีการศึกษา 2555 โรงเรียนที่จัดการศึกษากึ่งสงเคราะห์ทั้ง 21 แห่ง มีนักเรียนบ้านพักเรือนนอนที่ออกกลางคันลดลงจาก 27 คน เป็น 6 คน ลดลง 21 คน คิดเป็นร้อยละ 0.72
3.2 ด้านคุณภาพ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2554 กับปีการศึกษา 2555 โรงเรียนที่จัดการศึกษากึ่งส่งเคราะห์ทั้ง 21 แห่ง มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 72.85 คน เป็นร้อยละ 76.67 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.82 จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 82.77 เป็นร้อยละ 87.36 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.59 และจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการดำรงชีวิตผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 84.75 เป็นร้อยละ 91.29 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.54
4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารการศึกษากึ่งสงเคราะห์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 สรุปได้ ดังนี้
4.1 ผลการประเมินความเป็นประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุม ของรูปแบบการบริหารการศึกษากึ่งสงเคราะห์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบว่า รูปแบบที่ใช้มีความเป็นประโยชน์และความถูกต้องครอบคลุมอยู่ในระดับมาก
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารการศึกษากึ่งสงเคราะห์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบว่า ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษากึ่งสงเคราะห์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ทองสุข : [18 ก.ย. 2556 เวลา 16:21 น.]
อ่าน [1091] ไอพี : 49.48.186.151
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม