ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อผลงานวิชาการ :การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวี

ชื่อผลงานวิชาการ :การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ผู้เผยแพร่ผลงาน : นางสาวนฤมล เกิดมูล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
มีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation : C) ของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) ของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) ของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
4. เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) ของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
5. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน เวียงป่าเป้าวิทยาคม
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นประชากรของโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ปีการศึกษา 2555 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 4 คน ครูผู้สอนจำนวน65 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13คน รวมทั้งหมดจำนวน 82 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้มีจำนวน 4 ฉบับเป็นแบบสอบถามการประเมินโครงการมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ฉบับที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับการประเมินด้านบริบทของโครงการ จำนวน 10 ข้อ ฉบับที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ จำนวน 10 ข้อ ฉบับที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ จำนวน 38 ข้อ ฉบับที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ จำนวน 63 ข้อ และการสนทนากลุ่ม
การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิตของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบรรยายความเรียงซึ่งสามารถสรุปผลการประเมิน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามลำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
สรุปผลการประเมิน
1.ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละรายการพบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ วิธีดำเนินการและระยะเวลามีความเหมาะสมและปฏิบัติจริงได้อยู่ในระดับมากที่สุดและความเป็นไปได้ของการบรรลุเป้าหมายของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดและค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ความพร้อมของปัจจัยเพื่อการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดโดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
2.ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละรายการพบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือบุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนัก มีความสนใจมีความรู้ความสามารถในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมา คือ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับมากที่สุดและการจัดอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ตามโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพออยู่ในระดับมากที่สุดและค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดอยู่ในระดับมากโดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
3.ผลการประเมินกระบวนการในภาพรวมของโครงการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละด้านพบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การพัฒนาปรับปรุง (Action) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือการปฏิบัติตามแผน (Do)อยู่ในระดับมากที่สุดและด้านการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา (Plan)อยู่ในระดับมากที่สุดและค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) อยู่ในระดับมากโดยทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ผลการประเมินผลผลิตในภาพรวมของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละด้านพบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุดและการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุดและค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การตรวจสอบและการทบทวนคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมากโดยทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย ngawngaw : [27 ต.ค. 2556 เวลา 14:39 น.]
อ่าน [706] ไอพี : 118.172.94.141
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม