ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธจิตอาสา โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธจิตอาสา โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธจิตอาสาโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ด้วยแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของการดำเนินงานตามโครงการ 2) สำรวจความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อโครงการโรงเรียนวิถีพุทธจิตอาสา โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จำนวน 97 คน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2555 จำนวนกลุ่มละ 322 คนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการประเมิน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า
1. การประเมินผลการดำเนินโครงการวิถีพุทธจิตอาสาโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) โดยใช้แบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับแรก คือ การดำเนินโครงการมีความสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 การดำเนินงานการตามโครงการ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง สพฐ.เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนตามที่กำหนดไว้ และเป้าหมายของโครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ครูและบุคลากร ด้านปัจจัยนำเข้า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับแรก คือ มีการจัดระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบอย่างเหมาะสม ความรับผิดชอบของครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินโครงการ มีการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมแนววิถีพุทธอย่างเหมาะสมและโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับแรก คือ มีการสรุปผลการพัฒนาในแต่ละกิจกรรมของโครงการเพื่อนำมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตั้งบุคลากรในการนิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ และผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกันนิเทศ ติดตาม ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ และด้านผลผลิต โดยรวมตามความคิดเห็นของครูและนักเรียนมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน
2. ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธิตอาสา โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) (2.1) ผลที่เกิดกับนักเรียน พบว่า โดยครูผู้สอนสามารถบูรณาการนำเอากิจกรรมตามโครงการไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการจัดกระบวนการรู้ ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนสามารถยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านผู้เรียน โดยเฉพาะการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในปีการศึกษา 2554 -2555 ผลปรากฏว่านักเรียนทุกคนผ่านการประเมินทุกข้อ โดยมีร้อยละของนักเรียนอยู่ในระดับดีและดีเยี่ยม เกินกว่าร้อยละ 60 และผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมอยู่ในระดับดีมากทุกกลุ่มตัวบ่งชี้ โดยเฉพาะกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ได้ระดับดีมาก และผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธจิตอาสา โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ยังเป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีที่สามารถพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีคุณธรรม มีจิตใจดี เป็นสาธารณะและเป็นจิตอาสาที่มุ่งทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม เป็นนวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานภายนอก ชุมชนและสังคมให้การยอมรับ (2.2) ผลที่เกิดกับบุคลากร พบว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการนำระบบโปรแกรมไปใช้ช่วยในการประหยัดเวลาในการทำงานครูมีเวลาในการเตรียมการสอนและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอีกทั้งช่วยลดข้อมูลในการคำนวณด้วยมือโดยโปรแกรมสามารถคำนวณผลการเรียนได้อย่างถูกต้องส่งผลให้ครูได้รับรางวัลปฏิบัติการสอนในหลายรายการ (2.3) รางวัลเกียรติที่ได้รับพบว่า โรงเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับสถานศึกษา 10 รายการ บุคลากรได้รับรางวัล จำนวน 42 คน นักเรียนได้รับรางวัล จำนวน 16 คน และ (2.4) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อโครงการโรงเรียนวิถีพุทธจิตอาสา โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด สามข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ผู้บริหารให้ความสำคัญการดำเนินโครงการและท่านมีความพึงพอใจต่อการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธจิตอาสา การปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมให้ครู นักเรียนมีจิตสำนึกรักชาติและสามารถปรับตัวเองเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้และผู้บริหาร ครู นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการเป็นอย่างดี ส่วนข้ออื่นๆ อยู่ในระดับมาก
ส่วนความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อโครงการโรงเรียนวิถีพุทธจิตอาสา โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีรายข้อที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ท่านมีความพึงพอใจต่อดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธจิตอาสา โรงเรียน วัด ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากขึ้น ท่านพึงพอใจการดำเนินโครงการสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้ และท่านพึงพอใจการดำเนินโครงการว่าสามารถสร้างความมีสำนึกรักชาติและจิตอาสาได้ ส่วนข้ออื่นๆ อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย สุรศักดิ์ การุญ : [10 ต.ค. 2556 เวลา 08:02 น.]
อ่าน [954] ไอพี : 110.77.182.47
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม