ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความส

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวเสาวลักษณ์ พิศนุย

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยของการประเมินดังนี้ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบที่สร้างขึ้น เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบที่สร้างขึ้น และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบที่สร้างขึ้น ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 32 คนโดยการสุ่มอย่างง่ายได้มาโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มเนื่องมาจากในการจัดนักเรียนทั้ง 3 ห้อง ใช้วิธีการคละความสามารถทำให้ประชากรมีความสามารถทางการเรียนไม่แตกต่างกัน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1.แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน จำนวน 16 แผน 2.แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3.แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4.แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้ไวยากรณ์เน้นภาระงาน

ผลการศึกษา
จากการศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีความต้องการ
ทำกิจกรรมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นกลุ่ม ทำงานเป็นคู่ และแบบเดี่ยว ชอบเนื้อหาและเรื่องราวที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยให้ครูสอนผ่านการยกตัวอย่างมากกว่าการท่องจำ กิจกรรมการเรียนสร้างความสนุกสนาน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียน นำความคิดเห็นครูมาปรับปรุงข้อบกพร่องในการเรียนรู้ของตนเอง นำความคิดเห็นเพื่อนมาปรับปรุงข้อบกพร่องในการเรียนรู้ของตนเอง และเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ได้เรียนรู้รูปแบบภาษาผ่านกิจกรรมหรือเรื่องที่ทำ การเรียนโดยผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานที่สร้างขึ้นผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญมี 5 ขั้นตอน มีชื่อว่า PASAR modelดังนี้ ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task and motivation) ขั้นกระตุ้นความรู้เดิม (Activation of the background knowledge) ขั้นเรียนรู้อย่างมีความหมายและฝึกภาษา (Study and Practice) ขั้นนำความรู้และใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Application of ideas and communication) และขั้นสะท้อนความคิด (Review)
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบการที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.58 / 84.45 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป ดังนั้นแสดงว่า กิจกรรมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบสร้างองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
3. ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากได้รับการสอนและการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมที่สร้างขึ้น สูงกว่าความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนได้รับการสอนและการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ0.01 โดยเฉพาะเมื่อศึกษาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลังการเรียนด้วยกิจกรรมที่สร้างขึ้น พบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ต่ำกว่าก่อนการเรียน ชี้ให้เห็นว่า นอกจากค่าเฉลี่ย หลังการเรียนด้วยกิจกรรมจะสูงขึ้นแล้ว นักเรียนยังมีคะแนนที่เกาะกลุ่มมากขึ้นในด้านคะแนนดีขึ้นด้วย
4. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนหลังจากได้รับการสอนและการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมที่สร้างขึ้น สูงกว่าความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนได้รับการสอนและการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ0.01 โดยเฉพาะเมื่อศึกษาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลังการเรียนด้วยกิจกรรมที่สร้างขึ้น พบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ต่ำกว่าก่อนการเรียน ชี้ให้เห็นว่า นอกจากค่าเฉลี่ย หลังการเรียนด้วยกิจกรรมจะสูงขึ้นแล้ว นักเรียนยังมีคะแนนที่เกาะกลุ่มมากขึ้นในด้านคะแนนดีขึ้นด้วย
5. นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.00 – 4.64 โดยมีระดับค่าความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 4.30 ดังนั้นแสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบโดยทั้ง 16 แผนการจัดกิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย เอ๋ : [21 ก.ย. 2556 เวลา 08:09 น.]
อ่าน [622] ไอพี : 49.48.119.38
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม