ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ปีการศึกษา 2556

การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลา ทวดทอง ปีการศึกษา 2555 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม(Context) ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ปีการศึกษา 2555
2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น(Input) ที่ใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ปีการศึกษา 2555
3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process) ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ปีการศึกษา 2555
4. เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Output) ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ปีการศึกษา 2555
ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 5 คน ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครู จำนวน 5 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 33 คน ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 28 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 7 คน รวมทั้งหมด จำนวน 79 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นให้เหมาะสมกับการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model ของ แดเนียล แอล.สตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam) จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบประเมินเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม/บริบท ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สำหรับคำตอบที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อม จำนวน 5 ข้อ
ฉบับที่ 2 แบบประเมินด้านปัจจัย ประเมินโดย ผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สำหรับคำตอบที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านปัจจัย จำนวน 5 ข้อ
ฉบับที่ 3 แบบประเมินกระบวนการ ประเมินโดย ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สำหรับคำตอบที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม/ระดับการปฏิบัติงานในการดำเนินกิจกรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ปีการศึกษา 2555 จำนวน 16 ข้อ
ฉบับที่ 4 แบบประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ปีการศึกษา 2555 ประเมินโดย ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สำหรับคำตอบที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน จำนวน 17 ข้อ
ฉบับที่ 5 ประเมินด้านผลผลิตของโครงการจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ปีการศึกษา 2555 ประเมินโดย ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สำหรับคำตอบที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ จำนวน 21 ข้อ
ฉบับที่ 6 ประเมินด้านผลผลิตของโครงการจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาทวดปีการศึกษา2555 ประเมินโดยนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับสำหรับคำตอบที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ จำนวน 8 ข้อ
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม(Context)ของโครงการ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ด้านสภาพแวดล้อม(Context)ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.68 ,  = 0.23) โดย เห็นว่า ความต้องการจำเป็นของโครงการ อยู่ในลำดับสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด( = 5.00 ,  = 0.00) รองลงคือความสอดคล้อง ของวัตถุประสงค์กับวิสัยทัศน์ นโยบาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80 ,  = 0.45) และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.40 ,  = 0.55) เป็นลำดับสุดท้าย ถือว่าผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ปีการศึกษา 2555 ด้านสภาพแวดล้อม (Context) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( 3.50) ซึ่งมีความเหมาะสมมากที่จะดำเนินการขั้นต่อไป
2. ผลการประเมินด้านปัจจัย (Input) พบว่า ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นว่า ด้านปัจจัย (Input) ที่ใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ปีการศึกษา 2555 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55 ,  = 0.27) โดยเห็นว่า ความเหมาะสมของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆอยู่ในลำดับสูงที่สุด มีค่า เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.77 ,  = 0.44) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของระยะเวลามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62 ,  = 0.51) และความพอเพียงของงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.39 ,  = 0.51) เป็นลำดับสุดท้าย ถือว่าผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ปีการศึกษา 2555 ด้านปัจจัย (Context) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( 3.50) ซึ่งมีความเหมาะสมมากที่จะดำเนินการขั้นต่อไป
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ(Process) พบว่า ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง มีความคิดเห็นว่า กระบวนการในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ปีการศึกษา 2555 ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.42 ,  = 0.09) โดยเห็นว่า ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรม“สุขใจได้ไปวัด” มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.77 ,  = 0.44) รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและทางเลือกในการแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.69 ,  = 0.48) และการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผน , ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการจัดกิจกรรม “อบรมสุดสัปดาห์ , การมีส่วนร่วมในการประเมินผลของผู้ที่เกี่ยวข้อง , การรายงานผล และการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.31 ,  = 0.48) เป็นลำดับสุดท้าย ถือว่า ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ปีการศึกษา 2555 ด้านกระบวนการ (Process) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( 3.50) ซึ่งมีความเหมาะสมมากในการดำเนินงานขั้นตอนต่อไป
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) พบว่า
4.1 ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง มีความคิดเห็นว่า ผลผลิตของโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ปีการศึกษา 2555 ในภาพรวมทั้งในด้านปริมาณและด้านคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.29 ,  = 0.12) โดยในด้านปริมาณ เห็นว่า การจัดกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด ( = 4.51 ,  = 0.51) อยู่ในลำดับสูงที่สุด และในด้านคุณภาพผู้เรียน เห็นว่า ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.37 ,  = 0.49) ถือว่า ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต (Output) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( 3.50) และบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้
4.2 ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจ ต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ปีการศึกษา 2555 ในภาพรวมรายการที่ 1 – 6 อยู่ในระดับมาก ( = 4.05 ,  = 0.18) โดยเห็นว่า รายการที่ 3 ผู้เรียน มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.47 ,  = 0.22) อยู่ในลำดับสูงที่สุด รองลงมาคือ รายการที่ 1 ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.30 ,  = 0.28) และรายการที่ 2 ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.17 ,  = 0.23) อยู่ในลำดับสุดท้าย ถือว่า ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต (Output) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( 3.50) และบรรลุตามวัตถุประสงค์
4.3 นักเรียน โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง มีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.28 ,  = 0.28) โดยมีความพึงพอใจต่อการนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.42 ,  = 0.50) อยู่ในลำดับสูงที่สุด รองลงมา คือ กิจกรรม “สุขใจได้ไปวัด” มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.36 ,  = 0.49) และกิจกรรม “ บันทึกความดี”มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.21 ,  = 0.42) อยู่ในลำดับสุดท้าย ถือว่าผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต (Output) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( 3.50) และบรรลุตามวัตถุประสงค์

โพสต์โดย อร : [3 ต.ค. 2556 เวลา 20:20 น.]
อ่าน [780] ไอพี : 110.49.242.121
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม