ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวิ่งระยะสั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวิ่งระยะสั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29 จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2553
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา วิชากรีฑา
ผู้วิจัย นายพิรุฬห์ เมืองจันทร์
โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2553
ปีที่พิมพ์ 2553

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาทักษะการวิ่งระยะสั้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2553 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ70/70 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการวิ่งระยะสั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2553 ระยะก่อนเรียนและหลังเรียน
3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนพลศึกษา 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนพลศึกษา 5) เพื่อศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนพลศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 41 คน ได้มาโดยใช้การเลือกวิธีการสุ่มแบบง่าย (simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการวิ่งระยะสั้น แบบทดสอบทักษะการวิ่ง ระยะสั้น ค่าความเที่ยงตรง (Validity)เท่ากับ .93 ค่าค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .74 ความเป็นปรนัย เท่ากับ .75 แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติกิจกรรม ค่าความเที่ยงตรงของแบบสังเกตท่าตั้งต้นการวิ่งเท่ากับ .92 แบบสังเกตท่าทางการออกวิ่งเท่ากับ.88 แบบสังเกตท่าทางการวิ่งเท่ากับ .88 แบบสังเกตการวิ่งทางโค้ง เท่ากับ .92 แบบสังเกต การวิ่งผ่านเส้นชัย เท่ากับ 1.00 แบบสังเกตการวิ่งระยะสั้น 100 เมตร เท่ากับ .93 แบบสังเกต การวิ่งระยะ200 และ 400 เมตร เท่ากับ .93 แบบสังเกตการวิ่งผลัดเท่ากับ .88 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้ ท่าตั้งต้นการวิ่ง เท่ากับ .83 ท่าทางการออกวิ่ง เท่ากับ .93 ท่าทางการวิ่ง เท่ากับ .85 การวิ่งทางโค้ง เท่ากับ .83 การวิ่งผ่านเส้นชัย เท่ากับ .83 การวิ่งระยะสั้น เท่ากับ .85 การวิ่งระยะ200 และ 400 เมตร เท่ากับ .93 การวิ่งผลัด เท่ากับ .86 สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียนโดยใช้การทดสอบค่า t–test แบบ Dependent Sample

สรุปผลการวิจัย พบว่า
1. ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการวิ่งระยะสั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ เท่ากับ 72.93/77.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้เท่ากับ 70/70) แสดงว่า แบบฝึกทักษะการวิ่งระยะสั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการวิ่งระยะสั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ มีค่าเท่ากับ 0.5228 แสดงนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการวิ่งระยะสั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.28
3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนโดยใช้ทักษะการวิ่งระยะสั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวิเคราะห์ด้วยการทดสอบค่าที (t-test) แล้วพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่แสดงเจตคติทีดีต่อการเรียนพลศึกษาพบว่า นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ แสดงเจตคติต่อการเรียน พลศึกษาสูงสุด คือ ด้านความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.90 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .36 และความสนใจ ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .37 ต่ำสุด คือ ด้านความปลอดภัย ระดับดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .38 นักเรียนแสดงเจตคติต่อการเรียนเฉลี่ยระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.83 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .37
5. ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนพลศึกษา พบว่านักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ มีความพึงพอใจในการฝึกการเปลี่ยนเป็นผู้นำผู้ตามมากที่สุดระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.48 มีความพึงพอใจในการฝึกความเป็นประชาธิปไตยน้อยที่สุดระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 โดยสรุปนักเรียนมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.47
6. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย พบว่า นักเรียนชายมีสมรรถภาพทางกายสูงสุด ระดับดีมาก 2 รายการ ได้แก่ วิ่งเก็บของ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 10.95 วินาที ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 ดันพื้น 30 วินาที ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 39.40 ครั้ง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.79 ระดับดีมาก ต่ำสุด ระดับปานกลาง ได้แก่ วิ่งระยะไกล ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.51 นาที ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .24 อยู่ในระดับปานกลาง นักเรียนหญิงมีสมรรถภาพทางกายระดับดีมาก จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ยืนกระโดดไกล ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 168.45 เซนติเมตร ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 6.05 ลุก-นั่ง 30 วินาที ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 22.00 ครั้ง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54 ความอ่อนตัว ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 15.20เซนติเมตร ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ3.21 มีสมรรถภาพ ทางกายระดับดี 3 รายการ ได้แก่ ดันพื้น 30 วินาที ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 24.60 ครั้ง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ5.43 วิ่งระยะไกล ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.53 นาที ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 6.09 วิ่งเก็บของ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 12.35 วินาที ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.23

โพสต์โดย พิรุฬห์ : [21 ต.ค. 2556 เวลา 14:01 น.]
อ่าน [2443] ไอพี : 182.52.249.136
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม