ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่รายงานประเมินโครงการ รองสุภาวดี.

ชื่อรายงาน : รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
และชุมชน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท
ผู้วิจัย/ผู้รายงาน : นางสุภาวดี ภุมรินทร์
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดชัยนาท ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ประเมินด้านสภาพแวดล้อม โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท๒) เพื่อประเมินด้านปัจจัยโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖จังหวัดชัยนาท๓) เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท๔) เพื่อประเมินด้านผลผลิตโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ในประเด็นต่อไปนี้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาทความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการรูปแบบที่ใช้ในการประเมินโครงการ คือ รูปแบบซิปป์
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนปีการศึกษา๒๕๕๖จำนวน ๕๓ คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาทปีการศึกษา๒๕๕๖จำนวน ๒๒๔ คนผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ปีการศึกษา๒๕๕๖จำนวน ๒๒๔ คนและ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาทปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน๑๓ คนรวมประชากรทั้งสิ้น จำนวน ๕๑๔ คน
เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามการประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ประจำปีการศึกษา๒๕๕๖ มี ๔ ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามการประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ฉบับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบสอบถามการประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ฉบับสำหรับกรรมการสถานศึกษา แบบสอบถามการประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาทฉบับสำหรับนักเรียน แบบสอบถามการประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท สำหรับผู้ปกครองนักเรียน และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์นักเรียน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ปีการศึกษา๒๕๕๖จำนวน ๑๐ ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ การเก็บรวมข้อมูลการประเมินก่อนเริ่มดำเนินงาน การประเมินในช่วงนี้ ดำเนินการเพื่อการวางแผนอันเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการดำเนินงาน ซึ่งทำการประเมินใน ๒ ส่วน คือการประเมินด้านสภาพแวดล้อม และการประเมินด้านปัจจัย การเก็บรวมข้อมูลการประเมินระหว่างดำเนินโครงการ (Process Evaluation) เพื่อการศึกษาจุดอ่อนจุดแข็ง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการ สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนได้ เพื่อจัดหาสารสนเทศ และเพื่อการปรับปรุงการดำเนินโครงการได้อย่างทันท่วงที ทำการประเมินระหว่างดำเนินโครงการในช่วง ๑๖ พฤษภาคม๒๕๕๕ถึงช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ การประเมินขั้นตอนนี้ คือการประเมินด้านกระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ (Product Evaluation)ซึ่งเป็นการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ เพื่อจะตอบคำถามให้ได้ว่าการดำเนินโครงการประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ คุ้มค่าหรือไม่ การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการจะพิจารณาผลลัพธ์ผลกระทบของโครงการทุก ๆ ด้าน ผลการประเมินจะให้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการว่าควรจะคง ปรับ ขยายโครงการ หรือควรหยุดโครงการตามเวลาที่กำหนดไว้ หรือควรยกฐานะเป็นโครงการประจำ ทำการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการของปีการศึกษา๒๕๕๖ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๒ โดยด้านที่ทำการประเมิน คือการประเมินด้านผลผลิต ซึ่งหมายถึง การประเมินผลเพื่อบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาทบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยวัดได้จากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ความพึงพอใจ และผลสัมฤทธิ์ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน
สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าความถี่ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล ผลการประเมิน พบว่า
๑. ด้านสภาพแวดล้อม โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท
พบว่าโดยภาพรวมผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ที่ประเมินโดย ครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่าด้านสภาพแวดล้อมผ่านเกณฑ์การประเมินและวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด ตรงกับความต้องการของครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองอยู่ในระดับมากที่สุด
๒. ด้านปัจจัย โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และชุมชน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาทพบว่าโดยภาพรวมผลการประเมินด้านปัจจัย ที่ประเมินโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและมีความพอเพียงหรือเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด
๓. ด้านกระบวนการ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาทโดยภาพรวมผลการประเมินโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด
๔. ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท
พบว่าโดยภาพรวมผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาทผ่านเกณฑ์การประเมินและมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีรายละเอียดการประเมิน สรุปได้ดังนี้
๔.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท พบว่า ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ประเมิน โดยครู และบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโดยภาพรวมพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
๔.๒ ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท พบว่าโดยภาพรวมผลการประเมินที่ประเมิน โดยครู และบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดตามข้อตกลงของโรงเรียน
๔.๓ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ในเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนหลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕โพสต์โดย kea_089 : [7 พ.ย. 2556 เวลา 17:11 น.]
อ่าน [754] ไอพี : 10.10.0.74, 1.179.15
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม