ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทย

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทย
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม

ผู้ประเมิน นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2555

การประเมินโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม หมู่ 6 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและ ด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 134 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 7 ฉบับ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ในภาพรวมประสบความสำเร็จในระดับมาก และมีผลการประเมินโครงการในแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมกาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูผู้สอน ผลการประเมินโดยภาพรวมพบว่ามีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.35) คือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนรวมทั้งมีการใช้รูปแบบในการจัดกิจกรรมในโครงการที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ให้ความสำคัญและความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน จึงให้ความร่วมมือในการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
2. ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.16) คือ ปัจจัยนำเข้าของโครงการในด้านผู้บริหาร ครู คณะกรรมการดำเนินงานมีความมุ่งมั่นให้โครงการประสบความสำเร็จ ครูและนักเรียนให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ ตลอดจนได้รับการสนับสนุน การดำเนินงานด้านต่างๆ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน โดย การร่วมคิดร่วมทำและทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ ให้การสนับสนุนปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สื่อ เครื่องมือ อาคารสถานที่ในการดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ
3. ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ผลการประเมินโดยภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.29) คือ กระบวนการดำเนินงานของโครงการในด้านคณะกรรมการดำเนินงานนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนางาน มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม การนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ มีความเหมาะสมกับโครงการ ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการดำเนินงานโครงการ มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาจากผู้เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน มีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ มีการรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการดำเนินงานรับทราบและมีการวิเคราะห์ นำผลการประเมินมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง คณะครูบุคลากรร่วมกันทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ มีการติดต่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง กระบวนการดำเนินโครงการเป็นไปตามลำดับขั้นตอน มีกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
4. ด้านผลผลิตของโครงการ
4.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทยตามพฤติกรรมตัวบ่งชี้ 3 ประการ คือ การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทย การใช้ภาษาไทย และการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.28) คือ การดำเนินกิจกรรมของโครงการทั้ง 5 กิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทำให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจสามารถเรียนรู้ และเข้าใจถึงความเป็นไทย จนสามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทย และด้านอื่นๆ ได้ด้วยดี ผู้บริหารให้การนิเทศ กำกับ และติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งมี การประเมินผลทุกระยะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผล ครูผู้สอนให้ความรู้ ความเข้าใจ ชี้แนะแนวทางแก่นักเรียน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายความร่วมมือ และให้การสนับสนุนเต็มที่ ทำให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทยของนักเรียนเป็นไปในทางที่ดีขึ้น เกิดความรักในความเป็นไทย ภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความภาคภูมิใจ โดย พฤติกรรมตัวบ่งชี้การใช้ภาษาไทยอยู่ในระดับคุณภาพสูงสุด รองลงมาคือ การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทย และ การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามลำดับ
4.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการจำนวน 5 กิจกรรมแล้ว ทั้งครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งหมด เรียงตามลำดับดังนี้ ครูผู้สอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.40) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.27) นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.21) ตามลำดับ

โพสต์โดย rong : [19 ก.ย. 2556 เวลา 15:58 น.]
อ่าน [933] ไอพี : 61.19.32.211
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม