ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ส322102 ประวัติศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

ม.2/1วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านต่างๆ
ม.2/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา

1.สามารถอธิบายการสถาปนาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาได้
2. สามารถเล่าถึงประวัติความเป็นมาของพระเจ้าอู่ทองได้
3. วิเคราะห์ปัจจัยที่เอื้อต่อการสถาปนาและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร
กรุงศรีอยุธยาได้
4. เห็นความสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาเอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 2 “ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา”
ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ 3 รหัสวิชา ส22102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 2เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3เรื่องการสถาปนาอาณาจักรและพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยา จัดทำขึ้นโดยมีขั้นตอนศึกษา ดังนี้
1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10ข้อ
2. ศึกษาเนื้อหาสาระ รายละเอียดจากใบความรู้ ในเรื่องการสถาปนาอาณาจักร
และพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยา
3. ทำกิจกรรมแต่ละตอนตามลำดับ โดยนักเรียนต้องไม่ดูเฉลยคำตอบก่อน
และเขียนคำตอบลงในใบกิจกรรมนี้
4. ตรวจคำตอบเพื่อวัดผลการเรียนรู้
5. ถ้าตอบผิดควรกลับไปศึกษาเนื้อหาใหม่อีกครั้งหนึ่ง
6. เมื่อตอบคำถามและตรวจคำตอบครบทุกข้อแล้ว ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน
จำนวน10 ข้อ
7. ตรวจสอบคำตอบแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินตนเองคำชี้แจงให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยทำเครื่องหมายกากบาท
( X ) ในช่อง ก ข ค หรือ ง ในกระดาษคำตอบ
1. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการสถาปนาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
ก. ช่องว่างทางการเมือง
ข. ความมั่นคงทางยุทธศาสตร์
ค. ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่
ง. การให้ความช่วยเหลือจากต่างชาติ
2. อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเกิดจากการรวมตัวกันระหว่างแคว้นสำคัญ 2 แคว้น คือข้อใด
ก. แคว้นละโว้ กับ แคว้นไทรบุรี
ข. แคว้นละโว้ กับ แคว้นสุพรรณภูมิ
ค. แคว้นสุพรรณภูมิ กับ แคว้นไทรบุรี
ง. แคว้นสุพรรณภูมิ กับ แคว้นสุโขทัย 3.สันนิษฐานว่า ต้นกำเนิดของพระเจ้าอู่ทองมาจากที่ใด
ก. เมืองละโว้หรือสุพรรณภูมิ
ข. ยังสรุปไม่ได้ เพราะหลักฐานที่มีอยู่มีรายละเอียดไม่เพียงพอ
ค. เมืองนครไทย แล้วไปครองเมืองพิบพลี จากนั้นย้ายไปสร้างกรุงศรีอยุธยา
ง. เมืองฉะเชียงหลวง แล้วอพยพลงมาสวรรคโลกและกรุงศรีอยุธยาตามลำดับ

4.การที่กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บนเกาะ ล้อมรอบด้วยแม่น้ำหลายสาย และพื้นที่บริเวณ
รอบนอกเกาะเป็นที่ราบลุ่ม ก่อให้เกิดผลดีที่สุดแก่กรุงศรีอยุธยาตามข้อใด
ก. ข้าศึกโจมตียาก
ข. สะดวกต่อการคมนาคมขนส่งทางน้ำ
ค. ติดต่อการค้ากับรัฐต่าง ๆ ได้สะดวก
ง. ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะในการเพาะปลูก
5.พระประธานวัดอะไรที่สร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา
ก. วัดมหาธาตุ
ข. วัดพนัญเชิง
ค. วัดมงคลบพิตร
ง. วัดพระศรีสรรเพชญ์
6. เอกสารชิ้นใดที่กล่าวว่าพระเจ้าอู่ทองเคยปกครองเมืองพิบพลี
ก. จุลยุทธการวงศ์
ข. พงศาวดารเหนือ
ค. จดหมายเหตุลาลูแบร์
ง. พระราชพงศาวดารราชวงศ์หมิง
7.บ้านเรือนของราษฎรในสมัยกรุงศรีอยุธยาส่วนใหญ่มีลักษณะอย่างไร
ก. บ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง
ข. บ้านสองชั้นใต้ถุนเตี้ย
ค. บ้านสองชั้นสร้างบนพื้น
ง. บ้านชั้นเดียวสร้างบนแพ
8. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ครองราชย์ถึง 2 ครั้ง
ก. พระยอดฟ้า
ข. สมเด็จพระราเมศวร
ค. สมเด็จพระเจ้าทองลัน
ง. สมเด็จพระราชาธิราชที่ 1
9. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดปกครองกรุงศรีอยุธยาเป็นองค์สุดท้าย
ก. พระอาทิตยวงศ์
ข. สมเด็จพระมหินทราธิราช
ค. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ง. สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์
10.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. พระเจ้าอู่ทองทรงเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
ข. ราชวงศ์แรกที่ปกครองอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาคือราชวงศ์อู่ทอง
ค. ราชธานีของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ตำบลหนองสาหร่าย
ง. อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาตั้งขึ้นในช่วงเวลาที่อาณาจักรสุโขทัยเสื่อมอำนาจข้อ คำตอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ง
การสถาปนาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโสน ซึ่งอยู่ตรงแผ่นดินที่มีแม่น้ำลพบุรี
แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก ล้อมรอบอยู่สามด้าน คือ ด้านทิศเหนือ ด้านทิศใต้และด้านทิศตะวันตก ส่วนทางด้านทิศตะวันออกมีคูแยกจากแม่น้ำลพบุรีตั้งแต่ตำบลหัวรอ
ไปบรรจบแม่น้ำบางกะจะ ที่ป้อมเพชร เรียกว่า คูขื่อหน้าทางด้านตะวันออกนี้มีร่องรอยของเมืองเก่า คือ เมืองอโยธยาซึ่งปรากฏอยู่ในจารึกเก่าว่า อโยธยาศรีรามเทพนคร
มีศิลปวัตถุต่างๆอันเป็นแบบแผนของยุคอู่ทอง และทวาราวดี
พระเจ้าอู่ทองทรงสร้างพระนครขึ้นที่ตำบลหนองโสนตั้งนามพระนครนี้ว่า
“ กรุงเทพมหานครบวรทวาราวดีศรีอยุธยา มหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ ”
เมื่อปีพ.ศ.1893 คนทั่วไปเรียกตัวเมืองอยุธยาว่า เกาะเมืองมีรูปลักษณะคล้ายเรือสำเภา
โดยมีหัวเรืออยู่ทางด้านทิศตะวันออก ชาวต่างประเทศในสมัยนั้นกล่าวถึงกรุงศรีอยุธยา
ว่าเป็นเวนิสตะวันออกเนื่องจากกรุงศรีอยุธยามีการขุดคูคลองเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
กับแม่น้ำใหญ่รอบเมืองชาวต่างชาติที่เข้ามาค้าขาย และผู้คนจากเมืองใกล้เคียงยอมรับว่ากรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองท่าภายใน เพราะเส้นทางคมนาคมติดต่อกับหัวเมืองต่างๆได้
ทั้งทางบกและทางน้ำ ติดต่อกับต่างประเทศได้ทางทะเล เรือเดินทะเลแล่นจาก
ปากแม่น้ำเจ้าพระยาไปจอดได้ถึงหน้าเมือง

ภาพแสดงที่ตั้งเกาะเมืองอยุธยา
มีรูปลักษณะคล้ายเรือสำเภา
มีหัวเรืออยู่ทางตะวันออก


ก่อนหน้าที่จะมีการสถาปนาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
มีรัฐของคนไทยตั้งอยู่ก่อนแล้วหลายรัฐได้แก่ อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรล้านนา
แคว้นละโว้และแคว้นสุพรรณภูมิ ต่อมาแคว้นละโว้กับแคว้นสุพรรณภูมิได้รวมตัวกัน
เป็นอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาโดยมีสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรก
การศึกษาเรื่องราวของกรุงศรีอยุธยาต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์
หลายประเภท ทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่นเอกสารจีนโบราณ จดหมายเหตุหรือบันทึกของชาวตะวันตกที่เคยเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยา จดหมายเหตุโหร พระราช-พงศาวดาร และหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น หลักฐานทางโบราณคดี


ภาพชาวสยาม
จากจดหมายเหตุ ลาลูแบร์ พ.ศ. 2236


เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
คำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
1.รัฐของคนไทยที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนหน้าที่จะมีการสถาปนา
อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา มีอาณาจักรและแคว้นอะไรบ้าง ..............................................................................................................................................
2. เอกสารจีนโบราณระบุว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ( พระเจ้าอู่ทอง ) ได้ก่อตั้ง
อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาสำเร็จ เพราะการรวมตัวกันของแคว้นใดกับแคว้นใด ..............................................................................................................................................
3. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงสถาปนาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาขึ้นใน พ.ศ.ใด
และทรงขนานนามราชธานีว่าอะไร
..............................................................................................................................................
4. กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณใดของเกาะเมืองอยุธยา
..............................................................................................................................................
5. เกาะเมืองอยุธยามีแม่น้ำสายใดไหลผ่าน
..............................................................................................................................................

โพสต์โดย อ๊อด : [4 ต.ค. 2556 เวลา 20:44 น.]
อ่าน [1644] ไอพี : 182.53.40.227
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม