ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อผลงาน การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน บ้านลำแก่น โดยใช้กระบวนการลูกเสือ เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านลำแก่น โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านลำแก่น โดยใช้กระบวนการลูกเสือ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านลำแก่น จำนวน 13 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านลำแก่น จำนวน 145 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ บุณธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2540) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
1. กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านลำแก่น โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในชั่วโมงเรียนปกติ และการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระในห้องเรียนปกติ โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม การทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการแบ่งภาระหน้าที่การงาน และร่วมกันรับผิดชอบ 2) การจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนอยู่ร่วมกันเป็นระบบหมู่ ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตาม ฝึกความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งงานกันทำ 3) การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และ 3) กิจกรรม เดินทางไกล เป็นกิจกรรมที่ฝึกความอดทน และช่วยเหลือกันภายในหมู่ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีแล้ว ยังฝึกให้นักเรียนช่วยเหลือและดูแลกันเป็นระบบหมู่
2. ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านลำแก่น โดยใช้กระบวนการลูกเสือ โดยครู มีความคิดเห็นต่อระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านลำแก่น โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ในด้านความรับผิดชอบต่อสถานศึกษาและสังคม เฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความรับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียน และความรับผิดชอบต่อตนเองและการกระทำต่อตนเอง ตามลำดับ ส่วนผู้ปกครอง มีความคิดเห็นต่อระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านลำแก่น โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ในด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและการกระทำต่อตนเอง เฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความรับผิดชอบต่อสมาชิกในครอบครัวและหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย และความรับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียน ตามลำดับ
3. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านลำแก่น โดยใช้กระบวนการลูกเสือ พบว่า นักเรียนบางส่วนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองในการทำกิจกรรมโดยใช้วิธีการลูกเสือ ขาดความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม ขาดแคลนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ในการทำกิจกรรม เช่น การบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น นักเรียนแต่ละคนมาจากสภาพครอบครัวที่แตกต่างกันการจะให้นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมความรับผิดชอบเท่าเทียมกันย่อมต้องอาศัยเวลา และทักษะในการดำเนินการและการปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบให้แก่บุตรหลานตั้งแต่เล็ก ๆ มีการแบ่งงานให้ทำภายในครอบครัว ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุตรหลาน ควรหาเวลาในการดูแลอบรมบุตรหลานให้รักและเห็นความสำคัญของการศึกษาเล่าเรียน ส่งเสริมให้บุตรหลานได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้าง เพื่อฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อด้านสังคม

โพสต์โดย เก๋ : [10 ต.ค. 2556 เวลา 15:37 น.]
อ่าน [812] ไอพี : 1.0.175.79
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม