ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การสร้างและผลการใช้ชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

บทคัดย่อ

เรื่อง การสร้างและผลการใช้ชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
เรื่อง Present Simple Tense โดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) สำนักงานเขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร
ผู้ศึกษา สุพรรณี วัลลิภะคะ
ปี 2555
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Present Simple Tense โดยวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 ชุด ที่สร้างขึ้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Present Simple Tense โดยวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) สำนักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ได้จากประชากรด้วย การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก ….ห้องเรียน เลือกมา 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นได้แก่ (1) ชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Present Simple Tense โดยวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 ชุด ได้แก่ 1) ชุดที่ 1 เรื่อง โครงสร้างประโยคบอกเล่าของ Present Simple Tense 2) ชุดที่ 2 เรื่อง รูปกริยาในประโยคบอกเล่าของ Present Simple Tense 3) ชุดที่ 3 เรื่อง การเขียนประโยคบอกเล่าของ Present Simple Tense 4) ชุดที่ 4 เรื่อง โครงสร้างประโยคปฏิเสธของ Present Simple Tense 5) ชุดที่ 5 เรื่อง รูปกริยาในประโยคปฏิเสธของ Present Simple Tense 6) ชุดที่ 6 เรื่อง การเขียนประโยคปฏิเสธของ Present Simple Tense 7) ชุดที่ 7 เรื่อง โครงสร้างประโยคคำถามของ Present Simple Tense 8) ชุดที่ 8 เรื่อง รูปกริยาในประโยคคำถามของ Present Simple Tense และ9) ชุดที่ 9 เรื่อง การเขียนประโยคคำถามของ Present Simple Tense (2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบการใช้ชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Present Simple Tense ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Present Simple Tense โดยวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 ชุด (4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Present Simple Tense โดยวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (5) แบบประเมินคุณภาพของชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Present Simple Tense โดยวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ (6) คู่มือประกอบการใช้ชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Present Simple Tense โดยวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลโดย (1) หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Present Simple Tense โดยวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Present Simple Tense โดยวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้ t-test Dependent Sample

ผลการศึกษาที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
(1) การทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Present Simple Tense โดยวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 ชุด ได้แก่ 1) ชุดที่ 1 เรื่อง โครงสร้างประโยคบอกเล่าของ Present Simple Tense 2) ชุดที่ 2 เรื่อง รูปกริยาในประโยคบอกเล่าของ Present Simple Tense 3) ชุดที่ 3 เรื่อง การเขียนประโยคบอกเล่าของ Present Simple Tense 4) ชุดที่ 4 เรื่อง โครงสร้างประโยคปฏิเสธของ Present Simple Tense 5) ชุดที่ 5 เรื่อง รูปกริยาในประโยคปฏิเสธของ Present Simple Tense 6) ชุดที่ 6 เรื่อง การเขียนประโยคปฏิเสธของ Present Simple Tense 7) ชุดที่ 7 เรื่อง โครงสร้างประโยคคำถามของ Present Simple Tense 8) ชุดที่ 8 เรื่อง รูปกริยาในประโยคคำถามของ Present Simple Tense และ9) ชุดที่ 9 เรื่อง การเขียนประโยคคำถามของ Present Simple Tense ที่สร้างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ( / ) ดังนี้
ชุดที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.08/82.25
ชุดที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.75/83.75
ชุดที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.50/83.50
ชุดที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.17/82.50
ชุดที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.83/82.00
ชุดที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.00/83.25
ชุดที่ 7 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.83/85.00
ชุดที่ 8 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.67/85.50
ชุดที่ 9 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.75/85.75
ประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 84.62/83.72
(2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Present Simple Tense โดยวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 ชุด พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Present Simple Tense โดยวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โพสต์โดย วิ : [31 ต.ค. 2556 เวลา 16:58 น.]
อ่าน [775] ไอพี : 115.67.99.13
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม