ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การเขียนรายงาน ก.ค.ศ. 3/1

ก.ค.ศ. 3/1
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานการสอน)
-------------------------
1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ นางโสภิต นามสกุล จุฑาศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 810
สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1
ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 2 ขั้น 23,450 บาท
ขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


(เอกสารอ้างอิง : ภาคผนวก ก หลักฐานประกอบข้อมูลทั่วไป หน้า ..............)


2. ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) มีดังนี้
ผู้รายงานขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่น ๆ ปริมาณงาน
และสภาพของงานและผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน ย้อนหลัง 2 ปีที่ผ่านมา
(ปีการศึกษา 2554-2555) มีรายละเอียดดังนี้


ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอรับการประเมินของปีปัจจุบัน
- ชื่อวิชาที่สอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์ ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน = 40.26
- คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน = 59.74
(ผลการพัฒนา : คะแนนทีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 59.74 – 40.26 = 19.48 คิดเป็นร้อยละ 48.39 )
(เอกสารอ้างอิง : ภาคผนวก ข ........................)
1.2 ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้/
ที่สอน
- คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน/
ปลายปีการศึกษาที่แล้ว = 44.41
- คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน/
ปลายปีการศึกษาปัจจุบัน = 56.79

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีคะแนนทีเฉลี่ยปีปัจจุบัน ปีการศึกษา 2555
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ปีการศึกษา 2554 = 12.38
(ผลการพัฒนา : คะแนนทีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 56.79 – 44.41 = 12.38 คิดเป็นร้อยละ 27.88)

(เอกสารอ้างอิง : ภาคผนวก ข ........................)


1.3 ผลการประเมินและหรือการทดสอบของสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่สอนในระดับเขต/ประเทศ
- คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชาติ
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 17 คน เข้าสอบจริง 15 คน (นักเรียน 2 คนเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 35.47
- คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชาติ
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 14 คน เข้าสอบจริง 11 คน (นักเรียน 3 คนเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 53.09
สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชาติ (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่แล้ว
(ผลการพัฒนา : คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 53.09-35.47 = 17.62 คิดเป็นร้อยละ 49.68)

(เอกสารอ้างอิง : ภาคผนวก ข ............... )
2. ผลพัฒนาผู้เรียนด้านอื่น ๆ
ผู้รายงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้จัดการกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ลงมือปฏิบัติจริง โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริงและการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดแทรกไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกิจกรรม
ผลจากการจัดการเรียนรู้ด้วยความเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะและนิสัยรักการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ต่อหน้าที่ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) มีการลงมือปฏิบัติจริง ได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย นักเรียนทำงานอย่างเป็นระบบ รักการทำงาน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทาง
ที่ถูกต้อง และนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน ซึ่งผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงและเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถทำให้นักเรียนมีทักษะการทำงาน รักการทำงาน ทำงานอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข รวมทั้งได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการทำงานที่ดีขึ้น และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด ดังนี้
2.1 ผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เสนอขอรับการประเมิน ดังนี้
2.1.1 ผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 1 ห้อง มีจำนวนนักเรียนที่สอน
รวมทั้งสิ้น 17 คน
2.1.2 ผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 ห้อง มีจำนวนนักเรียนที่สอน
รวมทั้งสิ้น 14 คน
2.2 ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนด ในระดับดีขึ้นไป ดังนี้

2.2.1 ผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 17 คน มีพัฒนาการด้านสุขภาพร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนด ในระดับดีมาก จำนวน 9 คน และในระดับดี จำนวน 8 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 17 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100
2.2.2 ผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 14 คน มีพัฒนาการด้านสุขภาพร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนด ในระดับดีมาก จำนวน 10 คน และในระดับดี จำนวน 4 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 14 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100

(เอกสารอ้างอิง : ภาคผนวก ค หน้า ............... )


2.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับดีขึ้นไป ดังนี้
2.3.1 ผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 17 คน มีลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนด ในระดับดีมาก จำนวน 12 คน และในระดับดี
จำนวน 5 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 17 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100
2.3.2 ผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 14 คน มีลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนด ในระดับดีมาก จำนวน 8 คน และในระดับดี
จำนวน 6 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 14 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100

(เอกสารอ้างอิง : ภาคผนวก ค หน้า ...............)


นอกจากนี้ผู้รายงานยังได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ค้นพบคำตอบด้วยตนเอง
และเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ ทำให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก โดยส่งเสริม
และพัฒนาด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ รวมทั้งโรงเรียน และครูผู้สอน ได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้
ผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รายงานซึ่งเป็นครูผู้ฝึกสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดังนี้
1. รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม แกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555 จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ (1) เด็กหญิงปรียา ดลรักษ์ (2) เด็กหญิงอัญธิญา จันทุดม (3) เด็กหญิงอาทิตยา แก้วอำภา
2. รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่าย ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
“สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” ได้แก่ (1) เด็กหญิงณัฐชา สุขสนั่น
(2) เด็กหญิงรวีนิภา สลัดเลิศ (3) เด็กหญิงกมลชนก โสมาศรี
3. รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม แกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554
จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ (1) เด็กหญิงปิยะวรรณ ธารพัฒน์ (2) เด็กหญิงอัญธิญา จันทุดม
(3) เด็กหญิงอาทิตยา แก้วอำภา
4. รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
(พานพุ่มสักการะ) ระดับชั้น ป.4-6 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2554
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ได้แก่
(1) เด็กหญิงพรนภา ประเสริฐสังข์ (2) เด็กหญิงอุมาวดี ดลรัศมี (3) เด็กหญิงกาหลง วงวิเศษ
(4) เด็กหญิงรวีนิภา สลัดเลิศ (5) เด็กหญิงรัตนาวดี แผลติตะ
5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน
ปีการศึกษา 2554 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ได้แก่ (1) เด็กชายศรัทธา วงสำแดง
(2) เด็กหญิงน้ำริน โคช่วย (3) เด็กหญิงปวีณา ปรีประดิษฐ์
6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สุดยอดเด็กไทย
ก้าวไกลในอาเซียน ปีการศึกษา 2554 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ได้แก่ (1) เด็กชายธนพล เทพกอม (2) เด็กชายทินกร แพงสุทโ ธ
7. รางวัลชมเชยกิจกรรมตอบปัญหาด้านสุขภาพและพลศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน ปีการศึกษา 2554
ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ได้แก่ (1) เด็กชายธนพล อุดรรัตน์ (2) เด็กชายธวัธชัย นาโพธิ์


(เอกสารอ้างอิง : ภาคผนวก ง เกียรติบัตรผลงานนักเรียน หน้า ...............
ภาคผนวก จ ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม หน้า ...............)
ผลงานของโรงเรียน อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และการมีส่วนร่วม ดังนี้
1. โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านปฐมวัย และประถมศึกษา รอบสอง (2-3-4 มิถุนายน 2551) โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาปฐมวัย รอบสาม
เมื่อวันที่ 7-9 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ผลการประเมินยังไม่ประกาศเป็นทางการ และการประเมินรอบนี้ได้สรุปผลด้วยวาจาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ภาพรวมอยู่ ในระดับ ดีมาก
2. โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ได้คัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554’’ จากกระทรวงศึกษาธิการ
3. โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง : พานพุ่มสักการะ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน ปีการศึกษา 2554 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา
4. โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬา เปตองชายคู่
รุ่นอายุ 12 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2555
5. โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬา เปตองชายเดี่ยว
รุ่นอายุ 12 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2555 6. โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทกีฬา วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2555


(เอกสารอ้างอิง : ภาคผนวก ฉ เกียรติบัตรผลงานโรงเรียน หน้า ...............)


ผลจากการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ทักษะวิชาการและรางวัลในด้านต่าง ๆ ผู้รายงานยังได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ
ในสาขาวิชาที่สอน และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต และกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ และประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาและมีผลงานเชิงประจักษ์ ดังนี้ผลงานดีเด่น/การยกย่องเชิดชูเกียรติ ของผู้รายงาน ดังนี้
1. ข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกเป็น “ครูสอนดี” พุทธศักราช 2554 จังหวัดกาฬสินธุ์ “สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง” จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
2. ข้าพเจ้าได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
3. ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมุดบันทึกความเป็นครูดีได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 21 วัน ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 16 มกราคม 2554 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
4. ข้าพเจ้าเป็นครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดีเด่น เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2554 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
5. ข้าพเจ้าเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
จังหวัดชัยภูมิ “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา : Supremacy with Grace and Wisdom” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
6. ข้าพเจ้าเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรม แกะสลักผักผลไม้ (ทีม 3 คน) ระดับชั้น ป. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 จังหวัดมหาสารคาม “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
7. ข้าพเจ้าเป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะ) ระดับชั้น ป.4-6 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2554 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
8. ข้าพเจ้าเป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2554 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
9. ข้าพเจ้าเป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง กิจกรรม
การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2554
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
10. ข้าพเจ้าเป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมตอบปัญหาด้านสุขภาพ
และพลศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2554
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
(เอกสารอ้างอิง : ภาคผนวก ช เกียรติบัตรผลงานครู หน้า ...............)
3. ปริมาณงานและสภาพของงาน
3.1 ปริมาณงาน (ปีการศึกษา 2555) ปีที่เสนอขอรับการประเมิน
3.1.1 จำนวนชั่วโมงที่สอนต่อสัปดาห์ 24 ชั่วโมง
3.1.2 จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยรับผิดชอบสอน
ในกลุ่มสาระการรู้การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระศิลปะ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ปีการศึกษา 2555 ตามรายละเอียดชั่วโมงสอน ดังนี้
ที่ รายวิชา ห้อง จำนวนคาบ/ชั่วโมง
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 2
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 2
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 2
4 ภาษาอังกฤษ ป.4 2
5 ภาษาอังกฤษ ป.5 2
6 ภาษาอังกฤษ ป.6 2
7 วิทยาศาสตร์ ป.5 2
8 ศิลปะ ป.4 1
9 ศิลปะ ป.5 1
10 ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.5 1
11 กิจกรรมลูกเสือสำรอง ป.1-3 1
12 แนะแนว ป.4 1
13 แนะแนว ป.5 1
14 ชมรมดนตรี-ศิลปะ ป.1-6 1
15 รายวิชาเพิ่มเติม(คอมพิวเตอร์) ป.4 1
16 รายวิชาเพิ่มเติม(คอมพิวเตอร์) ป.5 1
17 รายวิชาเพิ่มเติม(คอมพิวเตอร์) ป.6 1
รวม จำนวนชั่วโมงที่สอน /สัปดาห์ 24

3.1.3 จำนวนผู้เรียนที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา งานประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ขอประเมิน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 14 คน
3.1.4 ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


3.1.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
(1) ได้รับมอบหมายหน้าที่งานสอนและงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ตามคำสั่งโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ที่ 38/2555
(2) ได้รับแต่งตั้งเป็นครูวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประจำกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร ตามสำเนาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะพัฒนาวิชาการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโสมพะมิตร
(3) ได้รับแต่งตั้งเป็นครูรับผิดชอบเข้าค่ายพัฒนานักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ตามคำสั่งกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร ที่ 2/2556
(4) ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกหนังสือ ปีการศึกษา 2555 ตามคำสั่งโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ที่ 1/2555
(5) ได้รับแต่งตั้งให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดทักษะการคิดระดับสูงตามรูปแบบข้อสอบ(O-NET) ตามคำสั่งโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ที่ 2/2555
(6) ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการ ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ ตามคำสั่งโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ที่ 2/2555
(7) ได้รับแต่งตั้งครูผู้สอนเป็นคณะกรรมการพิจารณาหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี
เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ตามคำสั่งโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ที่ 3/2555
(8) ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจ่ายเงินให้กับนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี
เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ตามคำสั่งโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ที่ 4/2555
(9) ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองตามนโยบายเรียนฟรี
เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ตามคำสั่งโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ที่ 5/2555
(10) ได้รับแต่งตั้งให้ข้าราชการครูไปราชการเข้าร่วมงานการจัดงานวันครู ครั้งที่ 56 ประจำปี 2555 ตามคำสั่งโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ที่ 7/2555
(11) ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ที่ 17/2555
(12) ได้รับแต่งตั้งให้ข้าราชการครูมาร่วมบุญเทศมหาชาติ ตามคำสั่งโรงเรียน
โคกกลางราษฎร์พัฒนา ที่ 20/2555
(13) ได้รับแต่งตั้งให้ข้าราชการครูไปราชการสัมมนาในหัวข้อ “การป้องกันภัยจากอินเตอร์เน็ต เว๊บไซต์และเกมส์คอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชน ตามคำสั่งโรงเรียน
โคกกลางราษฎร์พัฒนา ที่ 21/2555
(14) ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ตามคำสั่งโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ที่ 23/2555
(15) ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2554 ตามคำสั่งโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา
ที่ 35/2555
(16) ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำ ปี 2555 ตามคำสั่งโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ที่ 37/2555
(17) ได้รับแต่งตั้งเป็นครูเวรรับผิดชอบอาหารกลางวัน ประจำ ปี 2555 ตามคำสั่งโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ที่ 39/2555
(18) ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามคำสั่งโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ที่ 42/2555
(19) ได้รับแต่งตั้งเป็นบุคลากรปฏิบัติงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของสถานศึกษา
ตามคำสั่งโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ที่ 43/2555
(20) ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียน
โคกกลางราษฎร์พัฒนา ตามคำสั่งโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ที่ 45/2555
(21) ได้รับแต่งตั้งให้ไปราชการอบรมจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ DMC12 ตามคำสั่งโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ที่ 51/2555
(22) ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ตามคำสั่งโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ที่ 57/2555
(23) ได้รับให้ครูมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามคำสั่งโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา
ที่ 88/2555
(24) ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาความดีความชอบ ตามคำสั่งโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ที่ 90/2555
(25) ได้รับแต่งตั้งเป็นครูเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ตามคำสั่งโรงเรียน
โคกกลางราษฎร์พัฒนา ที่ 97/2555
(26) ได้รับมอบหมายให้ไปราชการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ ตามคำสั่งโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา
ที่ 98/2555
(27) ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานกีฬาสีภายใน ตามคำสั่งโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา
ที่ 99/2555

(เอกสารอ้างอิง : ภาคผนวก ซ ตารางสอน /สำเนาคำสั่ง หน้า ...............)3.2 สภาพของงาน
รับผิดชอบนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
 รับผิดชอบนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วัฒนธรรม
 สถานศึกษาตั้งอยู่บนพื้นที่ปกติ
สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขา หรือเกาะ หรือติดกับรอยตะเข็บชายแดน
สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษเช่น กันดาร เสี่ยงภัยตามประกาศของทางราชการ

(เอกสารอ้างอิง : ภาคผนวก ฌ ภาพกิจกรรมตามสภาพงาน หน้า ...............)

ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน
1. ผู้รายงานขอเสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง เพื่อขอรับการประเมิน ดังนี้
1.1 ชื่อผลงานทางวิชาการ
“เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 เล่ม ประกอบด้วย
(1) เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 1 เรียนรู้เรื่องการประดิษฐ์ก่อนปฏิบัติ
(2) เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 2 การประดิษฐ์เข็มกลัดดอกมะลิ
(3) เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 3 การประดิษฐ์ที่เก็บแปรงสีฟัน
(4) เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 4 การประดิษฐ์หมอนทานตะวันคุณหนู
(5) เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 5 การประดิษฐ์ดอกลีลาวดี
(6) เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 6 การประดิษฐ์ผ้าคาดผม
(7) เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 7 การประดิษฐ์ผ้าเช็ดมือ
(8) เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 8 การประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติก

1.2 รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
1.3 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่องสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

(เอกสารอ้างอิง : ภาคผนวก ญ ผลงานทางวิชาการ ตามข้อ 1.1 1.2 และ 1.3
ผู้รายงานได้แนบมาพร้อมแบบรายงานนี้ จำนวน 4 ชุด)

2. ลักษณะการจัดทำ จัดทำแต่ผู้เดียวทุกรายการ
3. การนำผลงานทางวิชาการไปใช้
ผู้รายงานได้นำผลงานทางวิชาการ “เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ไปใช้ทดลองสอนกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 สรุปผลได้ ดังนี้
3.1 การสอนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจในเนื้อหาสาระที่ต้องเรียนตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้เรียนมีทักษะที่เป็นพื้นฐานในการเรียนหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนด
3.2 ผู้รายงานสามารถพัฒนา “เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
และได้นำไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ จะเห็นได้จากผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 27.88 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
3.3 ผู้รายงานสามารถสร้างเครือข่ายทางวิชาการ โดยรวมกลุ่มครูทั้งภายในภายนอกสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสื่อนวัตกรรมที่นำไปใช้พัฒนาผู้เรียนร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ จนได้รับ
ยกย่องเชิดชูเกียรติมากมาย และเป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมทักษะวิชาการนักเรียนอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
4. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้รายงานได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ได้พัฒนาขึ้น ทั้งภายในโรงเรียน
และกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
4.1 จัดนิทรรศการแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู
4.2 นำเสนอผลงานทางวิชาการในการประกวดกิจกรรมดีเด่นต่างๆ เช่น ครูดีเด่นกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูสอนดี หนึ่งแสนครูดี เป็นต้น
4.3 การนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร
4.4 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้
(1) โรงเรียนบ้านดอนสนวน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จังหวัดกาฬสินธุ์
(2) โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จังหวัดกาฬสินธุ์
(3) โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จังหวัดกาฬสินธุ์
(4) โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จังหวัดกาฬสินธุ์
(5) โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จังหวัดกาฬสินธุ์
(6) โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จังหวัดกาฬสินธุ์
(7) โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จังหวัดกาฬสินธุ์
(8) โรงเรียนกลางดงอุปถัมภ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จังหวัดกาฬสินธุ์
(9) โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จังหวัดกาฬสินธุ์
(10) โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จังหวัดกาฬสินธุ์


(เอกสารอ้างอิง : ภาคผนวก ฎ สำเนาหนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หน้า ...............)


3. ผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับอนุมัติ เพื่อกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือน
ในระดับที่สูงขึ้น หรือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้น
มี
 ไม่มี
4. งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่เคยเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
มี
 ไม่มี
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง

(ลงชื่อ)...............................................ผู้ขอรับการประเมิน
(นางโสภิต จุฑาศรี)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วันที่ ……… เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชา

ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง และเป็นความจริง


(ลงชื่อ)............................................ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (นายเกษแก้ว ขุมคำ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา
วันที่ ……… เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

โพสต์โดย โสภิต : [26 ต.ค. 2556 เวลา 15:45 น.]
อ่าน [16889] ไอพี : 49.48.145.59
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม