ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนท่าตูม (สนิท
ราษฎร์วิทยาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
สาขา : บริหารการศึกษา
ชื่อผู้จัดทำผลงาน : นายเทียนชัย เทียมทอง
ปีที่ดำเนินการ : 2556
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บทคัดย่อ
การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 จำนวน 213 คน 2)ครูและผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 26 คน 3)ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 213 คน กรอบความคิดที่ใช้ประเมินโครงการเป็นรูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ประกอบด้วย ประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม(Context Evaluation) ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น(Input Evaluation) ประเมินด้านกระบวนการ(Process Evaluation) และประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1)แบบประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .78 2)แบบประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .88 3)แบบประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .83 และ 4)แบบประเมินด้านผลผลิตการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 1)แบบประเมินกิจกรรม โครงการส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน ประกอบด้วย 6 กิจกรรม คือ 1.1)แบบประเมินกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมว่างจากงานอ่านทุกคน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .83 1.2)แบบประเมินกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสียงตามสาย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .76 1.3) แบบประเมินกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพี่ช่วยน้องรักการอ่านด้วยหนังสือเล่มเล็ก มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89 1.4)แบบประเมินกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันสำคัญ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .82 1.5)แบบประเมินกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมยอดนักอ่าน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .83 1.6)แบบประเมินกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .82 2)แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนในการเรียนที่เกิดจากโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .71 และ 3)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารและผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการจัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .78 การวิเคราะห์ข้อมูลโดย 1)วิเคราะห์ผลการประเมินด้านบริบทและสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยพื้นฐานการดำเนินงาน และด้านกระบวนการ ดำเนินงานของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 2)วิเคราะห์ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) สรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 4.47, S.D. = 0.97)
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 4.38, S.D. = 0.88)
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 4.35, S.D. = 0.91)
4.ผลการประเมินด้านผลผลิตการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียน ท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
4.1 การประเมินกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.54, S.D. = 0.92)
4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 (พฤติกรรมนักเรียนในการเรียนที่เกิดจากโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน) โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 4.42, S.D. = 0.92)
4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิตการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 (ความพึงพอใจของนักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารและผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการจัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.55, S.D. = 0.91)

โพสต์โดย ครูเปิ้ล : [31 ต.ค. 2556 เวลา 13:19 น.]
อ่าน [877] ไอพี : 101.51.224.159
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม