ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านไร่เหนือ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ศึกษาค้นคว้า นายสีหนาท โชตยาสีหนาท
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง ฝึกทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ ฝึกการใช้ภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการสืบสวน สอบสวน การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาครูด้านการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านไร่เหนือ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิดของ kemmis และ McTaggart ดำเนินการเป็น 2 วงรอบ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และ การสะท้อนผล โดยใช้กลยุทธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ มีกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าจำนวน 3 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และผู้ศึกษาค้นคว้า กลุ่มศึกษาผู้ให้ข้อมูล จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และ แบบประเมินการตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้าวิเคราะห์ และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ก่อนดำเนินการพัฒนาครูขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดทักษะในการเขียนแผน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ในสาระที่ตนเองสอนได้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในด้านฝึกค้นคว้า การสังเกต การรวบรวมข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างหลากหลายและการคิดสร้างสรรค์ และยังส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถทำโครงงานที่สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของตนเองได้ ภายหลังการพัฒนา โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ สร้างเข้าเข้าใจในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานและฝึกเขียนโครงงาน 5 ขั้นตอน แล้วดำเนินการนิเทศ เพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือครูในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างต่อเนื่อง พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรมนักเรียน คิด และเลือกหัวเรื่อง วางแผนทำโครงงาน ดำเนินงานโครงงาน เขียนรายงานโครงงานและสามารถนำเสนอผลงานโครงงาน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
โดยสรุป การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนบ้านไร่เหนือ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้กลยุทธ์การอบรมเชิงปฏิบัติ และการนิเทศ ทำให้ครูได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้ ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการฝึกค้นคว้า การสังเกต การรวมรวมข้อมูล การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างหลากหลาย และคิดสร้างสรรค์ สามารถทำโครงงานที่สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของตนเองได้
สรุปผล
การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านไร่เหนือ อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปผลการศึกษาค้นคว้า ได้ดังนี้
1. ครูทั้ง 3 คน มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
แบบโครงงาน อยู่ในระดับดี หลังผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติสามารถทำแบบทดสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 18.33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.65
2. ครูทั้ง 3 คน สามารถจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ได้อย่างถูกต้อง
โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 3 คน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 3.80 และ 3.50 ตามลำดับ
3.ครูทั้ง 3 คนสามารถแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
กับตามระดับและวัยของนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ครูทั้ง 3 คน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถทำโครงงาน และเขียนรายงานตาม
ขั้นตอนการทำโครงการ โดยนักเรียนสามารถคิดและเลือกหัวเรื่อง วางแผนทำโครงงาน ดำเนินงานทำโครงงาน เขียนรายงานโครงงาน และสามารถนำเสนอผลงานโครงงาน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สรุปผลการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการใช้กลยุทธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามกระบวนการ วิจัยเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วงรอบ สามารถทำให้กลุ่มผู้เรียนศึกษาค้นคว้า มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ซึ่งประกอบด้วย การคิดและเลือกหัวเรื่อง การวางแผนโครงงาน การดำเนินงานโครงงาน การเขียน รายงานโครงงาน และการนำเสนอผลงานโครงงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนา และส่งเสริมนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน

โพสต์โดย นายชาย : [27 ต.ค. 2556 เวลา 02:14 น.]
อ่าน [948] ไอพี : 223.206.70.185
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม