ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์ ภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม อำเ

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์
ภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ปีการศึกษา 2554-2555
ชื่อเจ้าของโครงการ นางราตรี ผ่องแผ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2554-2555

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554-2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการ ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ และประเมินผลผลิตของโครงการซึ่งประกอบด้วย 1) ระดับคุณภาพในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่าย 2 ) มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านควนอินทนินงามการศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาต่อการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังปีการศึกษา 2554 -2555 ในการประเมินครั้งนี้ ศึกษาจากประชากรครู ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 จำนวน 4 คน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียน ปีการศึกษา 2554 จำนวน 17 คน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 15 คนกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองปีการศึกษา 2554 จำนวน 17 คน และ ปีการศึกษา 2555 จำนวน 15 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 และ ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินรวมทั้งสิ้น 6 ฉบับทุกฉบับได้มีการตรวจสอบคุณภาพ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับอยู่ระหว่าง 0.85 -0.98

ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการตามความคิดเห็น ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู โดยภาพรวมทั้ง 2 ปีการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม ทุกประเด็นตัวชี้วัดและทุกกลุ่มที่ประเมิน
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู โดยภาพรวมทั้ง 2 ปีการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยรวม 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมทุกประเด็นตัวชี้วัดและทุกกลุ่มที่ประเมิน
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทั้ง 2 ปีการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมทุกประเด็นตัวชี้วัดและทุกกลุ่มที่ประเมิน
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต จำแนกเป็น
4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับคุณภาพการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 2 ปีการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยรวม 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม ทุกประเด็นตัวชี้วัดและทุกกลุ่มที่ประเมิน
4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 ครอบคลุมมาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม จำนวน 15 มาตรฐาน ทั้ง 2 ปีการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ย 4.73 และ 4.88 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยรวม 25 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังปีการศึกษา 2554 -2555 โดยภาพรวม ทั้ง 2 ปีการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยรวม 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม ทุกประเด็นตัวชี้วัดและทุกกลุ่มที่ประเมิน
สรุปผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังปีการศึกษา 2554 –2555 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมินพบว่าการประเมินทั้ง 4 ด้าน ตามรูปบแบบซิปป์(CIPP-Model) ค่าน้ำหนัก 100 จำแนกเป็นด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม 10 % ด้านปัจจัยนำเข้า 10 % ด้านกระบวนการ 20 % และด้านผลผลิต 60 % ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทั้ง 4 ด้าน

ข้อเสนอแนะในการนำผลการปะเมินไปใช้
1. โรงเรียนที่มีขนาดและบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนบ้านควนอินทนินงามควรนำรูปแบบ วิธีการและกิจกรรมตามโครงการไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
2. ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ ได้รับทราบและเผยแพร่ผลจากการดำเนินงานของโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาได้รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน
3. ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษามีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการและควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมเพราะจะทำให้มีกำลังใจในการทำงานและส่งผลต่อความสำเร็จของงานในครั้งต่อๆ ไป
ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป
1. ควรมีการประเมินโครงการระดับองค์รวมของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการ
ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของซิปป์ (CIPP Model)
2. ควรมีการประเมินโครงการต่าง ๆ ในระดับงานหรือกลุ่มงานย่อยของโรงเรียนทุกโครงการ
โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินอื่นที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการคำตอบ


โพสต์โดย นางราตรี ผ่องแผ้ว : [19 ต.ค. 2556 เวลา 18:14 น.]
อ่าน [968] ไอพี : 110.49.235.163
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม