ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินผลการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดนาขุม

ชื่อเรื่อง การประเมินผลการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนวัดนาขุม อำเภอบ้านโคก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ผู้ศึกษาค้นคว้า อุทัย ปิ่นเพชร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ
โรงเรียนวัดนาขุม อำเภอบ้านโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ปีที่พิมพ์ 2556

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาการประเมินผลการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดนาขุม อำเภอบ้านโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และ2) เปรียบเทียบการประเมินผลการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดนาขุม อำเภอบ้านโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
กับเกณฑ์ความสำเร็จที่กำหนดไว้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดนาขุม จำนวน 63 คน ครูประจำชั้น จำนวน 5 คน และนักเรียนโรงเรียนวัดนาขุม
จำนวน 63 คน ซึ่งกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970 : 607- 608 ; อ้างถึงในประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์. 2542 : 148 -149) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 131 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินผล
การดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดนาขุม อำเภอบ้านโคก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.27 – 0.73 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.9108 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า t-test กำหนดค่าสถิติ
ที่ระดับนัยสำคัญ .05

ผลการศึกษาค้นคว้าสรุปได้ ดังนี้
1. การประเมินผลการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดนาขุมอำเภอบ้านโคก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผู้ปกครองนักเรียน ครูประจำชั้น และนักเรียน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน
ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. การเปรียบเทียบการประเมินผลการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดนาขุม อำเภอบ้านโคก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
กับเกณฑ์ความสำเร็จที่กำหนดโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยมีผลการดำเนินงานสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกด้าน เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย คือ ด้านความเพียงพอของปัจจัยนำเข้า ด้านความเหมาะสมของกระบวนการ ด้านความสอดคล้องของบริบท และด้านผลผลิต ตามลำดับ
3. การวิเคราะห์ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียน ครูประจำชั้น และนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดนาขุม อำเภอบ้านโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พบว่า ผู้ปกครองนักเรียน ครูประจำชั้นและนักเรียนมีความคิดเห็นว่า การดำเนินโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร การกำหนดนโยบายยังไม่เด่นชัด ครูประจำชั้น ครูฝ่ายแนะแนว และผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังขาดเทคนิคในการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน และขาดวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้านมาให้ความรู้แก่บุคลากร และมีข้อเสนอแนะว่าในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนควรนำเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของโรงเรียนที่มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีระบบ รวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถปฏิบัติได้ ควรมีการฝึกอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาที่หลากหลายและต่อเนื่องสม่ำเสมอให้แก่ครูประจำชั้น ครูแนะแนว เพราะปัญหาของนักเรียนมีการพัฒนาขึ้นมากในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ผู้ให้คำปรึกษาต้องมีความรู้
และเทคนิคการให้คำปรึกษาที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ควรให้ความสำคัญในการปฏิบัติงาน และการทำกิจกรรมของครูประจำชั้นที่ให้คำปรึกษาควรมีการนิเทศกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
ตามลำดับ
โพสต์โดย อุทัย : [22 ก.ย. 2556 เวลา 13:07 น.]
อ่าน [804] ไอพี : 182.53.227.15
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม