ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนฟ้อนบูชาศิวะมหาเทพปราสาทเปือยน้อกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่องฟ้อนบูชาศิวะมหาเทพปราสาทเปือยน้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง (เพิ่มเติม) รหัส
ศ22202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย
ผู้รายงาน นางเกศแก้ว บุตรโส
ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่องฟ้อนบูชาศิวะมหาเทพปราสาทเปือยน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง
(เพิ่มเติม) รหัส ศ22202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 (2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน เรื่องฟ้อนบูชาศิวะมหาเทพปราสาท
เปือยน้อย (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ฟ้อนบูชาศิวะมหาเทพปราสาทเปือยน้อย (4) เพื่อหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องฟ้อนบูชาศิวะมหาเทพปราสาทเปือยน้อย และ (5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่องฟ้อนบูชาศิวะมหาเทพปราสาทเปือยน้อย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2555 จำนวน 21 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (purposive) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบทดสอบ แบบประเมิน และแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.911 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบที (t-test)
จากการศึกษา พบว่า
1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน เรื่องฟ้อนบูชาศิวะมหาเทพปราสาทเปือยน้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง (เพิ่มเติม) รหัส ศ22202
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.08/91.19 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามที่กำหนดไว้
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน เรื่องฟ้อนบูชาศิวะมหาเทพปราสาทเปือยน้อย พบว่า นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5578
แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.5578 หรือคิดเป็นร้อยละ 55.78
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบ การสอน เรื่องฟ้อนบูชาศิวะมหาเทพปราสาทเปือยน้อย มีคะแนนสูงขึ้น และจากการทดสอบที (t-test) พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
4. คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องฟ้อนบูชาศิวะมหาเทพปราสาทเปือยน้อย พบว่า โดยรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 5 ข้อ และมีคุณภาพระดับดี 5 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อ 3 มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ข้อ 4 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบสำคัญ ครอบคลุมและสอดคล้องสัมพันธ์กันทั้งมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และข้อ 8 สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความสอดคล้อง และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตามเนื้อหา และกิจกรรม รองลงมาคือ ข้อ 6 กิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและสามารถปฏิบัติได้มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ตามลำดับ สำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพต่ำสุด อยู่ในระดับดี คือ ข้อ 1 มีการวิเคราะห์หลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และข้อ 7 กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะการคิด และกระบวนการคิด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20
5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่องฟ้อนบูชาศิวะมหาเทพปราสาทเปือยน้อย พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 โดยด้านสื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 รองลงมา ได้แก่ ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านเนื้อหาวิชา
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ส่วนด้านคุณลักษณะของครูผู้สอน และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ


โพสต์โดย เกศ : [4 ต.ค. 2556 เวลา 15:24 น.]
อ่าน [901] ไอพี : 223.206.18.195
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม