ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานทักษะการคิดจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง รายงานผลการใช้ แบบฝึกทักษะการคิด การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษา นางกัญญาณี สาเกผล
ปีการศึกษา 2556
บทคัดย่อ
รายงานผลการใช้ แบบฝึกทักษะการคิด การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิด การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ แบบฝึกทักษะการคิด การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนวัดไร่ขิง ( สุนทรอุทิศ ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ( Simple Random Sampling ) มา 1 ห้องเรียน จากจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 6 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ 1. แบบฝึกทักษะกระบวนการคิด การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล 1.หาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิด การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้สถิติสูตรการหา ประสิทธิภาพ E1/E2 2.วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย
( ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และเปรียบเทียบคะแนนก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช้ t - t est 3.วิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการคิด การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานS.D.สรุปผลการศึกษาพบว่า
แบบฝึกทักษะกระบวนการคิด การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวม มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 81.29 / 85.70 และเมื่อจำแนกเป็นชุด พบว่า ชุดที่1 มีประสิทธิภาพ 80.00 / 85.00 ชุดที่ 2 มีประสิทธิภาพ 81.18 / 86.47 ชุดที่ 3 มีประสิทธิภาพ 81.47 / 85.88 ชุดที่ 4 มีประสิทธิภาพ 81.47 / 84.41 ชุดที่ 5 มีประสิทธิภาพ 82.35 /86.76
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดการบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย 11.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.40 หลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 17.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.20 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะกระบวนการคิด การบวก
การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 โดยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.51 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .14 เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ใช้เป็นสื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือที่มีในห้องสมุดได้ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1 มี ค่าเฉลี่ย 4.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .56 รองลงมาคือ เมื่อนักเรียนนำไปศึกษาแล้ว มีความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนดี อยู่ในระดับ มากที่สุด เป็นอันดับที่ 2 ค่าเฉลี่ย 4.62 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .49 มีความ ยาก ง่าย พอเหมาะกับระดับชั้นของนักเรียน มากที่สุด เป็นอันดับที่ 3 ค่าเฉลี่ย 4.58 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .50
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะกระบวนการคิด การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 2 โดยรวม อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เนื้อหาเรียงลำดับต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .58 รองลงมาคือ นักเรียนสามารถใช้ศึกษาค้นคว้าได้ ด้วยตนเอง และ ใช้เป็นสื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือที่มีในห้องสมุดได้ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับที่ 2 เท่ากัน มีค่าเฉลี่ย 4.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .59
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะกระบวนการคิด การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 3 โดยรวม อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .21 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความสอดคล้องของเนื้อหา และ นักเรียนสามารถใช้ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1 เท่ากัน ค่าเฉลี่ย 4.62 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .49 รองลงมาคือ รูปแบบน่าสนใจ เข้าใจง่ายอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ค่าเฉลี่ย 4.58 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .50
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะกระบวนการคิด การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .21 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ใช้เป็นสื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือที่มีในห้องสมุดได้ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.58 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .72 รองลงมาคือ เนื้อหาเรียงลำดับต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสม และ เมื่อนักเรียนนำไปศึกษาแล้ว มีความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนดี อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับที่ 2 เท่ากัน มีค่าเฉลี่ย 4.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .59
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะกระบวนการคิด การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 5 โดยรวม อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.37 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .41 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ และ มีความสอดคล้องของเนื้อหา อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 1 เท่ากัน มีค่าเฉลี่ย4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .66 รองลงมาคือ เนื้อหาเรียงลำดับต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 4.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .72
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะกระบวนการคิด การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมทั้ง 5 ชุดอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .23 เมื่อพิจารณาเป็นชุด พบว่า ชุดที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .14 รองลงมาคือ ชุดที่3 และ ชุดที่ 4 อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 2 เท่ากัน มีค่าเฉลี่ย 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.21 ชุดที่ 2 อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 4 มีค่าเฉลี่ย 4.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.17 และ ชุดที่ 5 อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย มีค่าเฉลี่ย 4.37 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.41

โพสต์โดย อ้วน : [2 ต.ค. 2556 เวลา 19:56 น.]
อ่าน [721] ไอพี : 101.108.131.100
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม